ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 24.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Олексанр Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 102397, Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi
Рік народження** 1978
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 05/2010 - 09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор;10/2004 - 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу -видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи"
Опис Посадова особа Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiкац Тетяна Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
Рік народження** 1977
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась у розмiрi посадового окладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попередня посада:з 10.2005-02.2009 заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз", з 02.2009 головний бухгалтер "ПрАТ "Газтек". У перiод виконання посадових обов'язкiв особа працює провiдним бухгалтером в ПАТ "Київоблгаз". Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.