ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.10.2013190/2/2013Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринквідсоткові1000670000Бездокументарні іменні6700000006.5з 5 листопада по 7 листопада кожного року007.11.2028
облiгацiї iменнi вiдсотковi(забезпеченнi) серiя А
24.11.2014233/2/2014Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкувідсоткові1000700000Бездокументарні іменні70000000012.508.03.1519337037.6706.09.2029
Облiгацiїї iменнi вiдсотковi(забезпеченнi) серiя В
01.09.201597/2/2015НКЦПФРдисконтні10001710000Бездокументарні іменні17100000000на дату погашення002.11.2020
Облiгацiї серiї С -Iменнi, дисконтнi, забезпеченi бездокументарнiй формi iснування на суму 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень серед визначеного кола осiб ( Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 1000,00 грн., цiна розмiщення становить 800,00 грн. Оплата облiгацiй здiйнсюється грошовими коштами. Дата початку розмiщення облiгацiй 02.09.2015 року, дата закiнчення розмiщеня облiгацiй 02.11.2015 року.Розмiщення вiдбувається на ПАТ «Схiдно-Європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И», (044) 200-09-70, 200-09-71, 200-09-72, код ЄДРПОУ 35524548,лiцензiя АВ № 581397 вiд 21.06.2011, строк дiї: 05.03.2009-05.03.2019. Строк обiгу облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 02.11.2020 р. включно. Погашення облiгацiй вiдбувається за номiнальною вартiстю з 03.11.2020 року по 03.01.2021 року включно. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є пiдвищення фiнансової стабiльностi емiтента, забезпечення його подальшого розвитку та посилення його конкурентоспроможностi на ринку функцiонування газорозподiльних компанiй. 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй в сумi 1 710 000 000,00 грн. планується використати у наступних напрямах: 98 % на придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв (1 675 800 000,00 грн); 2% на придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi (34 200 000,00 грн). Конвертацiя облiгацiй у акцiї емiтента не передбачена. Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку в межах осiб, серед яких здiйснено розмiщення, подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк викупу облiгацiй, здiйснювати iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi.
31.08.201696/2/2016Нацiональна комiсiяз цiнних паперiв та фондового ринкудисконтні100062848Бездокументарні іменні628480000на дату погашення018.11.2021
Дисконтнi забезпеченi облiгацiї серiї D у бездокументарнiй формi iснування на суму 62 848 000,00 (шiстдесят два мiльйони Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 1000,00 грн., розмiщення здiйснюється за дисконтною вартiстю облiгацiй за 900,00 грн. Оплата облiгацiй здiйснюється грошовими коштами. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є пiдвищення фiнансової стабiльностi емiтента, забезпечення його подальшого розвитку та посилення його конкурентоспроможностi на ринку функцiонування газорозподiльних компанiй. Виходячи iз цiни приватного розмiщення дисконтних облiгацiй, емiтент залучає 56563200,00 грн. Залученi кошти планується використати у наступних напрямах на придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв . Конвертацiя облiгацiй у акцiї емiтента вiдбувається згiдно чинного законодавства. Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку в межах визначеного кола осiб, серед яких здiйснено розмiщення, подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк викупу облiгацiй, здiйснювати iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Дата початку розмiщення облiгацiй 19.09.2016 р., дата закiнчення 18.11.2016 р. Строк обiгу облiгацiй серед визначеного кола осiб починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй й по 18.11.2021 р. включно. Дата початку погашення облiгацiй 19.11.2021р., дата закiнчення погашення облiгацiй 19.01.2022 р.