ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 02
Первісна вартість 011 83
Накопичена амортизація 012 81
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 04
Первісна вартість 031 195
Знос 032 191
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 117293183299
інші фінансові інвестиції 045 431745429312
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 11
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 549039612618
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 11
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 22320
первісна вартість 161 22640
резерв сумнівних боргів 162 320
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 33
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1261
Поточні фінансові інвестиції 220 236483500
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 50125
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 10
Усього за розділом ІІ 260 260613630
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 01
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 575100616249

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 388388
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 104263116031
Резервний капітал 340 33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3514018658
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 139794135080
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 23702370
Усього за розділом ІІІ 480 23702370
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 420000458350
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 410
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 50
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 30
з бюджетом 550 00
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 00
з оплати праці 580 00
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 1288720449
Усього за розділом IV 620 432936478799
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 575100616249


ПІБ керівника Пушенко Ю.В.
ПІБ головного бухгалтера Мiкац Т.А.
Примітки:
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ"Газтек"