ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Особлива інформація на 27.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

директор

(посада)

 

 

(підпис)

Марчук О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження м. Київ, 04116, Київ, Маршала Рибалки, 11
4. Код за ЄДРПОУ 31815603
5. Міжміський код та телефон, факс (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91
6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.  


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://gaztek.prat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2019

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}