ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
29.04.2011
100.0000000
В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був визначений акцiонерами Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання робочих органiв загальних зборiв: Голови ,Секретаря та Лiчильної комiсiї.2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.3. Визначення порядку розподiлу прибутку ( покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2010 роцi.4. Про попереднє схвалення значних правочинiв.5. Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2011 роцi.Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв та iнших осiб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення:1.По першому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою зборiв Петренко Свiтлану Олександрiвну, Секретарем зборiв i Башлакова Андрiя Євгенiйовича, Головою Лiчильної комiсiї i Соловйова Євгена Олександровича.2.По другому питанню порядку денного загальними зборами прийняте рiшення затвердити Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства та Баланс товариства за 2010 рiк.3.З третього питання порядку денного загальними зборами прийняте рiшення не розподiляти мiж акцiонерами прибуток за 2010 р. та не виплачувати дивiденди за 2010 р. у звiязку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi товариства у 2010 роцi. 4.З четвертого питання порядку денного загальними зборами прийнятi наступнi рiшення:
4.1. ПрАТ iГазтекi продовжити строк дiї кредитного договору №№36I5-1I2010I980-КI3 вiд 21.10.2010 р., укладеного з ВАТ КБ iНадраi, не бiльше 2 (двох) календарних рокiв, без змiни iнших умов вказаного кредитного договору.
4.2. Доручити директору ПрАТ iГазтекi звернутись до ПАТ iКБ iНадраi з вiдповiдним клопотанням про продовження строку дiї кредитногодоговору №№36I5-1I2010I980-КI3 вiд 21.10.2010 р. не бiльше 2 (двох) календарних рокiв, без змiни iнших умов вказаного кредитного договору.
4.3. Доручити директору ПрАТ iГазтекi пiдписати вiд iменi товариства вiдповiдний додатковий договiр (угоду) про продовження строку дiї кредитного договору №№36I5-1I2010I980-КI3 вiд 21.10.2010 р.не бiльше 2 (двох) календарних рокiв, без змiни iнших умов вказаного кредитного договору
Уповноважити директора ПрАТ iГазтекi у випадку пролонгацiї кредитного договору №36I5-1I2010I980-КI3 вiд 21.10.2010 р., вiдповiдно до п. 4.3 цього Рiшення, звернутись до майнових поручителiв з вiдповiдними клопотаннями про пiдтвердження останнiми своєї згоди надалi виступати майновими поручителями за виконання товариством своїх зобовiязань за кредитним договором №36I5-1I2010I980-КI3 вiд 21.10.2010 р.
4.4. ПрАТ iГазтекi здiйснити продаж наступних пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств по газопостачанню та газифiкацiї:
- ПАТ iIвано-Франкiвськгазi в кiлькостi 1 543 563 акцiї, що становить 10,189% статутного капiталу вказаного товариства
- ПАТ iЛьвiвгазi в кiлькостi 360 814 акцiї, що становить 10,6% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iЧернiгiвгазi в кiлькостi 1 494 573 акцiї, що становить 13,101% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iВолиньгазi в кiлькостi 3 214 540 акцiй, що становить 14,31% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iЧернiвцiгазi в кiлькостi 31 699 акцiй, що становить 14.69% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iЗакарпатгазi в кiлькостi 384 903 акцiї, що становить 15,008% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iВiнницягазi в кiлькостi 662 263 акцiї, що становить 12,73% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iРiвнегазi в кiлькостi 61 178 акцiї, що становить 5,36% статутного капiталу вказаного товариства,
за загальною цiною не менше 480 000 000, 00 (чотириста вiсiмдесят мiльйонiв) гривень та зi строком розрахункiв не бiльше 1 (одного) календарного року з моменту передачi цiнних паперiв у власнiсть покупця (покупцiв).
4.5. Доручити директору ПрАТ iГазтекi Пушенку Ю.В. здiйснити пошук покупцiв та укласти з ними на умовах, визначених в п. 4.4 цього рiшення, з визначенням всiх iнших iстотних умов на власний розсуд, договiр (договори) купiвлi i продажу наступних пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств по газопостачанню та газифiкацiї:
- ПАТ iIвано-Франкiвськгазi в кiлькостi 1 543 563 акцiї, що становить 10,189% статутного капiталу вказаного товариства
- ПАТ iЛьвiвгазi в кiлькостi 360 814 акцiї, що становить 10,6% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iЧернiгiвгазi в кiлькостi 1 494 573 акцiї, що становить 13,101% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iВолиньгазi в кiлькостi 3 214 540 акцiй, що становить 14,31% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iЧернiвцiгазi в кiлькостi 31 699 акцiй, що становить 14,69% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iЗакарпатгазi в кiлькостi 384 903 акцiї, що становить 15,008% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iВiнницягазi в кiлькостi 662 263 акцiї, що становить 12,73% статутного капiталу вказаного товариства;
- ПАТ iРiвнегазi в кiлькостi 61 178 акцiї, що становить 5,36% статутного капiталу вказаного товариства.
5.За результатами голосування пiяте питання порядку денного Загальних зборiв iВизначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2011 роцii зняте з розгляду.
Результати голосування:
"ЗА" пропозицiї, винесенi на голосування проголосувало 100 % акцiонерiв.
"ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування проголосувало 0 % акцiонерiв.
"УТРИМАЛИСЬ" вiд голосування за пропозицiю, винесену на голосування 0% акцiонерiв.
Голова зборiв Петренко С.О. повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення.
Голова зборiв Петренко С.О. подякувала всiм учасникам зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв.

Голова зборiв Петренко С.О.

Секретар зборiв Башлаков А.Є. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.