ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
Місцезнаходження Україна, Подiльський, Київ, 04070, Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185033
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон +38044 593-10-36
Факс +38044 593-10-36
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007.


Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження Україна, Голосiївський, Київ, 03680, вулиця М. Грiнченка, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2315
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон +38044 498-56-52
Факс +38044 498-56-52
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Аудит здiйснений згiдно до договору на надання аудиторських послуг № 459 вiд 19.05.2015 р., укладеної мiж ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» та емiтентом