ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 24.10.2018

Звіт за 3 квартал 2018 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ГРИГОР'ЄВ ОЛЕКСIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АБ "Клiринговий дiм", провiдний фахiвець служби банкiвської безпеки
Опис 13.03.2018 року емiтент отримав Повiдомлення акцiонера НЕСIБА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (NESIBA VENTURES LIMITED, реєстрацiйний номер 193913) вiд 02.03.2018 року про надання повноважень пану Григор'єву Олексiю Володимировичу як його представнику у складi Наглядової ради емiтента. Пан Григор'єв О.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Григор'єв О.В. займав посаду провiдного фахiвця служби банкiвської безпеки у ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". З 20.11.2013 р. перебуває на пенсiї за вислугою рокiв. Особа як представник акцiонера виконує повноваження у складi Наглядової ради з 14.03.2018 року по 29.04.2019 року включно.


Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ЛЕВИЦЬКА-ОГАЙ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВIВНА
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н/н, д/н
Рік народження** 1979
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "СБЕРБАНК"; провiдний фахiвець вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй
Опис З 14.03.2018 року представником акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED у Наглядовiй ради є панi Левицька-Огай Тетяна Ярославiвна. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) Наглядова рада обрала члена Наглядової ради панi Левицьку-Огай Т.Я. на посаду Голови Наглядової ради емiтента з 07.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв панi Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй ПАТ "СБЕРБАНК". У Наглядовiй радi панi Левицька-Огай Т.Я. має повноваження по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займає.


Посада член Наглядовї ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи КОРОЛЬОВ РОМАН ГЕОРГIЙОВИЧ
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, н/н/д, д/н
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** радник Голови правлiння ВАТ «Київоблгаз»
Опис 23.08.2018 року Емiтент отримав Повiдомлення акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908) вiд 15.08.2018 року про надання повноважень пану Корольову Роману Георгiйовичу як його представнику у складi Наглядової ради Емiтента. 23.08.2018 р. на виконання рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв емiтента (Протокол №29/04) на засiданнi Наглядової ради Емiтента (Протокол №23-18/08) було визначено директора Емiтента як особу, що уклала договiр iз членом Наглядової ради Емiтента Корольовим Романом Георгiйовичем, вiдповiдно до якого Корольов Р.Г. набув повноважень члена Наглядової ради 23.08.2018 року. Пан Корольов не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями Емiтента вiн не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Пан Корольов Р.Г. два останнi роки перебуває на пенсiї, до цього займав посаду радника Голови правлiння ВАТ «Київоблгаз». Особi як представнику акцiонера надано повноваження у складi Наглядової ради з 23.08.2018 року по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в Емiтентi дана особа не займає. Обґрунтування усiх змiн у персональному складi – рiшення акцiонера, представник якого перебував у складi Наглядової ради Емiтента.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СУРКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н/н, д/н
Рік народження** 1982
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов’язкiв головного бухгалтера у ТзОВ «Карпатська горiлчана компанiя». Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р. за сумiсництвом.
Опис Наказом директора ПрАТ "Газтек" вiд 07.02.2018 р №9-К на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом призначено Суркова Михайла Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад в емiтентi Сурков М.М. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення виконавчого органу ПрАТ «Газтек» за заявою Суркова М.М. про прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Газтек» за сумiсництвом. Строк, на який призначено особу, необмежено (безстроково). За останнi три роки своєї дiяльностi Сурков М.М. обiймав посади директора операцiйного, заступника директора по фiнансах. За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов’язкiв головного бухгалтера у ТзОВ «Карпатська горiлчана компанiя». Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р.


Посада директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи МАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н/н, д/н
Рік народження** 1979
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 05/2010 -09/2013 ФОП Марчук О.М.; 09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор; 10/2004 - 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу-видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ "Газтек" . Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у штатному розписii. Винагорода в натуральнiй формi в емiтентi не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.