ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 08.11.2016

Особлива інформація на 12.10.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

112.10.2016169326.3311684437.00010.050
Зміст інформації:
На виконання частини 1 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 12.10.2016 р. Наглядова рада прийняла рiшення (Протокол засiдання № 12-16/10)про надання директору ПрАТ «ГАЗТЕК» згоди на вчинення значного правочину. В силу зазначених повноважень Наглядової ради та для забезпечення iнтересiв ПрАТ «ГАЗТЕК», директора ПрАТ «ГАЗТЕК» було уповноважено на укладання iз ТОВ «СIВЄРIНА» Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв (iнвестицiйних сертифiкатiв ПВIФ «Третiй венчурний фонд – Промисловi iнвестицiї» НВЗТ) на суму 169 326 331,00 грн.. Договiр було укладено 13.10.2016 року. Оскiльки спiввiдношення ринкової вартостi предмету договору (169 326 331,00 грн) до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (1 684 437 000 грн.) у вiдсотках становить - 10,05 %, рiшення приймалось Наглядовою радою ПрАТ «ГАЗТЕК», що вiдповiдає вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм документам ПрАТ «ГАЗТЕК».