ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 07 вересня 2005 року Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю проведена державна реєстрацiя Закритого акцiонерного товариства "Газтек" (Свiдоцтво про держреєстрацiю серiя А00№108648). Закрите акцiонерне товариство створено за рiшенням Зборiв засновникiв внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Газтек". Засновниками виступили: Хара Валентина Iванiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Капiчон Вiра Петрiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Борисенко Катерина Геннадiївна-25% загальної кiлькостi голосiв; Мелiксетян Юрiй Новикович-25% загальної кiлькостi голосiв.
З лютого 2011 року Закрите акцiонерне товариство "Газтек" змiнило найменування на Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 30/09 вiд 30.09.2010). Змiна найменування проводилась на виконання п. 5 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про акцiонернi товариства> (№ 514 вiд 17.09.2008). Також, в межах приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ЗУ <Про акцiонернi товариства>, Загальними зборами акцiонерiв були прийнятi рiшення про затвердження у новiй редакцiї Статуту та внутрiшнiх положень про органи управлiння ПрАТ "Газтек"
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До органiзацiйної структури ПрАТ "Газтек" входять наступнi органи управлiння Товариством: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя,Виконавчий орган в особi Директора. Загальнi збори є вищiм органом управлiння Товариства. Наглядова рада є органом, який контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Виконавчий орган Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Директор, який обирається Загальними зборами акцiонерiв, має право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій У звiтному перiодi (2012 рiк) пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Нарахування амортизацiї необоротних активiв здiйснюється виходячи iз лiквiдацiйної вартостi i очiкуваного термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв, встановлених комiсiєю з введення в експлуатацiю основних засобiв, призначеною наказом по пiдприємству. Методи нарахування амортизацiї для: - малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї таких об'єктiв; - тимчасових (не титульних) споруд, природних ресурсiв, iнвентарної тари, предметiв прокату, iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; - основних засобiв - прямолiнiйний метод. Iнформацiя про запаси формується в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С) БО 9 <Запаси>, з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо запасiв, встановлених iншими П(С) БО. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартостi або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилася або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили спочатку очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу, очiкуваних витрат по завершенню виробництва i збуту. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi, оцiнку здiйснювати по методу ФIФО. Оцiнка запасiв по методу ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi вiдпускаються у виробництво (продаж i iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Готова продукцiя оцiнюється за фактичною собiвартiстю. Бухгалтерський облiк готової продукцiї власного виробництва вiдображається за фактичною виробничою собiвартiстю. Вибуття готової продукцiї здiйснюється згiдно п. 16 П(С) БО 9 <Запаси> та за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi готової продукцiї. Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства на дату балансу вiдображаються за вартiстю, визначеною по методу участi в капiталi, вiдповiдно до П(С) БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>
Текст аудиторського висновку Вiдповiдно до умов договору вiд 15.04.2013 № 14-2343, укладеного мiж Приватним акцiонерним товариством «ГАЗТЕК» (далi – Товариство) i Аудиторською компанiєю - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.» (далi – Аудитор), проведена незалежна перевiрка доданої до цього висновку фiнансової звiтностi Товариства стосовно вiдповiдностi цiєї звiтностi чинному законодавству, положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України, прийнятiй облiковiй полiтицi, а також щодо адекватностi вiдображення в нiй результатiв господарювання.
До перевiрки була надана фiнансова звiтнiсть Товариства у складi: баланс станом на 31.12.2012 i складенi за результатами дiяльностi у 2012 роцi звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної звiтностi.
Основнi вiдомостi про Аудитора
Аудиторська компанiя ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» включена до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, про що має свiдоцтво № 2228 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 р. № 221/3 подовжена до 04.11.2015 р.); внесена до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, рiшенням ДКЦПФРУ вiд 13.02.2007 р. № 313, про що має свiдоцтво № 71.
Мiсцезнаходження аудиторської компанiї: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, Лiтера И.
Телефон: 230-47-32, факс: 230-47-34.
Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК»
Код за ЄДРПОУ – 31815603
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, б. 11.
Дата первинної державної реєстрацiї: 10.12.2001.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення означеної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», прийнятих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО), iнших законодавчих i нормативних актiв. Також управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього контролю, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, вiльної вiд суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiсть Аудитора полягає у висловленнi думки про перевiрену фiнансову звiтнiсть на основi результатiв аудиту, проведеного ним у перiод з 15.04.2013 до 25.04.2013. Особою, вiдповiдальною за органiзацiю, планування i виконання аудиту, є спiвробiтник Аудитора – головний аудитор Шмакова Т.В. (сертифiкат аудитора серiї А вiд 25.04.2000 р. за № 004203).
Опис аудиторської перевiрки
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планувати i виконувати аудит для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У пiдготовцi аудиторського висновку Аудитор керувався вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженнi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
ПрАТ «ГАЗТЕК» вiдповiдно до П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї» оцiнює належнi йому фiнансовi iнвестицiї на дату балансу за методом участi в капiталi та вiдображає за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єктiв iнвестування. Визначення вартостi iнвестицiй пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi здiйснено на пiдставi даних фiнансової звiтностi об’єктiв iнвестування, складеної за правилами прийнятих в Українi положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На момент подання цього Висновку (Звiту) фiнансова звiтнiсть об’єктiв iнвестування не мала пiдтвердження незалежним аудитором та не затверджена на загальних рiчних зборах акцiонерiв. Результати такого аудиту можуть зумовити необхiднiсть коригувань на звiтну дату (в тому числi суттєвих) як загальної величини власного капiталу об’єктiв iнвестування, так i оцiнки активiв ПрАТ «ГАЗТЕК».
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком впливу обставин та фактiв, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ГАЗТЕК» станом на 31.12.2012 та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та прийнятих в Українi положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на результатах перевiрки окремих її статей. У ходi аудиту зроблено наступнi висновки про розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «ГАЗТЕК».
Розкриття iнформацiї за видами активiв, про зобов'язання, власний капiтал та аспектами дiяльностi Товариства

1. АКТИВИ

Необоротнi активи Товариства представленi в балансi в сумi 1 072 325 тис. грн.

Вартiсть нематерiальних активiв та основних засобiв станом на 31.12.2012 оцiнювалась в сумi 8 тис. грн. за первiсною вартiстю. Майновий комплекс Товариства створено власними нематерiальними активами та основними засобами. Визнання та оцiнка необоротних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 «Основнi засоби» та П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи».
Наведений у балансi знос нематерiальних активiв та основних засобiв в сумi 6,0 тис. грн., визначений шляхом нарахування амортизацiї вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7 «Основнi засоби» П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи» i в порядку, обумовленому облiковою полiтикою.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012 облiкованi в сумi 1 072 323 тис. грн. та представленi вартiстю придбаних акцiй та внесками до статутного капiталу iнших пiдприємств, у тому числi акцiй у сумi 798 407 тис. грн. за методом участi в капiталi наступних пiдприємств
ПАТ «Вiнницягаз» - частка у статутному капiталi 34,72 %,
ПАТ «Волиньгаз» - частка у статутному капiталi 38,58 %,
ПАТ «Днiпропетровськгаз» - частка у статутному капiталi 50,85 %,
ПАТ «Житомиргаз» – частка у статутному капiталi 50,44 %,
ПАТ «Запорiжгаз» - частка у статутному капiталi 49,98 %,
ПАТ «Iвано-Франкiвсьгаз» - частка у статутному капiталi 35,14 %,
ПАТ «Луганськгаз» - частка у статутному капiталi 26 %,
ПАТ «Хмельницькгаз» – частка у статутному капiталi 50,00 %,
ПАТ «Миколаївгаз» - частка у статутному капiталi 50,22 %,
ПАТ «Рiвнегаз» - частка у статутному капiталi 31,67 %,
ПАТ «Севастопольгаз» - частка у статутному капiталi 25 %,
ПАТ «Сумигаз» - частка у статутному капiталi 25,79 %,
ПАТ «Тисменицягаз» - частка у статутному капiталi 26 %,
ПАТ «Чернiвцiгаз» - частка у статутному капiталi 34,39 %.

Аудитор вiдмiчає, що розрахунок балансової вартостi фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi здiйснено на пiдставi даних рiчної фiнансової звiтностi зазначених вище об’єктiв iнвестування, складеної за вимогами П(С)БО прийнятих в Українi. На момент проведення аудиторської перевiрки ця фiнансова звiтнiсть не пiдтверджена у повному обсязi незалежними аудиторами та не затверджена на загальних рiчних зборах акцiонерiв. Остаточно фiнансова звiтнiсть буде складена шляхом трансформацiї, згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
За результатами аудиту фiнансової звiтностi зазначених вище об’єктiв iнвестування вартiсть фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi станом на 31.12.2012 може суттєво вiдрiзнятись вiд суми, визнаної на звiтну дату. Вiдповiдно власний капiтал Товариства в результатi проведення розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на пiдставi даних остаточної фiнансової звiтностi за 2012 рiк може бути оцiнений в сумi значно бiльшiй або меншiй нiж та, що визнана у перевiренiй Аудитором фiнансовiй звiтностi.

Оборотнi активи представленi в балансi Товариства у сумi 77 353 тис. грн.

Запаси Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2012, оцiнено в сумi 1 тис. грн., та представленi виробничими запасами.
Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв у перевiреному перiодi вiдповiдали порядку, встановленому П(С)БО № 9 «Запаси», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 2 тис. грн. вiдповiдає загальнiй сумi переплат в бюджет за податком на прибуток, податком з доходiв фiзичних осiб, податком на додану вартiсть.

Поточна дебiторська заборгованiсть за виданими авансами у сумi 73 594 тис. грн. складається з коштiв, перерахованих Товариством як передплата на придбання цiнних паперiв та на придбання послуг з оренди примiщення.
Найбiльшi дебiтори Товариства станом на 31.12.2012:
? ТОВ «Ласфано Україна» у сумi 69 374,2 тис. грн. (94,3%) – аванс перераховано у груднi 2012 року на купiвлю iнвестицiйних сертифiкатiв,
? ПрАТ ФБ «IННЕКС» у сумi 2 239,3 тис. грн. (3%) аванс перераховано у груднi 2012 року на придбання акцiй ПАТ «Хмельницькгаз»,
? ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» у сумi 1 977,2 тис. грн. (2,7 %) аванс перераховано у груднi 2012 року за перевiрку фiнансової звiтностi акцiонерних товариств.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 12,0 тис. грн. складається з коштiв, перерахованих Товариством як передплата за подання заяви до суду та на придбання послуг з оренди примiщення.
Перевiркою не виявлено сум вiдхилень при вiдображеннi статей дебiторської заборгованостi в балансi Товариства станом на 31.12.2012. Вiдображення цих статей вiдповiдало вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».

Поточнi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 3 690 тис.грн. представленi станом на 31.12.2012 вартiстю векселя на суму 3 500 тис. грн., емiтованого ЗАТ «Дормаш», та вартiстю iнвестицiйних iменних сертифiкатiв на суму 189,5 тис. грн.

Грошовi кошти та їх еквiваленти, контрольованi Товариством на звiтну дату, оцiнюються в сумi 55 тис. грн. Перевiркою органiзацiї бухгалтерського облiку операцiй з грошовими коштами пiдтверджено достовiрнiсть цих сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.

До складу витрат майбутнiх перiодiв входять витрати, понесенi Товариством у звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню на витрати у майбутнiх звiтних перiодах (передплата перiодичних видань). Вказанi витрати станом на 31.12.2012 складали 1 тис. грн.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2012 складали 2 370 тис. грн. та представленi в балансi довгостроковими зобов’язаннями за виданими у попереднiх перiодах довгостроковими векселями.
Данi про довгостроковi зобов’язання наведенi в балансi Товариства станом на 31.12.2012. пiдтвердженi даними бухгалтерського облiку.

Загальна сума поточних зобов’язань Товариства оцiнена на звiтну дату в розмiрi 949 305 тис. грн. i представлена наступними статтями:
• короткостроковi кредити банкiв – 933 821 тис. грн., якi отримано вiд ПАТ «Комерцiйний банк «Надра» на пiдставi кредитних договорiв:
- вiд 21.10.2010 на суму 420 000 тис. грн.,
- вiд 07.11.2011 на суму 38 350 тис. грн.,
- вiд 28.08.2012 на суму 475 471 тис. грн.
На дату закiнчення аудиторської перевiрки заборгованiсть за цими договорами погашена.
• кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги в сумi 3 тис. грн. з розрахункiв з постачальниками;
• iншими поточними зобов‘язаннями – 15 478 тис. грн., якi визнанi в основному по нарахованим, але не сплаченим на звiтну дату вiдсоткам за користування кредитними коштами.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань у звiтному перiодi вiдповiдали вимогам П(С)БО № 11 «Зобов‘язання» та облiкової полiтики Товариства.

3. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Загальна сума власного капiталу Товариства станом на 31.12.2012. дорiвнює 198 004 тис. грн. i складається iз:
• статутного капiталу – 388 тис. грн.;
• iншого додаткового капiталу – 243 650 тис. грн.;
• резервного капiталу – 3 тис. грн.;
• непокритого збитку – 46 037 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства, заявлений у його балансi станом на 31.12.2012, сформований у попереднi звiтнi перiоди повнiстю у сумi 387,5 тис. грн., що вiдповiдає розмiру статутного капiталу, визначеному Статутом Товариства, що зареєстрований 15.02.2011 за № 10741050010009952 (попередня реєстрацiя 07.02.2007 за № 10741050004009952). Статутний капiтал Товариства подiлений на 100 простих iменних акцiй однаковою номiнальною вартiстю 3 875,00 грн. кожна. Акцiї розподiленi мiж акцiонерами Товариства та повнiстю ними сплаченi.
Акцiонерами ПрАТ «ГАЗТЕК» є юридичнi особи:
- «Паслер ентерпрайзiз лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Крезер холдiнгз лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Несiба венчерз лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Порала Венчерз Лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Матерон лiмiтед» (Кiпр) – 4%
Випуск акцiй в бездокументарнiй формi зареєстровано ДКЦПФР України 20.01.2006 року за реєстрацiйним № 19/1/06.
Розподiл акцiй мiж власниками цiнних паперiв пiдтверджено даними iнформацiйної довiдки депозитарiю ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (м. Київ) станом на 22.04.2013 (довiдка вiд 23.04.2013 № 8419).
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в Товариствi за кожним акцiонером.
Протягом 2012 року розмiр статутного капiталу Товариства не змiнювався. Порядок формування та облiку статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Iнший додатковий капiтал визнано у сумi 243 650 тис. грн. у результатi проведення оцiнки фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi на звiтнi дати, а саме: балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшувалась (зменшувалась) на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок чистого прибутку (збитку) iз включенням (виключенням) цiєї суми до iншого додаткового капiталу Товариства

Резервний капiтал у сумi 3,0 тис. грн. Товариства сформований у попереднiх звiтних перiодах i у перевiреному перiодi змiн не зазнав.

На початок 2012 року нерозподiлений прибуток Товариства складав 18 658 тис. грн. За 2012 рiк згiдно Звiту про фiнансовi результати та даних облiку отримано збиток в сумi 64 694 тис. грн., сума якого станом на 31.12.2012 зменшила прибуток минулих звiтних перiодiв. Станом на 31.12.2012 непокритий збиток склав 46 037 тис. грн.

Визначення сум власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО прийнятими в Українi. Проте, Аудитор зазначає, що наведене у цьому Висновку (Звiтi) зауваження щодо пiдтвердження даних про оцiнку фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi вiдповiдно впливає на оцiнку iншого додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) Товариства. Тому за результатами аудиту фiнансової звiтностi об’єктiв iнвестування зазначенi статтi можуть потребувати коригувань.

4. IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

За результатами господарської дiяльностi Товариство визнало наступнi доходи:
? дохiд вiд участi в капiталi iнших пiдприємств – 77 724 тис. грн.,
? дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – 97 249 тис. грн.
? iншi фiнансовi доходи – 929 тис. грн.
Визнання доходiв в цiлому у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Доходи».

Товариство для виконання свої господарської дiяльностi здiйснило та визнало витрати на загальну суму 240 596 тис. грн., у тому числi:
? фiнансовi витрати нарахованi за користування кредитними коштами – 105 857 тис. грн.,
? собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй – 95 212 тис. грн.,
? адмiнiстративнi витрати – 5 364 тис. грн.,
? втрати вiд участi в капiталi – 34 163 тис. грн.
Визнання витрат в цiлому у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати».

Фiнансовим результатом господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi визначений збиток у сумi 64 694 тис. грн.

5. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛIКВIДНОСТI ПРОФЕСIЙНИХ УЧАСНИКIВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Товариство протягом 2012 року не здiйснювало господарської дiяльностi як професiйний учасник фондового ринку України. Показники фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2012 наведенi у Додатку до цього Висновку.

6. СТАН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

На звiтну дату та протягом перевiреного перiоду Товариство не мало зобов’язань за iпотечними цiнними паперами; не проводило дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку, управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування або недержавних пенсiйних фондiв.

7. ПОДIЇ НА ПРОТЯЗI 2012 РОКУ, ЯКI МАЮТЬ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА

Аудитор зазначає, що за iнформацiєю, поданою керiвництвом Товариства до аудиторської перевiрки, у 2012 роцi, не вiдбулись дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

8. ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ

Показник чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012. оцiнений в сумi 198 004 тис. грн. Його розмiр перевищує статутний капiтал та вiдповiдає вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв розрахована вiдповiдно до вимог Рiшення Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485.

9. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ

Аудитором не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством про результати його дiяльностi та подається до Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.

Аудитором дослiдженi значнi правочини (10% i бiльше вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за звiтний перiод. Зауважень та порушень вiдносно виконання цих правочинiв аудиторською перевiркою не встановлено.

Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як такий, що вiдповiдає Статуту акцiонерного товариства та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Аудитором не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

Директор з аудиту
АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л.М. Горелик
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 004388 вiд 31.10.2000 р.)

Головний аудитор Т.В. Шмакова
(сертифiкат аудитора серiї А
вiд 25.04.2000 р. за № 004203)

26 квiтня 2013 р.

Додаток
до Висновку незалежного аудитора
вiд 26.04.2013 р.

ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
ПрАТ «ГАЗТЕК»
станом на 31.12.2012

На пiдставi отриманих облiкових даних Аудитор проаналiзував показники фiнансового стану ПрАТ «ГАЗТЕК». Джерелом iнформацiї для визначення показникiв фiнансового стану Товариства були: Баланс станом на 31.12.2012. (форма №1) та Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2).
У таблицi подано основнi показники, що характеризують фiнансовий стан Товариства на звiтну дату, в порiвняннi з їх значеннями на вiдповiдну дату минулого звiтного перiоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями.

Показники фiнансового стану Товариства

пп Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану пiдприємства Значення показника на 31.12.2012 Значення показника на 31.12.2011 Нормативнi значення
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф.1(ряд.220+ряд.230+ ряд.240)
Ф.1ряд.620 0,004 0,008 0,25 – 0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Ф.1 ряд.260
Ф.1 ряд.620 0.08 0,007 1,0 – 2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або плато-спроможностi, або автономiї) Ф.1ряд.380
Ф.1ряд.640 0,17 0,22 0,25 – 0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) Ф.1 (ряд.430+ряд.480+ряд.620)
Ф.1ряд.380 4,8 3,6 0,5 – 1,0
5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 ряд.220 або 225
Ф.1 ряд. 280 (гр.3+гр.4)/2 - 0,07 - 0,015 > 0 (збiльшення)

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi значно менше межi оптимального значення, що вiдображає недостатнiсть у Товариства високолiквiдних коштiв для погашення поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) свiдчить про те, що обсяг поточних зобов’язань Товариства неможливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих оборотних активiв.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) характеризує питому вагу власного капiталу у загальнiй сумi сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Рiвень показника свiдчить про наявнiсть у Товариства значного дефiциту власних коштiв для здiйснення своєї дiяльностi. Проте, у 2012 роцi рiвень показника зменшився.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi i свiдчить про високу залежнiсть фiнансового стану Товариства вiд залучених коштiв.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує ефективнiсть використання (рентабельнiсть) активiв пiдприємства та показує розмiр чистого прибутку (збитку) на одну гривну активiв. Значення цього коефiцiєнта у звiтному перiодi є негативним.

Наведенi в таблицi показники фiнансового стану ПрАТ «ГАЗТЕК» не вiдповiдають вимогам їх оптимальних значень, що переважно зумовлено характером його дiяльностi – iнвестування та контроль над довгостроковими iнвестицiями.

Головний аудитор Т.В. Шмакова
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 004203 вiд 25.04.2000р.)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi пiдприємства є управлiння пiдприємствами та консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В 2010 роцi ПрАТ "Газтек" було придбано акцiї пiдприємств по газифiкацiї та газопостачанню на загальну суму 420 050 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi за рахунок: - власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв в розмiрi 50,0 тис. грн.; - кредитiв банкiв - в розмiрi 420 000 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11. Основнi засоби пiдприємства складаються з комп`ютерної технiки та офiсних меблiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 6 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 25% Ступiнь використання потужностей 100%. Сума нарахованого зносу: 2 тис.грн. В найближчий час емiтент не планує придбання iнших основних засобiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть Товариства впливає незбалансованiсть банкiвської системи, тягар податкiв, а також неплатоспроможнiсть замовникiв продукцiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2012 роцi у пiдприємства вiдсутнi будь-якi штрафнi санкцiї та компенсацiї за порушення законодавства
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Капiтальнi iнвестицiї здiйснюються за рахунок кредитiв банкiв та власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв. Робочого капiталу для поточних потреб не достатньо. За оцiнками фахiвцiв емiтента, показники коефiцiєнтiв фiнансової стiйкостi не вiдповiдають нормативним вимогам.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів ПрАТ "Газтек" не має укладених. але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Протягом наступного року Товариство буде продовжувати здiйснювати основнi види дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Пiдприємство не веде нiяких дослiджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У ПрАТ "Газтек" вiдсутнi будь-якi не закритi судовi справи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Емiтент вважає наведену iнформацiю достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента