ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4 1 0 0 4 1
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 4 1 0 0 4 1
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4 1 0 0 4 1
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): не менше мiнiмально допустимих: будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої - 10 рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв, iншi основнi засоби - 5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 5 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 25% Ступiнь використання потужностей 100%. Сума нарахованого зносу: 4 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн у звiтному перiодi не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: на 31.12.2012 обмеження на використання майна немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 198004 135080
Статутний капітал (тис.грн.) 388 388
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 388 388
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить197616 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 134692 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.