ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
Місцезнаходження 04070 Україна Подiльський м.Київ Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185033
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон 044 593-10-36
Факс 044 593-10-36
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007


Найменування Аудиторська компанiя-Товариство з обмеденою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд."
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30674018
Місцезнаходження 04116 Україна Шевченкiвський Київ Старокиївська,буд.10 лiтера И
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво №2228
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 044 230-47-32
Факс 044 230-47-32
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська компанiя ТОВ"УПК-Аудит Лтд." надає аудиторськi послуги