ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 12.07.2016

Особлива інформація на 11.07.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нОблігація підприємства дисконтна10900001090000.000281290.330
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.07.2016 року було прийнято рiшення про приватне розмiщення дисконтних забезпечених облiгацiй серiї D у бездокументарнiй формi iснування на суму 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев’яносто мiльйонiв) гривень серед визначеного кола осiб (Протокол № 11/07 вiд 11 липня 2016 р.). Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 1000,00 грн., розмiщення здiйснюється за дисконтною вартiстю облiгацiй за 900,00 грн. Оплата облiгацiй здiйснюється грошовими коштами. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є пiдвищення фiнансової стабiльностi емiтента, забезпечення його подальшого розвитку та посилення його конкурентоспроможностi на ринку функцiонування газорозподiльних компанiй. Виходячи iз цiни приватного розмiщення дисконтних облiгацiй, емiтент залучає 981 000 000,00 грн. фiнансових ресурсiв, що становить 90 % вiд суми розмiщення. Залученi кошти планується використати у наступних напрямах: 97 % на придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв (951 570 000,00 грн); 3% на придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi (29 430 000,00 грн). Конвертацiя облiгацiй у акцiї емiтента вiдбувається згiдно чинного законодавства. Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку в межах визначеного кола осiб, серед яких здiйснено розмiщення, подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк викупу облiгацiй, здiйснювати iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Дата початку розмiщення облiгацiй 19.09.2016 р., дата закiнчення 18.11.2016 р. Строк обiгу облiгацiй серед визначеного кола осiб починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй й по 18.11.2021 р. включно. Дата початку погашення облiгацiй 19.11.2021р., дата закiнчення погашення облiгацiй 19.01.2022 р.