ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 17.12.2014

Особлива інформація на 16.12.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марчук Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

16.12.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04116, м.Київ, вул.Маршала Рибалка,11
4. Код за ЄДРПОУ 31815603
5. Міжміський код та телефон, факс (044)494-39-98, (044)494-39-98
6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

17.12.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.gaztek.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.12.2014

(дата)