ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 04.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016ОбраноГолова наглядової радиПакета-Мельничук Юрiй Владиславовичд/н, д/н, не надав згоди на розкриття паспотних даних0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента, якi були проведенi 29 квiтня 2016 року було прийнято рiшення (Протокол № 29/04) про створення в Емiтентi Наглядової ради з метою забезпечення захисту iнтересiв акцiонерiв, контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу Емiтента. Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв було створено Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб, обрано склад Наглядової ради строком на три роки та затверджено Положення про Наглядову раду. Iз членами Наглядової ради було вирiшено укласти цивiльно-правовi договори. Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» на посаду голови Наглядової ради емiтента обрано Пакету-Мельничука Юрiя Владиславовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Iнших посад в емiтентi Пакета-Мельничук Ю.В. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Останнi п’ять рокiв Пакета-Мельничук Ю.В. перебуває на посадi директора ТОВ «КОРОРА»
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиБашлаков Андрiй Євгеновичд/н, д/н, не надав згоди на розкриття паспотних даних0
Зміст інформації:
Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» на посаду члена Наглядової ради емiтента обрано Башлакова Андрiя Євгеновича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Iнших посад в емiтентi Башлаков А.Є. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Останнi п’ять рокiв Башлаков А.Є. перебуває на посадi начальника служби безпеки КФ АТ «МIСТО БАНК».
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиРубан Сергiй Олексiйовичд/н, д/н, не надав згоди на розкриття паспотних даних0
Зміст інформації:
Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» на посаду члена Наглядової ради емiтента обрано Рубана Сергiя Олексiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Iнших посад в емiтентi Рубан С.В. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Останнi п’ять рокiв Рубан С.О. перебуває на посадi спецiалiста служби безпеки КФ АТ «МIСТО БАНК».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.