ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Особлива інформація на 14.03.2015

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нОблігація підприємства дисконтна17100001710000.0009999.999
Зміст інформації:
1. Позачерговими загальними зборами емiтента ПрАТ «ГАЗТЕК» вiд 14.03.2015 р. (Протокол № 14/03) прийнято рiшення щодо публiчного розмiщення iменних дисконтних забезпечених облiгацiй на загальну суму 1 710 000000,00 грн. у кiлькостi 1 710 000штук. 2. Розмiщення вiдбувається емiтентом самостiйно без залучення торговця через фондову бiржу АТ «СЄФБ». 3. Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначаються згiдно до статуту емiтента, проспекту емiсiї облiгацiй та чинного законодавства й включають в себе право здiйснювати операцiї з облiгацiями (купiвля-продаж/мiна, передача в заставу тощо), право на отримання номiнальної вартостi облiгацiї при настаннi строку погашення. При цьому, iнвестори не отримують право на участь в управлiннi емiтентом. 4. Оплата облiгацiй вiдбувається грошовими коштами у нацiональнiй валютi України гривнi. 5. Розмiщення облiгацiй вiдбувається з метою пiдвищення фiнансової стабiльностi емiтента, забезпечення його подальшого розвиткута посилення його конкурентоспроможностi на ринку функцiонування газорозподiльних компанiй. 100 % залучених ресурсiв планується використати у наступних напрямах: • на придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв в обсязi – 98 % на суму 1 675 800 000,00; • на придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi в обсязi – 2 % на суму 34 200 000,00. 6. Рiшення про публiчне розмiщення дисконтних облiгацiй прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв Акцiонерами на момент прийняття рiшення є юридичнi особи з такою часткою у статутному капiталi емiтента: «Паслерентерпрайзiзлiмiтед» (Кiпр) – 24%, «Крезерхолдiнгзлiмiтед» (Кiпр) – 24%, «Несiбавенчерзлiмiтед» (Кiпр) – 24%, «Порала ВенчерзЛiмiтед» (Кiпр) – 24%, «Матеронлiмiтед» (Кiпр) – 4%. 7. Конвертацiя облiгацiй в iншi цiннi папери не передбачена. 8. Дата початку укладання договорiв iз першими власниками 20.05.2015 року; дата закiнчення укладання договорiв iз першими власниками 20.05.2016 року. Обiг облiгацiйтриває до 20.05.2021 року, цiна продажу облiгацiй пiд час розмiщення є фiксованою та становить 800,00 грн. за одну облiгацiю. Дата початку погашення облiгацiй 21.05.2021 року, дата закiнчення погашення облiгацiй 20.05.2022 року.