ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Особлива інформація на 26.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

125.04.2019500000.00012979.0003852.380
Зміст інформації:
Річними загальними зборами, проведеними 25.04.2019 року було прийнято рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: акціонери встановили, що загальна (сукупна) вартість (ціна) господарських договорів, що пов'язані із забезпеченням господарської діяльності (поставки, підряду, купівлі-продажу, надання послуг не перевищуватиме 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень. Попередньо надано директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, господарських договорів, що пов'язані із забезпеченням господарської діяльності (поставки, підряду, купівлі-продажу, надання послуг не перевищуватиме 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов`язаних з укладенням та підписанням зазначених договорів, їх достроковим припиненням або розірванням. Було прийнято рішення, що зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. У випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних загальних зборах - 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 12500, "проти, утримались" - 0. Дане рішення було проголосовано "за" одноголосно.
225.04.2019900000.00012979.0006934.280
Зміст інформації:
Річними загальними зборами, проведеними 25.04.2019 року було прийнято рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: Попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов`язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, відповідних угод (договорів, контрактів) за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов`язаних з укладенням та підписанням зазначених угод (договорів, контрактів), їх достроковим припиненням або розірванням. Було прийнято рішення, що зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. У випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних загальних зборах - 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 12500, "проти, утримались" - 0. Дане рішення було проголосовано "за" одноголосно.