ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi.

1. Iнформацiя про компанiю.

Приватне акцiонерне товариство "Газтек" (надалi Компанiя), зареєстроване у вiдповiдностi до законодавства України 7 вересня 2005 року.
Основними видами дiяльностi є: дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв) та дiяльнiсть холдингових компанiй.
Мiсцезнаходження Компанiї: 04116, ВУЛ.МАРШАЛА РИБАЛКА, 11, М.КИЇВ, УКРАЇНА.
Органами управлiння ПрАТ "Газтек" є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства – Директор, Ревiзiйнакомiсiя.
Станом на дату оприлюднення фiнансової звiтностi Компанiї не має фiлiй, дочiрнiх компанiй або вiдокремлених пiдроздiлiв.

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”), затверджених Радою з Мiжнародних Стандартiв бухгалтерського облiку.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи 31 грудня 2014р., Компанiя готувала фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (ПСБО) затверджених Мiнiстерством Фiнансiв України.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, крiм зазначеного в роздiлi “Основнi положення облiкової полiтики”.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено iнше.


3. Основнi положення облiкової полiтики.
3.1. Фiнансовi iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Асоцiйованими є компанiї, на якi Компанiя має можливiсть iстотно впливати, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними пiдприємствами. Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi у капiталi. Iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування.
Пiсля придбання iнвестицiї, будь-яка рiзниця мiж собiвартiстю iнвестицiї та часткою суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування облiковується таким чином:
• гудвiл, пов’язаний з асоцiйованим або спiльним пiдприємством, включається в балансову вартiсть iнвестицiї;
• будь-яке перевищення частки суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостiiдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування над собiвартiстю iнвестицiївключається як дохiд при визначеннi частки суб’єкта господарювання у прибутку або збиткуасоцiйованого або спiльного пiдприємства за той перiод, у якому iнвестицiя придбана.


3.2. Основнi засоби.
Основнi засоби спочатку вiдображаються за вартiстю придбання, включаючи будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активiв та станом, необхiдної для функцiонування. Подальший облiк ведеться використовуючи модель собiвартостi, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, лiквiдацiйна вартiсть приймається нульовою. До складу основних засобiв входять машини та обдаднання з термiном корисного використання 3-5 рокiв.
Оцiнка залишкової вартостi та оцiнка строку корисного використання переглядається по мiрi необхiдностi, але не рiдше нiж раз на рiк.
Прибутки або збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються як рiзницi мiж лiквiдацiйною та балансовою вартiстю активiв i визнаються у прибутку або збитку в складi iнших доходiв або iнших витрат.

3.3. Податки.
Податковi витрати, що визнаються у складi прибутку або збитку, включають в себе суму вiдстроченого податку та поточного податку на прибуток, що не визнається у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у капiталi.
Поточний податок на прибуток сплачується з оподатковуваного прибутку, який вiдрiзняється вiд прибутку або збитку у фiнансовiй звiтностi. Розрахунок поточного податку здiйснюється на пiдставi податкових ставок i податкових законiв, якi були прийнятi або вступили в силу на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їх базою оподаткування.
Тимчасовi рiзницi з вiдстроченого податку, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та спiльнi пiдприємства, не визнаються, якщо скасування цих тимчасових рiзниць може контролюватися Групою i цiлком iмовiрно, що вони не вiдбудуться в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по податковим ставкам, якi будуть застосовуватися до реалiзацiї у вiдповiдному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що вони зможуть бути використанi у створеннi майбутнього оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання облiковуються в повному обсязi.
Змiни в вiдстрочених податкових активах або зобов'язаннях визнаються в якостi складової податку на прибуток або витрат у звiтi про прибутки та збитки, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу (такi як переоцiнка землi) або безпосередньо в капiталi, в яких вiдстроченi податки також вiдображається у складi iншого сукупного доходу або капiталу вiдповiдно.

3.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банкiвських установах.

3.5. Фiнансовi iнструменти.
Облiк фiнансових iнструментiв ведеться у вiдповiдностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Визнання та оцiнка.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються, коли Компанiя стає стороною контрактних домовленостей щодо даного фiнансового iнструмента, i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, скоригованою на транзакцiйнi витрати. Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i всi iстотнi ризики i вигоди переданi. Фiнансове зобов'язання припиняється в разi його виконання, скасування або закiнчення термiну дiї.
Фiнансовi активи.
Компанiя веде класифiкацiю та облiк фiнансових активiв наступним чином:
• фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибутки / збитки.
Фiнансовi активиза амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну дату для визначення можливих кредитних збиткiв.
Всi доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iншi фiнансових показниках, за винятком знецiнення дебiторської заборгованостi, яка представлена в складi iнших витрат.
Фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть та випущенi облiгацiї.
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.

3.6. Капiтал, резерви та виплата дивiдендiв.
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
• Резерв переоцiнки включає в себе прибутки та збитки вiд переоцiнки асоцiйованих компанiй;
• Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодiв;
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.

3.7. Дохiд.
Дохiд, виникає вiд продажу товарiв i надання послуг, а також вiд частки Компанiї в доходах асоцiйованих пiдприємств. Дохiд вiд продажу оцiнюється за справедливою вартiстю отриманих або таких що пiдлягають отриманню активiв, за винятком податку з продажiв.

3.8. Витрати.
Витрати визнаються в прибутку чи збитку в момент надання послуги чи на дату їх виникнення.

3.9. Витрати на позики.
Витрати на позики вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi i облiковуються в складi фiнансових витрат.

4. Новi стандарти, роз'яснення.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi не набули силу чинностi i не були прийнятi Компанiєю достроково.
Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики Компанiї за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправки. Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, як передбачається, мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї, представлена нижче. Деякi iншi новi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але це не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»
Поправки застосовуються ретроспективно та роз’яснюють, що суб’єкт господарювання розкриває:
• iнформацiю про судження, використаних керiвництвом при використаннi критерiїв угрупування;
• звiрку активiв сегментiв з загальною сумою активiв, а також зобов’язань за сегментами, необхiдно розкривати тiльки, якщо цi звiрки надаються курiвництву, яке приймає операцiйнi рiшення.
Керiвництво Компанiї не видiляє операцiйнi чи звiтнi сегменти, тому ця поправка не мала вплив на звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ (IAS)16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»
Поправка застосовується ретроспективно та пояснює, що актив може бути переоцiнений з використання доречних вiдкритих вхiдних даних, або шляхом коректування валової балансової вартостi активу до ринкової вартостi, або шляхом коректування валової та остаточної вартостi активу та визначення амортизацiї, як рiзницi мiж валовою та балансовою вартiстю активу.
Ця поправка не мала вплив на звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя використовує модель облiку основних засобiв за амортизованою собiвартiстю.
МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони»
Поправка застосовується ретроспективно та пояснює, що Органiзацiя, яка надає послуги ключового управлiнського персоналу є пов’язаною стороною до звужуючої Компанiї.
Ця поправка не має вплив на звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не використовує такi послуги.
МСФЗ (IFRS) «Оцiнка справедливої вартостi»
Поправка застосовується перспективо та пояснює, що звiльнення в МСФЗ (IFRS) 13, що передбачає можливiсть оцiнки справедливої вартостi на рiвнi портфелю, можна використовувати не тiльки до фiнансових активiв та зобов’язань, а також до iнших договорiв у сферi використання МСФЗ (IAS) 39. Компанiя не використовує це звiльнення.

5. Значнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Важливi управлiнськi судження. Наступнi судження є важливими управлiнськими судженнями у застосуваннi облiкової полiтики Компанiї, що мають найбiльший вплив на фiнансову звiтнiсть.
Визначення справедливої вартостi iнших фiнансових iнвестицiй.

a) Згiдно з попереднiми ПСБО Компанiя визнавала рiзницю мiж собiвартiстю iнвестицiї та часткою суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування в вартостi iнвестицiї;

б) Iнвестицiї, якi облiковувались за ПСБО як iншi, були перекласифiкованi у iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.


7. Сегментна iнформацiя.
Компанiя проводить свою дiяльнiсть виключно у одному сегментi. Керiвництво не розглядає дiяльнiсть Компанiї по окремих сегментах.

8. Управлiння капiталом.
Головними цiлями управлiння капiталом Компанiї є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Компанiї в майбутньому;
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам пропорцiйно рiвням ризикiв.
Компанiя здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх боргiв.

9. Адмiнiстративнi витрати за 1 пiврiччя 2017р

Консультацiйнi послуги ФДМУ -0
Зарплата - 375
Витрати на пенсiйне забезпечення -82
Зберiгання Цiнних Паперiв -46
Iнформ.консульт.послуги -10
Iншi 102
Всього - 615

10. Фiнансовi витрати за 1 пiврiччя 2017р

Збиток вiд первiсного визнання справедливої вартостi зобов'язань за облiгацiями -52
Вiдсотки по зобов'язань за облiгацiями -2009
Амортизацiя дисконту зобов'язань за облiгацiями -30868
Всього -32929


13. Iншi прибутки (збитки) за 1 пiврiччя 2017р

Дохiд вiд продажу iнвестицiй 0
Собiвартiсть проданих iнвестицiй 0
Iншi витрати -1
Прибуток (збиток) -1


14. Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї, станом на 30 червня 2017р представленi наступним чином:
Об’єкт iнвестицiї Доля володiння, % Вартiсть iнвестицiї, тис. грн.
ПАТ "Вiнницягаз" 48,85 172051
ПАТ "Волиньгаз" 48,5732 0
ПАТ "Днiпропетровськгаз" 50,85 0
ПАТ "Житомиргаз" 50,4367 84094
ПАТ "Закарпатгаз" 21,1817 18667
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 49,433 59771
ПАТ "Кримгаз" 23,99 0
ПАТ "Луганськгаз" 49,92 0
ПАТ "Львiвгаз" 24,963 96762
ПАТ "Миколаївгаз" 50,22 646
ПАТ "Рiвнегаз" 47,75 34253
ПАТ "Севастопольгаз" 25 0
ПАТ "Сумигаз" 46,64 91117
ПАТ "Хмельницькгаз" 50,8973 140546
ПАТ "Чернiвцiгаз" 49,0897 0
ПАТ "Чернiгiвгаз" 23,0829 51963
ПАТ "Запорiжгаз" 49,98 51462
ПАТ "Рiвнеоблгаз" 24,75 9432
ПАТ "Тисменицягаз" 26 0
Всього 810783
Змiни в iнвестицiях протягом 1 пiврiчя 2017 року.:
Iнвестицiй на початок року 810783
Дохiд вiд придбання нових часток 0
Частка у прибутках асоцiйованих компанiй 0
Частка у iншому совокупному доходi асоцiйованих компанiй 0
Iнвестицiй на перiоду 810783

15. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 30.06.2017


Iншi iнвестицiї 1 619
Всього 1619
16. Поточнi iнвестицiї на 30.06.2017

ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 4 венчурний фонд Пром.iнвест НВЗТ 165 739
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 2 венчурний фонд 178 764
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 3 венчурний фонд Пром.iнвест НВЗТ 343 053
ЗАТ "Дормаш" 3 500
ТОВ"КУА "ОПIКА КАПIТАЛ"ПЗНВIФ"КДФ" 6260
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ "Буiвництво та iнвестицiї" 1 150
Всого 698 466

17. Акцiонерний капiтал.
Склад учасникiв Компанiї станом на 30.06.2017:
Найменування Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТ 2302, Кiпр, Нiкосiя 15
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 2063, КiпрНiкосiя 24
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 2831, Кiпр НIКОСIЯ 24
МАТЕРОН ЛIМIТЕД 2064, Кiпр НIКОСIЯ 4
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 2682, Кiпр НIКОСIЯ 24
ТОВ «АМСЕТ» 01601, Україна, Київ 9
Усього 100

18. Довгостроковi зобов'язання на 30.06.17

Довгостроковi зобов’язання за облiгацiями 1 414 896
Довгостроковi векселi виданi 147682
Всього 1 580 153

19. Iншi зобов'язання на 30.06.17

Нарахованi вiдсотки за облiгацiями 113353
Фiнансова допомога отримана 0
Iнша заборгованнiсть 188010
Всього 300353

20. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.
Компанiя схильна до рiзних ризикiв у зв'язку з наявнiстю фiнансових iнструментiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає зобов'язання перед Компанiєю.
Максимальний розмiр ризику Компанiї обмежено балансовою вартiстю фiнансових активiв, визнаних на 31 грудня.

д/н

д/н

д/н