ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 0. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0. Чисельнiсть працiвникiв вiдносно попереднього року не змiнилась i складає на кiнець звiтного перiоду 2 особи. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року не збiльшився i складає 55,1 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: навчання (курси, семiнари) та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв шляхом наставництва.