ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Особлива інформація на 27.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2019Припинено повноваженняГолова Наглядової ради Левицька-Огай Тетяна Ярославівнад/н0
Зміст інформації:
З 14.03.2018 року представником акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер 193914, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів_ (24 %) у Наглядовiй ради була панi Левицька-Огай Тетяна Ярославiвна. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) члена Наглядової ради панi Левицьку-Огай Т.Я. було обрано на посаду Голови Наглядової ради емiтента з 07.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв панi Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй ПАТ "СБЕРБАНК". У Наглядовiй радi панi Левицька-Огай Т.Я. мала повноваження по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займала. Згідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 25.04.2019 року (Протокол № 25/04) та на виконання положень Статуту емітента повноваження пані Левицької-Огай Т.Я. як Голови Наглядової ради емітента припинено.
27.04.2019Припинено повноваженнячлен Наглядової ради Григор'єв Олексій Володимировичд/н0
Зміст інформації:
пан Григор'єв О.В. з 13.03.2018 року є представником акцiонера НЕСIБА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (NESIBA VENTURES LIMITED, (реєстрацiйний номер 193913, Кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів_ (24 %)) у складi Наглядової ради емiтента. Пан Григор'єв О.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Григор'єв О.В. займав посаду провiдного фахiвця служби банкiвської безпеки у ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". З 20.11.2013 р. перебуває на пенсiї за вислугою рокiв. Особа як представник акцiонера мав виконувати повноваження у складi Наглядової ради терміном з 14.03.2018 року по 29.04.2019 року включно. інших посад в емітенті не займав. Згідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 25.04.2019 року (Протокол № 25/04) та на виконання положень Статуту емітента повноваження пана Григор'єва О.В.. як члена Наглядової ради емітента припинено.
27.04.2019Припинено повноваженнячлен Наглядової радиКорольов Роман Георгійовичд/н0
Зміст інформації:
пан Корольов з 23.08.2018 року є представником акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 1875 акцій//1875 голосів_ (15 %)) згідно до Повідомлення акционера вiд 15.08.2018 року про надання повноважень пану Корольову Роману Георгiйовичу як його представнику у складi Наглядової ради Емiтента. На засiданнi Наглядової ради Емiтента (Протокол №23-18/08) 23.08.2018 р. на виконання рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв емiтента (Протокол №29/04) було визначено директора Емiтента як особу, що уклала договiр iз членом Наглядової ради Емiтента Корольовим Романом Георгiйовичем, вiдповiдно до якого пан Корольов Р.Г. набув повноважень члена Наглядової ради з 23.08.2018 року. Пан Корольов не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями Емiтента вiн не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Пан Корольов Р.Г. два останнi роки перебуває на пенсiї, до цього займав посаду радника Голови правлiння ВАТ "Київоблгаз". Особi як представнику акцiонера було адано повноваження у складi Наглядової ради з 23.08.2018 року по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в Емiтентi дана особа не займає. Згідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 25.04.2019 року (Протокол № 25/04) та на виконання положень Статуту емітента повноваження пана Корольова Р.Г.. як члена Наглядової ради емітента припинено.
27.04.2019ОбраноГолова Наглядової радиЛевицька-Огай Тетяна Ярославівнад/н0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 25.04.2019 року (Протокол № 25/04) та на виконання положень Статуту емітента пані Левицьку-Огай Т.Я. було обрано членом Наглядової ради як представника акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер 193914, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів_ (24 %) Термін, на який обирається особа - з 25.04.2019 до 24.04.2022 включно. Рішення прийнято за наступних умов: загальна кількість голосуючих акцій Товариства 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних загальних зборах - 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття цього рішення 12500, "проти, утримались" - 0. Дане рішення було проголосовано "за" одноголосно. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 25-19/04 вiд 25.04.2019 року) члена Наглядової ради панi Левицьку-Огай Т.Я. було обрано на посаду Голови Наглядової ради емiтента з 25.04.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв панi Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй ПАТ "СБЕРБАНК". До обрання 25.04.2019 року пані Левицька-Огай Т.Я. була членом Наглядової ради Емітента як представник акціонера у період з 14.03.2018 року до 25.04.2019 року. Iнших посад в емiтентi дана особа не займала.
27.04.2019Обраночлен Наглядової ради Григор'єв Олексій Володимировичд/н0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 25.04.2019 року (Протокол № 25/04) та на виконання положень Статуту емітента пана Григор'єва Олексія Володимировича було обрано членом Наглядової ради як представника акцiонера НЕСIБА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (NESIBA VENTURES LIMITED (реєстрацiйний номер 193913, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів_ (24 %). Термін, на який обирається особа - з 25.04.2019 до 24.04.2022 включно. Рішення прийнято за наступних умов: загальна кількість голосуючих акцій Товариства 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних загальних зборах - 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття цього рішення 12500, "проти, утримались" - 0. Дане рішення було проголосовано "за" одноголосно. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Григор'єв О.В. займав посаду провiдного фахiвця служби банкiвської безпеки у ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". З 20.11.2013 р. перебуває на пенсiї за вислугою рокiв. До обрання 25.04.2019 року пан Григор'єв О.В. як представник акцiонера виконував повноваження члена Наглядової ради у період з 14.03.2018 року по 25.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займала.
27.04.2019Обраночлен Наглядової радиКорольов Роман Георгійовичд/н0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 25.04.2019 року (Протокол № 25/04) та на виконання положень Статуту емітента пана Корольова Романа Георгійовича було обрано членом Наглядової ради як представника акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 1875 акцій//1874 голосів_ (15 %). Термін, на який обирається особа - з 25.04.2019 до 24.04.2022 включно. Рішення прийнято за наступних умов: загальна кількість голосуючих акцій Товариства 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних загальних зборах - 12 500 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття цього рішення 12500, "проти, утримались" - 0. Дане рішення було проголосовано "за" одноголосно. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Корольов Р.Г. займав наступні посади: два останнi роки перебуває на пенсiї, до цього займав посаду радника Голови правлiння ВАТ "Київоблгаз" До обрання 25.04.2019 року пан Корольов Р.Г. як представник акцiонера виконував повноваження члена Наглядової ради у період з 23.08.2018 року по 25.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займала.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.