ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21665382
Місцезнаходження  Україна, , Подiльський, 04070, м.Київ, Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ№493482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  12.11.2009
Міжміський код та телефон  044 593-10-36
Факс  044 593-10-36
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, , Шевченкiвський, 04107, Київ, Тропiнiна,7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.11.2009
Міжміський код та телефон  044 585-42-40
Факс  044 585-42-41
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  ПрАТ ""Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" укладено Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-586I11 вiд 08.04.11
 
Найменування  Аудиторська компанiя-Товариство з обмеденою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд."
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30674018
Місцезнаходження  Україна, , Шевченкiвський, 04116, Київ, Старокиївська,буд.10 лiтера И
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  свiдоцтво №2228
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  044 230-47-32
Факс  044 230-47-32
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  З Аудиторською компанiєю ТОВ"УПК-Аудит Лтд." укладений Договiр про надання аудиторських послуг №13-2172 вiд 05.04.2012 .