ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Пушенко Юрiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
28.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31815603
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область)
     Район Шевченкiвський р-н
     Поштовий індекс 04116
     Населений пункт м.Київ
     Вулиця, будинок вул. Маршала Рибалка,11
     Міжміський код, телефон та факс 0444843998, 0444843998
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012
    Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень"Цiннi папери України" 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.gaztek.prat.ua 28.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)