ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Особлива інформація на 30.08.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоДиректорПушенко Юрiй ВолодимировичНС, № 805421, 09.06.2000, Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областiроку0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Газтек" 19.07.2013 р. (протокол загальних зборiв акцiонерiв №19/07 вiд 19.07.2013 р.)прийнято наступнi рiшення: Звiльнено: Посадова особа Пушенко Юрiй Володимирович (паспорт серiї НС № 805421, виданий Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 09.06.2000 року), яка займала посаду Директора, звiльнена 30.08.2013. Звiльнення виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв на пiдставi заяви про звiльнення посадової особи за угодою сторiн . Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 7 рокiв.
д/нПризначеноДиректорМарчук Олександр МиколайовичСС, № 102397, 19.06.1996, Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 0
Зміст інформації:
Призначено: Посадова особа Марчук Олександр Миколайович(паспорт серiї СС № 102397, виданий Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 19.06.1996 року) призначена на посаду Директор. Призначення виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв на пiдставi заяви про прийняття на посаду. Посадова особа приступає до виконання обов'язкiв з 02.09.2013 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: один рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 05/2010 – по теперiшнiй час ФОП Марчук О.М.;09/2009 – 03/2011 ООО «АВIАПОРТ» директор;10/2004 – 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу «видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП „Такi Справи” ».Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: акцiями емiтента не володiє

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )