ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 07 вересня 2005 року Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю проведена державна реєстрацiя Закритого акцiонерного товариства "Газтек" (Свiдоцтво про держреєстрацiю серiя А00№108648). Закрите акцiонерне товариство створено за рiшенням Зборiв засновникiв внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Газтек". Засновниками виступили: Хара Валентина Iванiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Капiчон Вiра Петрiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Борисенко Катерина Геннадiївна-25% загальної кiлькостi голосiв; Мелiксетян Юрiй Новикович-25% загальної кiлькостi голосiв.
З лютого 2011 року Закрите акцiонерне товариство "Газтек" змiнило найменування на Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 30I09 вiд 30.09.2010). Змiна найменування проводилась на виконання п. 5 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про акцiонернi товариства> (№ 514 вiд 17.09.2008). Також, в межах приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ЗУ <Про акцiонернi товариства>, Загальними зборами акцiонерiв були прийнятi рiшення про затвердження у новiй редакцiї Статуту та внутрiшнiх положень про органи управлiння ПрАТ "Газтек"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До органiзацiйної структури ПрАТ "Газтек" входять наступнi органи управлiння Товариством: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя,Виконавчий орган в особi Директора. Загальнi збори є вищiм органом управлiння Товариства. Наглядова рада є органом, який контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Виконавчий орган Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Директор, який обирається Загальними зборами акцiонерiв, має право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій У звiтному перiодi (2011 рiк) пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Нарахування амортизацiї необоротних активiв здiйснюється виходячи iз лiквiдацiйної вартостi i очiкуваного термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв, встановлених комiсiєю з введення в експлуатацiю основних засобiв, призначеною наказом по пiдприємству. Методи нарахування амортизацiї для: - малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї таких об'єктiв; - тимчасових (не титульних) споруд, природних ресурсiв, iнвентарної тари, предметiв прокату, iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; - основних засобiв - прямолiнiйний метод. Iнформацiя про запаси формується в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С) БО 9 <Запаси>, з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо запасiв, встановлених iншими П(С) БО. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартостi або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилася або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили спочатку очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу, очiкуваних витрат по завершенню виробництва i збуту. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi, оцiнку здiйснювати по методу ФIФО. Оцiнка запасiв по методу ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi вiдпускаються у виробництво (продаж i iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Готова продукцiя оцiнюється за фактичною собiвартiстю. Бухгалтерський облiк готової продукцiї власного виробництва вiдображається за фактичною виробничою собiвартiстю. Вибуття готової продукцiї здiйснюється згiдно п. 16 П(С) БО 9 <Запаси> та за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi готової продукцiї. Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства на дату балансу вiдображаються за вартiстю, визначеною по методу участi в капiталi, вiдповiдно до П(С) БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>
Текст аудиторського висновку Вiдповiдно до умов договору вiд 05.04.2012 р. № 13-2172, Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю iУПК - Аудит Лтдi (далi i Аудитор) провела аудит доданої до цього Звiту фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства iГАЗТЕКi (далi i Товариство), яка включає баланс станом на 31.12.2011 р. i складенi за результатами дiяльностi у 2011 роцi звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної звiтностi.

Основнi вiдомостi про Аудитора
Аудиторська компанiя ТОВ iУПК-Аудит Лтд.i включена до Реєстру субiєктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, про що має свiдоцтво № 2228 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 р. № 221I3 подовжена до 04.11.2015 р.); внесена до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, рiшенням ДКЦПФРУ вiд 13.02.2007 р. № 313, про що має свiдоцтво № 71.
Мiсцезнаходження аудиторської компанiї: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, Лiтера И.
Телефон: 230-47-32, факс: 230-47-34.

Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство iГАЗТЕКi
Код за ЄДРПОУ i 31815603
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, б. 11.
Дата первинної державної реєстрацiї: 10.12.2001

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення означеної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України iПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українii, прийнятих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi i П(С)БО), iнших законодавчих i нормативних актiв. Також управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього контролю, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, вiльної вiд суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiсть Аудитора полягає у висловленнi думки про перевiрену фiнансову звiтнiсть на основi результатiв аудиту, проведеного ним у перiод з 10.04.2012 р. до 20.04.2012 р. Особою, вiдповiдальною за органiзацiю, планування i виконання аудиту, є спiвробiтник Аудитора i головний аудитор Шмакова Т.В. (сертифiкат аудитора серiї А вiд 25.04.2000 р. за № 004203).

Опис аудиторської перевiрки
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України iПро аудиторську дiяльнiстьi, Мiжнародних стандартiв аудиту у перiод з 14.03.2012 р. до 30.03.2012 р. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планувати i виконувати аудит для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У пiдготовцi аудиторського висновку аудитор керувався вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженнi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 р.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання субiєктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю субiєкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Аудитор вважає, в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
За результатами аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк на думку Аудитора вплинули наступнi обставини та факти:
коригування оцiнки одного з пакетiв акцiй станом на 31.12.2010 року вiдображене в облiку Товариства у 2011 роцi проведене без дотримання вимог П(С)БО 6 iВиправлення помилок i змiни у фiнансових звiтахi, який передбачає вiдображення таких змiн шляхом коригування порiвняльної iнформацiї за попереднiй рiк. Це зумовило завищення оцiнки належних Товариству фiнансових iнвестицiй i нерозподiленого прибутку станом на 01.01.2011 року та фiнансового результату за 2010 рiк на суму 2 828,045 тис. грн.

Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком впливу обставин та фактiв, про якi йдеться у параграфi iПiдстава для висловлення умовно-позитивної думкиi, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства iГАЗТЕКi станом на 31.12.2011 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України iПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українii та прийнятих в Українi положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на результатах перевiрки окремих її статей. У ходi аудиту зроблено наступнi висновки про розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi ПрАТ iГАЗТЕКi.
Розкриття iнформацiї за видами активiв, про зобов'язання, власний капiтал та аспектами дiяльностi Товариства

1. АКТИВИ

Необоротнi активи Товариства представленi в балансi в сумi 612 618,1 тис. грн.

Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011р. оцiнювалась в сумi 8,4 тис. грн. за первiсною вартiстю. Майновий комплекс Товариства створено власними основними засобами. Визнання та оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 iОсновнi засобиi.
Наведений у балансi знос основних засобiв в сумi 3,0 тис. грн., визначений шляхом нарахування амортизацiї вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7 iОсновнi засобиi в порядку, обумовленому облiковою полiтикою.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011р. облiкованi в сумi 612 611,9 тис. грн. та представленi вартiстю придбаних акцiй та внесками до статутного капiталу iнших пiдприємств, у тому числi акцiй у сумi 183 299,3 тис. грн. за методом участi в капiталi наступних пiдприємств
ПАТ iЖитомиргазi i частка у статутному капiталi 35,07 %,
ПАТ iХмельницькгазi i частка у статутному капiталi 50,00 %
ПАТ iМиколаївгазi - частка у статутному капiталi 25,22 %
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства облiковуються згiдно вимог П(С)БО 12 iФiнансовi iнвестицiїi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. № 91.
Проте, Товариство не вiдобразило у фiнансовiй звiтностi (Форма 1-м iБалансi) за 2011 рiк коригування вступного сальдо за статтями iНерозподiлений прибутокi та iДовгостроковi фiнансовi iнвестицiїi у звiязку зi змiною оцiнки вартостi частки Товариства у статутному капiталi ПАТ iЖитомиргазi станом на 31.12.2010 р. на суму 2 828,045 тис. грн. Це не вiдповiдає вимогам пунктiв 4 i 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 6 iВиправлення помилок i змiни у фiнансових звiтахi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.99 № 13.
На кiнець звiтного 2011 року вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй визначена достовiрно.

Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2011 р. у сумi 0,8 тис. грн. представленi вiдстроченими податковими активами. Аудитору не надана iнформацiя (розрахунок та пiдстави їх визнання), тому Аудитор не має можливостi пiдтвердити правомiрнiсть їх визнання у зазначенiй сумi.

Оборотнi активи представленi в балансi Товариства у сумi 3 630,5 тис. грн.

Запаси Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2011р., оцiнено в сумi 0,6 тис. грн., та представленi виробничими запасами.
Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв у перевiреному перiодi вiдповiдали порядку, встановленому П(С)БО № 9 iЗапасиi, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 2,5 тис. грн. вiдповiдає загальнiй сумi переплат в бюджет за податком на прибуток, податком з доходiв фiзичних осiб, податком на додану вартiсть.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 2,0 тис. грн. складається з коштiв, перерахованих Товариством як передплата на придбання матерiальних цiнностей та послуг.
Перевiркою не виявлено сум вiдхилень при вiдображеннi статей дебiторської заборгованостi в балансi Товариства станом на 31.12.2011р. Вiдображення цих статей вiдповiдало вимогам П(С)БО 10 iДебiторська заборгованiстьi.

Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011р. у балансi представленi заборгованiстю, забезпеченою векселем у сумi 3 500 тис. грн. емiтованим ЗАТ iДормашi.

Грошовi кошти та їх еквiваленти, контрольованi Товариством на звiтну дату, оцiнюються в сумi 125,4 тис. грн. Перевiркою органiзацiї бухгалтерського облiку операцiй з грошовими коштами пiдтверджено достовiрнiсть цих сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.

До складу витрат майбутнiх перiодiв входять витрати, понесенi Товариством у звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню на витрати у майбутнiх звiтних перiодах (передплата перiодичних видань). Вказанi витрати станом на 31.12.2011р. складали 0,7 тис. грн.

2. ЗОБОВiЯЗАННЯ

Довгостроковi зобовiязання Товариства станом на 31.12.2011р. складали 2 370,1 тис. грн. та представленi в балансi довгостроковими зобовiязаннями за виданими у попереднiх перiодах довгостроковим векселям у сумi 2 370,1 тис. грн.
Данi про довгостроковi зобовiязання наведенi в балансi Товариства станом на 31.12.2011р. пiдтвердженi даними бухгалтерського облiку.

Загальна сума поточних зобовiязань Товариства оцiнена на звiтну дату в розмiрi 478 799,6 тис. грн., i представлена наступними статтями:
i короткостроковi кредити банкiв i 458 350,0 тис. грн., якi отримано вiд ВАТ (ПАТ) iКомерцiйний банк iНадраi на пiдставi наступних кредитних договорiв:
- вiд 21.10.2010 р. № 36I5-1I2010I980-КI3 на суму 420 000,0 тис. грн., строк погашення 31.12.2012,
- вiд 07.11.2011 р. № 36I5-1I2011I980-КI12 на суму 38 350,0 тис. грн., строк погашення 31.12.2012;
i кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги в сумi 0,3 тис. грн. з розрахункiв з постачальниками;
i iншими поточними зобовiязаннями i 20 449,3 тис. грн.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань у звiтному перiодi вiдповiдали вимогам П(С)БО № 11 iЗобовiязанняi та облiкової полiтики Товариства.

3. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Загальна сума власного капiталу Товариства станом на 31.12.2011р. дорiвнює 135 079,6 тис. грн. i складається iз:
i статутного капiталу i 387,5 тис. грн.;
i iншого додаткового капiталу i 116 030 тис. грн.;
i резервного капiталу i 3,0 тис. грн.;
i нерозподiленого прибутку i 18 658,2 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства, заявлений у його балансi станом на 31.12.2011, сформований у попереднi звiтнi перiоди повнiстю у сумi 387,5 тис. грн., що вiдповiдає розмiру статутного капiталу, визначеному Статутом Товариства, що зареєстрований 15.02.2011 р. за № 10741050010009952 (попередня реєстрацiя 07.02.2007 р. за № 10741050004009952). Статутний капiтал Товариства подiлений на 100 простих iменних акцiй однаковою номiнальною вартiстю 3 875,00 грн. кожна. Акцiї розподiленi мiж акцiонерами Товариства та повнiстю ними сплаченi.
Акцiонерами ПрАТ iГАЗТЕКi є:
- Паслер ентерпрайзiз лiмiтед (Кiпр) i 24%
- Крезер холдiнгз лiмiтед (Кiпр) i 24%
- Несiба венчерз лiмiтед (Кiпр) i 24%
- Порала Венчерз Лiмiтед (Кiпр) i 24%
- Матерон лiмiтед (Кiпр) i 4%
Випуск акцiй в бездокументарнiй формi зареєстровано ДКЦПФР України 20.01.2006 року за реєстрацiйним № 19I1I06.
Розподiл акцiй мiж власниками цiнних паперiв пiдтверджено даними iнформацiйної довiдки депозитарiю ПрАТ iВсеукраїнський депозитарiй цiнних паперiвi, м. Київ станом на 25.04.2011 р.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в Товариствi за кожним акцiонером.
Протягом 2011 року розмiр статутного капiталу Товариства не змiнювався. Порядок формування та облiку статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Iнший додатковий капiтал визнано у сумi 116 030,9 тис. грн. у результатi проведення оцiнки фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi на звiтнi дати, а саме: балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшувалась (зменшувалась) на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок чистого прибутку (збитку) iз включенням (виключенням) цiєї суми до iншого додаткового капiталу Товариства
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться у Товариствi за кожним акцiонером.
Додатково Аудитор зауважує, що при безоплатному отриманнi основних засобiв у 2011 роцi на суму 2,6 тис. грн. Товариство визнало на всю суму iнший операцiй дохiд, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 iОсновнi засобиi та П(С)БО 15 iДоходиi. Враховуючи нараховану амортизацiю за 2011 рiк Товариство занизило iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2011 на 1,9 тис. грн. Зазначене зауваження не вплинуло на достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 р.

Резервний капiтал у сумi 3,0 тис. грн. Товариства сформований у попереднiх звiтних перiодах i у перевiреному перiодi змiн не зазнав.

На початок 2011 року нерозподiлений прибуток Товариства складав 35 139,9 тис. грн. За 2011 р. згiдно Звiту про фiнансовi результати отримано збиток в сумi 13 653,6 тис. грн., сума якого станом на 31.12.2011р. зменшила нерозподiлений прибуток минулих звiтних перiодiв. Нерозподiлений прибуток у балансi станом на 31.12.2011р. визначений у розмiрi 18 658,2 тис. грн.

Аудитор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення.

4. IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

За результатами господарської дiяльностi Товариство отримало iншi операцiйнi доходи у сумi 97,3 тис. грн. та iншi доходи у сумi 86 778,5 тис. грн., у тому числi:
i дохiд вiд участi в капiталi iнших пiдприємств i 57 066,7 тис. грн.,
i дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй i 29 569,9 тис. грн.
i iншi фiнансовi доходи i 141,8 тис. грн.
Визнання доходiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 iДоходиi.

Товариство для виконання свої господарської дiяльностi здiйснило витрати на загальну суму 100 529,4 тис. грн., у тому числi:
i фiнансовi витрати нарахованi за користування кредитними коштами i 77 704,6 тис. грн.,
i собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй i 22 581,9 тис. грн.,
i адмiнiстративнi витрати i 242,5 тис. грн.,
i iншi операцiйнi витрати i 0,4 тис. грн.
Визнання витрат у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 iВитратиi.

Фiнансовим результатом господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi визначений збиток у сумi 13 653,6 тис. грн.

5. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛIКВIДНОСТI ПРОФЕСIЙНИХ УЧАСНИКIВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Товариство протягом 2011 року не здiйснювало господарської дiяльностi як професiйний учасник фондового ринку України. Показники фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2011 р. наведенi у Додатку до цього Висновку.

6. СТАН ВИКОНАННЯ ЗОБОВiЯЗАНЬ

На звiтну дату та протягом перевiреного перiоду Товариство не мало зобовiязань за iпотечними цiнними паперами; не проводило дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку, управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування або недержавних пенсiйних фондiв.

7. ПОДIЇ НА ПРОТЯЗI 2011 РОКУ, ЯКI МАЮТЬ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА

Аудитор зазначає, що за iнформацiєю, поданою керiвництвом Товариства до аудиторської перевiрки, у 2011 роцi, не вiдбулись дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України iПро цiннi папери та фондовий ринокi.

8. ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ

Показник чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 р. оцiнений в сумi 135 079,6 тис. грн. Його розмiр перевищує статутний капiтал та вiдповiдає вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв розрахована вiдповiдно до вимог Рiшення Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iПро схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариствi вiд 17.11.2004 р. № 485.

9. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ

Аудитором не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством про результати його дiяльностi та подається до Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.

Аудитором дослiдженi значнi правочини (10% i бiльше вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за звiтний перiод. Зауважень та порушень вiдносно виконання цих правочинiв аудиторською перевiркою не встановлено.

Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як такий, що вiдповiдає Статуту акцiонерного товариства та вимогам Закону України iПро акцiонернi товаристваi.

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Аудитором не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.


Директор з аудиту
АК ТОВ iУПК-Аудит Лтд.i Л.М. Горелик
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 004388 вiд 31.10.2000 р.)


Головний аудитор Т.В. Шмакова
(сертифiкат аудитора серiї А
вiд 25.04.2000 р. за № 004203)
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
ПрАТ iГАЗТЕКi
станом на 31.12.2011р.

На пiдставi отриманих облiкових даних Аудитор проаналiзував показники фiнансового стану ПрАТ iГАЗТЕКi. Джерелом iнформацiї для визначення показникiв фiнансового стану Товариства були: Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма №1) та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма № 2).
У таблицi подано основнi показники, що характеризують фiнансовий стан Товариства на звiтну дату, в порiвняннi з їх значеннями на вiдповiдну дату минулого звiтного перiоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями.

Показники фiнансового стану Товариства

пп Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану пiдприємства Значення показника на 31.12.2011р. Значення показника на 31.12.2010р. Нормативнi значення
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф.1(ряд.220+ряд.230+ ряд.240)
Ф.1ряд.620 0,008 0,05 0,25 i 0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Ф.1 ряд.260
Ф.1 ряд.620 0,007 0,06 1,0 i 2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або плато-спроможностi, або автономiї) Ф.1ряд.380
Ф.1ряд.640 0,22 0,24 0,25 i 0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) Ф.1 (ряд.430+ряд.480+ряд.620)
Ф.1ряд.380 3,6 3,1 0,5 i 1,0

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Товариства значно менше межi оптимального значення, що пiдтверджує недостатню платоспроможнiсть Товариства для погашення поточних зобовiязань грошовими коштами.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) свiдчить про те, що обсяг поточних зобовiязань Товариство неможливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих оборотних активiв.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) характеризує питому вагу власного капiталу у загальнiй сумi сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Рiвень показника близький до рекомендованого значення, що свiдчить про вiдсутнiсть у Товариства значного дефiциту власних коштiв для здiйснення своєї дiяльностi. Проте, у 2011 роцi рiвень показника зменшився.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi i свiдчить про високу залежнiсть фiнансового стану Товариства вiд залучених коштiв.
Вiдповiдно до показникiв фiнансового стану ПрАТ iГАЗТЕКi, що наведенi в таблицi, коефiцiєнти не вiдповiдають вимогам їх оптимальних значень.


Головний аудитор Т.В. Шмакова
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 004203 вiд 25.04.2000р.)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi пiдприємства є управлiння пiдприємствами та консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В 2010 роцi ПрАТ "Газтек" було придбано акцiї пiдприємств по газифiкацiї та газопостачанню на загальну суму 420 050 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi за рахунок: - власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв в розмiрi 50,0 тис. грн.; - кредитiв банкiв - в розмiрi 420 000 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11. Основнi засоби пiдприємства складаються з комп`ютерної технiки та офiсних меблiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 6 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 25% Ступiнь використання потужностей 100%. Сума нарахованого зносу: 2 тис.грн. В найближчий час емiтент не планує придбання iнших основних засобiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть Товариства впливає незбалансованiсть банкiвської системи, тягар податкiв, а також неплатоспроможнiсть замовникiв продукцiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2011 роцi у пiдприємства вiдсутнi будь-якi штрафнi санкцiї та компенсацiї за порушення законодавства
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Капiтальнi iнвестицiї здiйснюються за рахунок кредитiв банкiв та власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв. Робочого капiталу для поточних потреб не достатньо. За оцiнками фахiвцiв емiтента, показники коефiцiєнтiв фiнансової стiйкостi не вiдповiдають нормативним вимогам.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів ПрАТ "Газтек" не має укладених. але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Протягом наступного року Товариство буде продовжувати здiйснювати основнi види дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Пiдприємство не веде нiяких дослiджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У ПрАТ "Газтек" вiдсутнi будь-якi судовi справи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Емiтент вважає наведену iнформацiю достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента