ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 28.07.2015

Особлива інформація на 24.07.2015

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нОблігація підприємства дисконтна17100001710000.0009999.999
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» 24.07.2015 року було прийнято рiшення про приватне розмiщення дисконтних забезпечених облiгацiй у бездокументарнiй формi iснування на суму 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень серед визначеного кола осiб (Протокол № 24/07). Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 1000,00 грн., цiна розмiщення становить 800,00 грн. Оплата облiгацiй здiйнсюється грошовими коштами. Дата початку розмiщення облiгацiй 02.09.2015 року, дата закiнчення розмiщеня облiгацiй 02.11.2015 року.Розмiщення вiдбувається на ПАТ «Схiдно-Європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И», (044) 200-09-70, 200-09-71, 200-09-72, код ЄДРПОУ 35524548,лiцензiя АВ № 581397 вiд 21.06.2011, строк дiї: 05.03.2009-05.03.2019. Строк обiгу облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 02.11.2020 р. включно. Погашення облiгацiй вiдбувається за номiнальною вартiстю з 03.11.2020 року по 03.01.2021 року включно. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є пiдвищення фiнансової стабiльностi емiтента, забезпечення його подальшого розвитку та посилення його конкурентоспроможностi на ринку функцiонування газорозподiльних компанiй. 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй в сумi 1 710 000 000,00 грн. планується використати у наступних напрямах: 98 % на придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв (1 675 800 000,00 грн); 2% на придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi (34 200 000,00 грн). Конвертацiя облiгацiй у акцiї емiтента не передбачена. Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку в межах осiб, серед яких здiйснено розмiщення, подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк викупу облiгацiй, здiйснювати iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi.