ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 11.04.2018

Особлива інформація на 11.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марчук Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

06.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04116, Київ, Маршала Рибалки,11
4. Код за ЄДРПОУ 31815603
5. Міжміський код та телефон, факс +38044 207 53 40, +38044 205 58 91
6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

10.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

htpp://gaztek.prat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}