ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марчук Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2018

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 31815603
4. Місцезнаходження м.Київ, 04116, вул.Маршала Рибалка,11
5. Міжміський код, телефон та факс 044 484-39-98, 044 484-39-98
6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://gaztek.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2018

(дата)