ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 27.10.2016

Особлива інформація на 27.07.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

127.07.2016190000.0001684437.00011.280
Зміст інформації:
Згiдно до частини 1 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 27.07.2016 р. Наглядова радаприйняла рiшення про надання директору Товариства згоди на вчинення значного правочину. В силу зазначених повноважень Наглядової ради та для забезпечення iнтересiв Товариства директор Товариства має укласти iз ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНIЄР»Договiр про вiдступлення права вимоги за договором про залучення коштiв на умовах субординованого боргу № 7 вiд 29.08.14 на суму 190 000 000,00 грн. (ринкова вартiсть предмету договору). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 684 437 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 11,28 (одинадцять цiлих двадцять вiсiм сотих) %;