ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Особлива інформація на 30.08.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марчук Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

08.09.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 04116, м.Київ, вул.Маршала Рибалка,11
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31815603
1.5. Міжміський код та телефон, факс 044 484-39-98, 044 484-39-98
1.6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.09.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

165(3715), Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

05.09.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

gaztek.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

05.09.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )