ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 27.08.2018

Особлива інформація на 27.08.2018

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
23.08.2018 Призначено член Наглядової ради Шиманський Ярослав Львович н/н/д, н/н/д, , н/н/д 0,000
Зміст інформації 23.08.2018 року Емiтент отримав повiдомлення акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908) вiд 15.08.2018 року про припинення повноважень пана Шиманського Ярослава Львовича як його представника у Наглядовiй радi емiтента. Згiдно отриманого повiдомлення акцiонера 23.08.2018 р. пана Шиманського Ярослава Львовича вiдкликано з посади члена Наглядової ради. На посадi члена Наглядової ради вiн перебував з моменту його призначення як представника акцiонера - з 13.03.2018р. по 23.08.2018 р. Акцiями в Емiтентi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пан Шиманський Я.Л. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Останнi п'ять рокiв пан Шиманський Я.Л. займав посади директора департаменту кредитно-розрахункових операцiй в ПАТ "УКРТАНСГАЗ", директора ПП "АНГАР".
23.08.2018 Призначено член Наглядової ради Корольов Роман Георгiйович н/н/д, н/н/д, , н/н/д 0,000
Зміст інформації 23.08.2018 року Емiтент отримав Повiдомлення акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908) вiд 15.08.2018 року про надання повноважень пану Корольову Роману Георгiйовичу як його представнику у складi Наглядової ради Емiтента. 23.08.2018 р. на виконання рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв емiтента (Протокол №29/04) на засiданнi Наглядової ради Емiтента (Протокол №23-18/08) було визначено директора Емiтента як особу, що уклала договiр iз членом Наглядової ради Емiтента Корольовим Романом Георгiйовичем, вiдповiдно до якого Корольов Р.Г. набув повноважень члена Наглядової ради 23.08.2018 року. Пан Корольов не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями Емiтента вiн не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Пан Корольов Р.Г. два останнi роки перебуває на пенсiї, до цього займав посаду радника Голови правлiння ВАТ «Київоблгаз». Особi як представнику акцiонера надано повноваження у складi Наглядової ради з 23.08.2018 року по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в Емiтентi дана особа не займає. Обґрунтування усiх змiн у персональному складi – рiшення акцiонера, представник якого перебував у складi Наглядової ради Емiтента.