ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Звіт за 1 квартал 2016 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
Місцезнаходження 04070 Україна Подiльський м.Київ Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185033
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон 044 593-10-36
Факс 044 593-10-36
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007


Найменування Аудиторська компанiя-Товариство з обмеденою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит""
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження 03680,м.Київ,вул.Миколи Грiнченка,4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво №2315
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 044 4985652
Факс 044 5214007
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фiрма "Актив-аудит" надає аудиторськi послуги