ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Звіт за 1 квартал 2016 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марчук О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2016

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 31815603
4. Місцезнаходження м.Київ, 04116, вул.Маршала Рибалка,11
5. Міжміський код, телефон та факс 044 484-39-98, 044 484-39-98


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.gaztek.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2016

(дата)