ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК»
за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012

Акцiонерам та керiвництву
ПрАТ «ГАЗТЕК»

Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

Вiдповiдно до умов договору вiд 15.04.2013 № 14-2343, укладеного мiж Приватним акцiонерним товариством «ГАЗТЕК» (далi – Товариство) i Аудиторською компанiєю - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.» (далi – Аудитор), проведена незалежна перевiрка доданої до цього висновку фiнансової звiтностi Товариства стосовно вiдповiдностi цiєї звiтностi чинному законодавству, положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України, прийнятiй облiковiй полiтицi, а також щодо адекватностi вiдображення в нiй результатiв господарювання.
До перевiрки була надана фiнансова звiтнiсть Товариства у складi: баланс станом на 31.12.2012 i складенi за результатами дiяльностi у 2012 роцi звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної звiтностi.
Основнi вiдомостi про Аудитора
Аудиторська компанiя ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» включена до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, про що має свiдоцтво № 2228 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 р. № 221/3 подовжена до 04.11.2015 р.); внесена до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, рiшенням ДКЦПФРУ вiд 13.02.2007 р. № 313, про що має свiдоцтво № 71.
Мiсцезнаходження аудиторської компанiї: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, Лiтера И.
Телефон: 230-47-32, факс: 230-47-34.
Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК»
Код за ЄДРПОУ – 31815603
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, б. 11.
Дата первинної державної реєстрацiї: 10.12.2001.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення означеної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», прийнятих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО), iнших законодавчих i нормативних актiв. Також управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього контролю, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, вiльної вiд суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiсть Аудитора полягає у висловленнi думки про перевiрену фiнансову звiтнiсть на основi результатiв аудиту, проведеного ним у перiод з 15.04.2013 до 25.04.2013. Особою, вiдповiдальною за органiзацiю, планування i виконання аудиту, є спiвробiтник Аудитора – головний аудитор Шмакова Т.В. (сертифiкат аудитора серiї А вiд 25.04.2000 р. за № 004203).
Опис аудиторської перевiрки
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планувати i виконувати аудит для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У пiдготовцi аудиторського висновку Аудитор керувався вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженнi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
ПрАТ «ГАЗТЕК» вiдповiдно до П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї» оцiнює належнi йому фiнансовi iнвестицiї на дату балансу за методом участi в капiталi та вiдображає за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єктiв iнвестування. Визначення вартостi iнвестицiй пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi здiйснено на пiдставi даних фiнансової звiтностi об’єктiв iнвестування, складеної за правилами прийнятих в Українi положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На момент подання цього Висновку (Звiту) фiнансова звiтнiсть об’єктiв iнвестування не мала пiдтвердження незалежним аудитором та не затверджена на загальних рiчних зборах акцiонерiв. Результати такого аудиту можуть зумовити необхiднiсть коригувань на звiтну дату (в тому числi суттєвих) як загальної величини власного капiталу об’єктiв iнвестування, так i оцiнки активiв ПрАТ «ГАЗТЕК».
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком впливу обставин та фактiв, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ГАЗТЕК» станом на 31.12.2012 та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та прийнятих в Українi положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на результатах перевiрки окремих її статей. У ходi аудиту зроблено наступнi висновки про розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «ГАЗТЕК».
Розкриття iнформацiї за видами активiв, про зобов'язання, власний капiтал та аспектами дiяльностi Товариства

1. АКТИВИ

Необоротнi активи Товариства представленi в балансi в сумi 1 072 325 тис. грн.

Вартiсть нематерiальних активiв та основних засобiв станом на 31.12.2012 оцiнювалась в сумi 8 тис. грн. за первiсною вартiстю. Майновий комплекс Товариства створено власними нематерiальними активами та основними засобами. Визнання та оцiнка необоротних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 «Основнi засоби» та П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи».
Наведений у балансi знос нематерiальних активiв та основних засобiв в сумi 6,0 тис. грн., визначений шляхом нарахування амортизацiї вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7 «Основнi засоби» П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи» i в порядку, обумовленому облiковою полiтикою.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012 облiкованi в сумi 1 072 323 тис. грн. та представленi вартiстю придбаних акцiй та внесками до статутного капiталу iнших пiдприємств, у тому числi акцiй у сумi 798 407 тис. грн. за методом участi в капiталi наступних пiдприємств
ПАТ «Вiнницягаз» - частка у статутному капiталi 34,72 %,
ПАТ «Волиньгаз» - частка у статутному капiталi 38,58 %,
ПАТ «Днiпропетровськгаз» - частка у статутному капiталi 50,85 %,
ПАТ «Житомиргаз» – частка у статутному капiталi 50,44 %,
ПАТ «Запорiжгаз» - частка у статутному капiталi 49,98 %,
ПАТ «Iвано-Франкiвсьгаз» - частка у статутному капiталi 35,14 %,
ПАТ «Луганськгаз» - частка у статутному капiталi 26 %,
ПАТ «Хмельницькгаз» – частка у статутному капiталi 50,00 %,
ПАТ «Миколаївгаз» - частка у статутному капiталi 50,22 %,
ПАТ «Рiвнегаз» - частка у статутному капiталi 31,67 %,
ПАТ «Севастопольгаз» - частка у статутному капiталi 25 %,
ПАТ «Сумигаз» - частка у статутному капiталi 25,79 %,
ПАТ «Тисменицягаз» - частка у статутному капiталi 26 %,
ПАТ «Чернiвцiгаз» - частка у статутному капiталi 34,39 %.

Аудитор вiдмiчає, що розрахунок балансової вартостi фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi здiйснено на пiдставi даних рiчної фiнансової звiтностi зазначених вище об’єктiв iнвестування, складеної за вимогами П(С)БО прийнятих в Українi. На момент проведення аудиторської перевiрки ця фiнансова звiтнiсть не пiдтверджена у повному обсязi незалежними аудиторами та не затверджена на загальних рiчних зборах акцiонерiв. Остаточно фiнансова звiтнiсть буде складена шляхом трансформацiї, згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
За результатами аудиту фiнансової звiтностi зазначених вище об’єктiв iнвестування вартiсть фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi станом на 31.12.2012 може суттєво вiдрiзнятись вiд суми, визнаної на звiтну дату. Вiдповiдно власний капiтал Товариства в результатi проведення розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на пiдставi даних остаточної фiнансової звiтностi за 2012 рiк може бути оцiнений в сумi значно бiльшiй або меншiй нiж та, що визнана у перевiренiй Аудитором фiнансовiй звiтностi.

Оборотнi активи представленi в балансi Товариства у сумi 77 353 тис. грн.

Запаси Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2012, оцiнено в сумi 1 тис. грн., та представленi виробничими запасами.
Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв у перевiреному перiодi вiдповiдали порядку, встановленому П(С)БО № 9 «Запаси», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 2 тис. грн. вiдповiдає загальнiй сумi переплат в бюджет за податком на прибуток, податком з доходiв фiзичних осiб, податком на додану вартiсть.

Поточна дебiторська заборгованiсть за виданими авансами у сумi 73 594 тис. грн. складається з коштiв, перерахованих Товариством як передплата на придбання цiнних паперiв та на придбання послуг з оренди примiщення.
Найбiльшi дебiтори Товариства станом на 31.12.2012:
? ТОВ «Ласфано Україна» у сумi 69 374,2 тис. грн. (94,3%) – аванс перераховано у груднi 2012 року на купiвлю iнвестицiйних сертифiкатiв,
? ПрАТ ФБ «IННЕКС» у сумi 2 239,3 тис. грн. (3%) аванс перераховано у груднi 2012 року на придбання акцiй ПАТ «Хмельницькгаз»,
? ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» у сумi 1 977,2 тис. грн. (2,7 %) аванс перераховано у груднi 2012 року за перевiрку фiнансової звiтностi акцiонерних товариств.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 12,0 тис. грн. складається з коштiв, перерахованих Товариством як передплата за подання заяви до суду та на придбання послуг з оренди примiщення.
Перевiркою не виявлено сум вiдхилень при вiдображеннi статей дебiторської заборгованостi в балансi Товариства станом на 31.12.2012. Вiдображення цих статей вiдповiдало вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».

Поточнi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 3 690 тис.грн. представленi станом на 31.12.2012 вартiстю векселя на суму 3 500 тис. грн., емiтованого ЗАТ «Дормаш», та вартiстю iнвестицiйних iменних сертифiкатiв на суму 189,5 тис. грн.

Грошовi кошти та їх еквiваленти, контрольованi Товариством на звiтну дату, оцiнюються в сумi 55 тис. грн. Перевiркою органiзацiї бухгалтерського облiку операцiй з грошовими коштами пiдтверджено достовiрнiсть цих сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.

До складу витрат майбутнiх перiодiв входять витрати, понесенi Товариством у звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню на витрати у майбутнiх звiтних перiодах (передплата перiодичних видань). Вказанi витрати станом на 31.12.2012 складали 1 тис. грн.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2012 складали 2 370 тис. грн. та представленi в балансi довгостроковими зобов’язаннями за виданими у попереднiх перiодах довгостроковими векселями.
Данi про довгостроковi зобов’язання наведенi в балансi Товариства станом на 31.12.2012. пiдтвердженi даними бухгалтерського облiку.

Загальна сума поточних зобов’язань Товариства оцiнена на звiтну дату в розмiрi 949 305 тис. грн. i представлена наступними статтями:
• короткостроковi кредити банкiв – 933 821 тис. грн., якi отримано вiд ПАТ «Комерцiйний банк «Надра» на пiдставi кредитних договорiв:
- вiд 21.10.2010 на суму 420 000 тис. грн.,
- вiд 07.11.2011 на суму 38 350 тис. грн.,
- вiд 28.08.2012 на суму 475 471 тис. грн.
На дату закiнчення аудиторської перевiрки заборгованiсть за цими договорами погашена.
• кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги в сумi 3 тис. грн. з розрахункiв з постачальниками;
• iншими поточними зобов‘язаннями – 15 478 тис. грн., якi визнанi в основному по нарахованим, але не сплаченим на звiтну дату вiдсоткам за користування кредитними коштами.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань у звiтному перiодi вiдповiдали вимогам П(С)БО № 11 «Зобов‘язання» та облiкової полiтики Товариства.

3. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Загальна сума власного капiталу Товариства станом на 31.12.2012. дорiвнює 198 004 тис. грн. i складається iз:
• статутного капiталу – 388 тис. грн.;
• iншого додаткового капiталу – 243 650 тис. грн.;
• резервного капiталу – 3 тис. грн.;
• непокритого збитку – 46 037 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства, заявлений у його балансi станом на 31.12.2012, сформований у попереднi звiтнi перiоди повнiстю у сумi 387,5 тис. грн., що вiдповiдає розмiру статутного капiталу, визначеному Статутом Товариства, що зареєстрований 15.02.2011 за № 10741050010009952 (попередня реєстрацiя 07.02.2007 за № 10741050004009952). Статутний капiтал Товариства подiлений на 100 простих iменних акцiй однаковою номiнальною вартiстю 3 875,00 грн. кожна. Акцiї розподiленi мiж акцiонерами Товариства та повнiстю ними сплаченi.
Акцiонерами ПрАТ «ГАЗТЕК» є юридичнi особи:
- «Паслер ентерпрайзiз лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Крезер холдiнгз лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Несiба венчерз лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Порала Венчерз Лiмiтед» (Кiпр) – 24%
- «Матерон лiмiтед» (Кiпр) – 4%
Випуск акцiй в бездокументарнiй формi зареєстровано ДКЦПФР України 20.01.2006 року за реєстрацiйним № 19/1/06.
Розподiл акцiй мiж власниками цiнних паперiв пiдтверджено даними iнформацiйної довiдки депозитарiю ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (м. Київ) станом на 22.04.2013 (довiдка вiд 23.04.2013 № 8419).
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в Товариствi за кожним акцiонером.
Протягом 2012 року розмiр статутного капiталу Товариства не змiнювався. Порядок формування та облiку статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Iнший додатковий капiтал визнано у сумi 243 650 тис. грн. у результатi проведення оцiнки фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi на звiтнi дати, а саме: балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшувалась (зменшувалась) на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок чистого прибутку (збитку) iз включенням (виключенням) цiєї суми до iншого додаткового капiталу Товариства

Резервний капiтал у сумi 3,0 тис. грн. Товариства сформований у попереднiх звiтних перiодах i у перевiреному перiодi змiн не зазнав.

На початок 2012 року нерозподiлений прибуток Товариства складав 18 658 тис. грн. За 2012 рiк згiдно Звiту про фiнансовi результати та даних облiку отримано збиток в сумi 64 694 тис. грн., сума якого станом на 31.12.2012 зменшила прибуток минулих звiтних перiодiв. Станом на 31.12.2012 непокритий збиток склав 46 037 тис. грн.

Визначення сум власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО прийнятими в Українi. Проте, Аудитор зазначає, що наведене у цьому Висновку (Звiтi) зауваження щодо пiдтвердження даних про оцiнку фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi вiдповiдно впливає на оцiнку iншого додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) Товариства. Тому за результатами аудиту фiнансової звiтностi об’єктiв iнвестування зазначенi статтi можуть потребувати коригувань.

4. IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

За результатами господарської дiяльностi Товариство визнало наступнi доходи:
? дохiд вiд участi в капiталi iнших пiдприємств – 77 724 тис. грн.,
? дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – 97 249 тис. грн.
? iншi фiнансовi доходи – 929 тис. грн.
Визнання доходiв в цiлому у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Доходи».

Товариство для виконання свої господарської дiяльностi здiйснило та визнало витрати на загальну суму 240 596 тис. грн., у тому числi:
? фiнансовi витрати нарахованi за користування кредитними коштами – 105 857 тис. грн.,
? собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй – 95 212 тис. грн.,
? адмiнiстративнi витрати – 5 364 тис. грн.,
? втрати вiд участi в капiталi – 34 163 тис. грн.
Визнання витрат в цiлому у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати».

Фiнансовим результатом господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi визначений збиток у сумi 64 694 тис. грн.

5. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛIКВIДНОСТI ПРОФЕСIЙНИХ УЧАСНИКIВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Товариство протягом 2012 року не здiйснювало господарської дiяльностi як професiйний учасник фондового ринку України. Показники фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2012 наведенi у Додатку до цього Висновку.

6. СТАН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

На звiтну дату та протягом перевiреного перiоду Товариство не мало зобов’язань за iпотечними цiнними паперами; не проводило дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку, управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування або недержавних пенсiйних фондiв.

7. ПОДIЇ НА ПРОТЯЗI 2012 РОКУ, ЯКI МАЮТЬ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА

Аудитор зазначає, що за iнформацiєю, поданою керiвництвом Товариства до аудиторської перевiрки, у 2012 роцi, не вiдбулись дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

8. ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ

Показник чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012. оцiнений в сумi 198 004 тис. грн. Його розмiр перевищує статутний капiтал та вiдповiдає вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв розрахована вiдповiдно до вимог Рiшення Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485.

9. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ

Аудитором не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством про результати його дiяльностi та подається до Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.

Аудитором дослiдженi значнi правочини (10% i бiльше вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за звiтний перiод. Зауважень та порушень вiдносно виконання цих правочинiв аудиторською перевiркою не встановлено.

Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як такий, що вiдповiдає Статуту акцiонерного товариства та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Аудитором не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

Директор з аудиту
АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л.М. Горелик
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 004388 вiд 31.10.2000 р.)

Головний аудитор Т.В. Шмакова
(сертифiкат аудитора серiї А
вiд 25.04.2000 р. за № 004203)

26 квiтня 2013 р.

Додаток
до Висновку незалежного аудитора
вiд 26.04.2013 р.

ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
ПрАТ «ГАЗТЕК»
станом на 31.12.2012

На пiдставi отриманих облiкових даних Аудитор проаналiзував показники фiнансового стану ПрАТ «ГАЗТЕК». Джерелом iнформацiї для визначення показникiв фiнансового стану Товариства були: Баланс станом на 31.12.2012. (форма №1) та Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2).
У таблицi подано основнi показники, що характеризують фiнансовий стан Товариства на звiтну дату, в порiвняннi з їх значеннями на вiдповiдну дату минулого звiтного перiоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями.

Показники фiнансового стану Товариства

пп Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану пiдприємства Значення показника на 31.12.2012 Значення показника на 31.12.2011 Нормативнi значення
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф.1(ряд.220+ряд.230+ ряд.240)
Ф.1ряд.620 0,004 0,008 0,25 – 0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Ф.1 ряд.260
Ф.1 ряд.620 0.08 0,007 1,0 – 2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або плато-спроможностi, або автономiї) Ф.1ряд.380
Ф.1ряд.640 0,17 0,22 0,25 – 0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) Ф.1 (ряд.430+ряд.480+ряд.620)
Ф.1ряд.380 4,8 3,6 0,5 – 1,0
5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 ряд.220 або 225
Ф.1 ряд. 280 (гр.3+гр.4)/2 - 0,07 - 0,015 > 0 (збiльшення)

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi значно менше межi оптимального значення, що вiдображає недостатнiсть у Товариства високолiквiдних коштiв для погашення поточних зобов’язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) свiдчить про те, що обсяг поточних зобов’язань Товариства неможливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих оборотних активiв.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) характеризує питому вагу власного капiталу у загальнiй сумi сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Рiвень показника свiдчить про наявнiсть у Товариства значного дефiциту власних коштiв для здiйснення своєї дiяльностi. Проте, у 2012 роцi рiвень показника зменшився.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi i свiдчить про високу залежнiсть фiнансового стану Товариства вiд залучених коштiв.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує ефективнiсть використання (рентабельнiсть) активiв пiдприємства та показує розмiр чистого прибутку (збитку) на одну гривну активiв. Значення цього коефiцiєнта у звiтному перiодi є негативним.

Наведенi в таблицi показники фiнансового стану ПрАТ «ГАЗТЕК» не вiдповiдають вимогам їх оптимальних значень, що переважно зумовлено характером його дiяльностi – iнвестування та контроль над довгостроковими iнвестицiями.

Головний аудитор Т.В. Шмакова
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 004203 вiд 25.04.2000р.)