ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01№794547
3. Дата проведення державної реєстрації 15.02.2011
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн.) 387500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед- офiсiв); 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; 49.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
10. Органи управління підприємства Органами управлiння ПрАТ "Газтек" є: Вищий орган Товариства -Загальнi збори Товариства. Наглядова рада Товариства. Виконавчий орган Товариства - Директор. Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "НАДРА", м. Київ
2) МФО банку 380764
3) Поточний рахунок 26004300521001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", м. Київ
5) МФО банку 300647
6) Поточний рахунок 2600603749