ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
Місцезнаходження Україна, ["00000" - відсутнє у довіднику], Подiльський, м.Київ, 04070, Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185033
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон 044 593-10-36
Факс 044 593-10-36
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Україна, ["00000" - відсутнє у довіднику], Шевченкiвський, Київ, 04107, Тропiнiна,7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.11.2009
Міжміський код та телефон 044 585-42-40
Факс 044 585-42-41
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис ПрАТ ""Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" укладено Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-586/11 вiд 08.04.11
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська компанiя-Товариство з обмеденою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд."
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30674018
Місцезнаходження Україна, ["00000" - відсутнє у довіднику], Шевченкiвський, Київ, 04116, Старокиївська,буд.10 лiтера И
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво №2228
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 044 230-47-32
Факс 044 230-47-32
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис З Аудиторською компанiєю ТОВ"УПК-Аудит Лтд." укладений Договiр про надання аудиторських послуг №13-2172 вiд 05.04.2012 .