ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пушенко Юрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ЗАТ "Газтек"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ "Газтек" та трудовим контрактом. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у трудовом контрактi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: з 11.2007 по 04.2013 - Директор ПрАТ "Газтек". Посадова особа працювала заступником голови правлiння з комерцiйних питань в ПАТ "Київоблгаз" . Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiкац Тетяна Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась у розмiрi посадового окладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попередня посада:з 10.2005-02.2009 заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз", з 02.2009 головний бухгалтер "ПрАТ "Газтек". У перiод виконання посадових обов'язкiв особа працює провiдним бухгалтером в ПАТ "Київоблгаз". Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього