ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.06.2012
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був визначений акцiонерами Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2011 рiк. 5. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2011 роцi. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 7. Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2012 роцi. 8. Про пiдтвердження повноважень директора товариства. .Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв та iнших осiб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення:1.По першому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою Лiчильної комiсiї – Ковирньова Дениса Дмитровича.2.По другому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою зборiв Петренко Свiтлану Олександрiвну, Секретарем зборiв – Башлакова Андрiя Євгенiйовича.3.По третьому питанню порядку денного Зборами затверджено запропонований Головою зборiв порядок проведення Загальних зборiвi. 4.По четвертому питанню порядку денного загальними зборами прийняте рiшення затвердити Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та Баланс товариства за 2011 рiк.5.З п’ятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення не розподiляти прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi у зв’язку з отриманням за результатами 2011 року збиткiв в розмiрi 13 654 тис. грн. 6.1. ПрАТ «Газтек» прийняти участь в якостi покупця у конкурсах з продажу пакетiв акцiй наступних публiчних акцiонерних товариств: - ПАТ «Волиньгаз», код ЄДРПОУ 03339459 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 23,416% статутного капiталу), - ПАТ «Вiнницягаз», код ЄДРПОУ 03338649 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 22,059% статутного капiталу), - ПАТ «Днiпропетровськгаз», код ЄДРПОУ 03340920 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 26% статутного капiталу), - ПАТ «Житомиргаз», код ЄДРПОУ 03344071 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 15,864% статутного капiталу), - ПАТ «Запорiжгаз», код ЄДРПОУ 03345716 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз», код ЄДРПОУ 03361046 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Кримгаз», код ЄДРПОУ 03348117 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 23,989% статутного капiталу), - ПАТ «Луганськгаз», код ЄДРПОУ 05451150 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 26% статутного капiталу), - ПАТ «Миколаївгаз», код ЄДРПОУ 05410263 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Севастопольгаз», код ЄДРПОУ 03358305 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Сумигаз», код ЄДРПОУ 03352432 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 25,788% статутного капiталу), - ПАТ «Тисменицягаз», код ЄДРПОУ 20538865 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 26% статутного капiталу), - ПАТ «Чернiвцiгаз», код ЄДРПОУ 03336166 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 20,393% статутного капiталу), якi будуть оголошенi та проведенi Фондом державного майна України вiдповiдно до чинного законодавства України; 6.2. Попередньо схвалити укладення ПрАТ «Газтек» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв купiвлi – продажу пакетiв акцiй наступних публiчних акцiонерних товариств: - ПАТ «Волиньгаз», код ЄДРПОУ 03339459 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 23,416% статутного капiталу), - ПАТ «Вiнницягаз», код ЄДРПОУ 03338649 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 22,059% статутного капiталу), - ПАТ «Днiпропетровськгаз», код ЄДРПОУ 03340920 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 26% статутного капiталу), - ПАТ «Житомиргаз», код ЄДРПОУ 03344071 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 15,864% статутного капiталу), - ПАТ «Запорiжгаз», код ЄДРПОУ 03345716 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз», код ЄДРПОУ 03361046 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Кримгаз», код ЄДРПОУ 03348117 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 23,989% статутного капiталу), - ПАТ «Луганськгаз», код ЄДРПОУ 05451150 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 26% статутного капiталу), - ПАТ «Миколаївгаз», код ЄДРПОУ 05410263 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Севастопольгаз», код ЄДРПОУ 03358305 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 25% статутного капiталу), - ПАТ «Сумигаз», код ЄДРПОУ 03352432 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 25,788% статутного капiталу), - ПАТ «Тисменицягаз», код ЄДРПОУ 20538865 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж - 26% статутного капiталу), - ПАТ «Чернiвцiгаз», код ЄДРПОУ 03336166 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 20,393% статутного капiталу), за результатами проведених Фондом державного майна України вiдповiдних конкурсiв, за цiною кожного з таких договорiв не нижче за початкову цiну вказаних пакетiв акцiй та не бiльше вартостi активiв ПрАТ «Газтек» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 6.3. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» Пушенка Юрiя Володимировича вжити всi необхiднi заходи для участi товариства у конкурсах з продажу пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств, зазначених в п. 6.1 цього рiшення, в тому числi, але не обмежуючись, забезпечити пiдготовку та подання необхiдного пакету документiв для участi у конкурсах, пiдписати договори купiвлi-продажу пакетiв акцiй вказаних пiдприємств за цiною та на iнших умовах, визначених ним самостiйно з урахуванням п. 6.2 цього рiшення, а також пiдписувати, подавати та отримувати будь-якi iншi документи в рамках проведення конкурсiв та оформлення їх результатiв, представляти iнтереси товариства пiд час проведення конкурсiв, вчиняти будь-якi iншi дiї, пов`язанi з участю товариства у зазначених конкурсах, з правом доручення вчинення вищевикладених та iнших дiй будь-яким третiм особам шляхом видачi товариством довiреностi таким особам. 6.4. Погодити осiб, яким директор ПрАТ «Газтек» Пушенко Юрiй Володимирович має право доручати пiдписати договори купiвлi-продажу пакетiв акцiй вказаних пiдприємств за цiною та на iнших умовах, визначених ним самостiйно з урахуванням п. 6.2 цього рiшення, шляхом видачi довiреностi вiд iменi товариства, а саме: - Соловйова Кирила Калиновича, 31.03.1979 р.н., що проживає за адресою: м. Київ, вул. Захарiвська, 10, кв. 12, паспорт серiя СН № 018300, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 20.07.1995р. 6.5. Попередньо схвалити укладення ПрАТ «Газтек» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення з метою поповнення обiгових коштiв кредитного договору з ПАТ КБ „Надра” про залучення кредитних коштiв у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї з вiльним режимом кредитування з лiмiтом не бiльше 250 000 000 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) гривень на строк 1 (один) календарний мiсяць з погашенням у кiнцi строку пiд вiдсоткову ставку за користування кредитом не бiльше нiж 27% рiчних з можливiстю пролонгацiї вказаного строку до12 (дванадцяти) календарних мiсяцiв та збiльшення лiмiту кредитування до 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень з визначенням iнших умов залучення кредитних коштiв на розсуд директора товариства. 6.6. Уповноважити директора товариства Пушенка Юрiя Володимировича звернутись до ПАТ «КБ «Надра» з клопотанням про надання товариству кредиту на умовах, визначених в п.6.5 цього рiшення. 6.7. Надати повноваження директору товариства Пушенку Юрiю Володимировичу пiдписати вiд iменi товариства з ПАТ «КБ «НАДРА» кредитний договiр, зазначений в п. 6.5 цього рiшення, на умовах, визначених в зазначеному пунктi рiшення, з визначенням решти умов такого договору на власний розсуд. 6.8. Попередньо схвалити укладення ПрАТ «Газтек» з ПАТ «КБ «НАДРА» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договору (договорiв) застави наступних пакетiв акцiй, що належать товариству: - простих iменних акцiй ПАТ „ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ” (код ЄДРПОУ 03340920) в розмiрi 24,9% статутного капiталу; - простих iменних акцiй ПАТ „ЛЬВIВГАЗ” (код ЄДРПОУ 03349039) в розмiрi 10,6% статутного капiталу; - простих iменних акцiй ПАТ „РIВНЕГАЗ” (код ЄДРПОУ 03366701) в розмiрi 24,05% статутного капiталу; - простих iменних акцiй ПАТ „ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ” (код ЄДРПОУ 05395598) в розмiрi 50,5% статутного капiталу, з визначенням решти умов такого договору (договорiв) на розсуд директора товариства. 6.9. Надати повноваження директору товариства Пушенку Юрiю Володимировичу пiдписати вiд iменi товариства з ПАТ «КБ «НАДРА» договiр (договори) застави акцiй, зазначенi в п. 6.8 цього рiшення, на умовах, вказаних в зазначеному пунктi рiшення, з визначенням решти умов такого договору (договорiв) на власний розсуд. 6.10. Доручити директору товариства Пушенку Юрiю Володимировичу забезпечити проведення незалежної оцiнки ринкової вартостi пакетiв акцiй, якi будуть передаватись в заставу ПАТ «КБ «НАДРА», для чого здiйснити пошук вiдповiдної експертної органiзацiї або експерта, провести з ними переговори та визначити умови договору про надання послуг з оцiнки акцiй на власний розсуд, а також пiдписати вiд iменi товариства такий договiр. 6.11. Доручити директору товариства Пушенку Юрiю Володимировичу здiйснити пошук та звернутись з вiдповiдними клопотаннями до фiзичних та/або юридичних осiб виступити майновими поручителями за виконання товариством своїх зобов’язань за кредитним договором, зазначеним в п. 6.5 цього рiшення. 6.12. ПрАТ «Газтек» прийняти участь в якостi покупця у придбаннi на фондових бiржах України пакетiв акцiй наступних публiчних акцiонерних товариств: - ПАТ «Криворiжгаз», код ЄДРПОУ 03341397 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 7,013% статутного капiталу), - ПАТ «Залiщикигаз», код ЄДРПОУ 21131775 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 1,357% статутного капiталу), - ПАТ «Рiвнегаз», код ЄДРПОУ 03366701 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 7,6% статутного капiталу), - ПАТ «Закарпатгаз», код ЄДРПОУ 05448610 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 6,341% статутного капiталу), - ПАТ «Львiвгаз», код ЄДРПОУ 03349039 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 2,554% статутного капiталу), - ПАТ «Харкiвмiськгаз», код ЄДРПОУ 03359552 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 9,906% статутного капiталу), - ПАТ «Днiпрогаз», код ЄДРПОУ 20262860 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 1,2% статутного капiталу), - ПАТ «Тернопiльмiськгаз», код ЄДРПОУ 21155959 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 4,959% статутного капiталу), якi будуть виставленi на продаж Фондом державного майна України вiдповiдно до чинного законодавства України; 6.13. Попередньо схвалити укладення ПрАТ «Газтек» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв купiвлi – продажу пакетiв акцiй наступних публiчних акцiонерних товариств: - ПАТ «Криворiжгаз», код ЄДРПОУ 03341397 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 7,013% статутного капiталу), - ПАТ «Залiщикигаз», код ЄДРПОУ 21131775 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 1,357% статутного капiталу), - ПАТ «Рiвнегаз», код ЄДРПОУ 03366701 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 7,6% статутного капiталу), - ПАТ «Закарпатгаз», код ЄДРПОУ 05448610 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 6,341% статутного капiталу), - ПАТ «Львiвгаз», код ЄДРПОУ 03349039 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 2,554% статутного капiталу), - ПАТ «Харкiвмiськгаз», код ЄДРПОУ 03359552 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 9,906% статутного капiталу), - ПАТ «Днiпрогаз», код ЄДРПОУ 20262860 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 1,2% статутного капiталу), - ПАТ «Тернопiльмiськгаз», код ЄДРПОУ 21155959 (пакет акцiй, що буде виставлений на продаж – 4,959% статутного капiталу), за результатами торгiв на фондових бiржах України, за цiною кожного з таких договорiв не нижче за початкову цiну вказаних пакетiв акцiй та не бiльше вартостi активiв ПрАТ «Газтек» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 6.14. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» Пушенка Юрiя Володимировича вжити всi необхiднi заходи для участi товариства у придбаннi пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств, зазначених в п. 6.12 цього рiшення, на фондових бiржах України, в тому числi, але не обмежуючись, забезпечити пiдготовку та подання необхiдного пакету документiв для участi у таких бiржових торгах, пiдписати договори купiвлi-продажу пакетiв акцiй вказаних пiдприємств за цiною та на iнших умовах, визначених ним самостiйно з урахуванням п. 6.13 цього рiшення, а також пiдписувати, подавати та отримувати будь-якi iншi документи в рамках проведення бiржових торгiв та оформлення їх результатiв, представляти iнтереси товариства пiд час проведення бiржових торгiв, вчиняти будь-якi iншi дiї, пов`язанi з участю товариства у зазначених торгах, з правом доручення вчинення вищевикладених та iнших дiй будь-яким третiм особам шляхом видачi товариством довiреностi таким особам. 6.15. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» Пушенка Ю.В. на власний розсуд змiнювати структуру (склад) майна та/або майнових прав, що виступають в якостi забезпечення виконання товариством своїх зобов’язань за кредитним договором №36/5-1/2010/980-К/3 вiд 21.10.2010 року, в тому числi, але не обмежуючись, клопотати перед ПАТ «КБ «НАДРА» про виведення з пiд застави майна та/або майнових прав, що належить товариству, передавати в заставу ПАТ «КБ «НАДРА» iнше майно та\або майновi права, належнi товариству, здiйснити пошук та звернутись з вiдповiдними клопотаннями до фiзичних та/або юридичних осiб виступити майновими поручителями за виконання товариством своїх зобов’язань за зазначеним в цьому пунктi кредитним договором. 6.16. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» Пушенка Ю.В. на пiдписання вiд iменi товариства будь-яких договорiв (угод), пов’язаних зi змiною структури (складу) майна та/або майнових прав, що виступають в якостi забезпечення виконання товариством своїх зобов’язань за кредитним договором №36/5-1/2010/980-К/3 вiд 21.10.2010 року з визначенням умов таких договорiв (угод) на власний розсуд. 6.17. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» Пушенка Ю.В. на пiдписання вiд iменi товариства договорiв (угод) про продовження строку дiї договору застави акцiй №36/5-1/2011/980-ЗА-5-6 вiд 27.04.2012 р., укладеного з ПАТ «КБ «НАДРА», на строк не бiльше 12 (дванадцять) календарних мiсяцiв, з визначенням решти умов таких договорiв (угод) на власний розсуд. 7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборiв «Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2012 роцi» зняте з розгляду. 8.За результатами голосування з восьмого питання порядку денного Загальнi збори прийняли наступнi рiшення: 8.1. Пiдтвердити повноваження директора ПрАТ «Газтек» Пушенка Юрiя Володимировича та продовжити строк укладеного з ним контракту №28/04-2010 вiд 28.04.2010 р. на 5 (п’ять) рокiв. 8.2. Доручити представнику акцiонера - компанiї «Несiба Венчурез Лiмiтед» Башлаков А.Є. пiдписати вiд iменi товариства угоду про продовження дiї контракту №28/04-2010 вiд 28.04.2010 р., укладеного з Пушенко Ю.В Результати голосування: "ЗА" пропозицiї, винесенi на голосування проголосувало 100 % акцiонерiв. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування проголосувало 0 % акцiонерiв. "УТРИМАЛИСЬ" вiд голосування за пропозицiю, винесену на голосування 0% акцiонерiв. Голова зборiв Петренко С.О. повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення. Голова зборiв Петренко С.О. подякувала всiм учасникам зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв. Голова зборiв Петренко С.О. Секретар зборiв Башлаков А.Є.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.12.2012
Кворум зборів** 100
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства скликанi за iнiцiативою акцiонера . Порядок денний Загальних зборiв: 1. Обрання робочих органiв загальних зборiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Про вчинення та попереднє схвалення значних .3. Про внесення змiн до контракту на управлiння товариством, укладеного з директором По першому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою зборiв представника акцiонера – компанiї «Матерон Лiмiтед» Петренко Свiтлану Олександрiвну, Секретарем зборiв – представника акцiонера – компанiї «Несiба Венчурез Лiмiтед» Башлакова Андрiя Євгенiйовича, Головою лiчильної комiсiї - представника акцiонера – компанiї Ковирньова Дениса Дмитровича 2.1. Доручити директору ПрАТ «Газтек» звернутись до ПАТ «КБ «НАДРА» з клопотаннями про продовження (пролонгацiю) строку дiї до 31.12.2013 року: - кредитного договору №36/5-1/2010/980-К/3 вiд 21.10.2010 року; - кредитного договору №36/5-1/2011/980-К/12 вiд 07.11.2011 року; - кредитного договору №2/1/2-1/2012/980-К/8 вiд 28.08.2012 року. 2.2. Укласти ПрАТ «Газтек» з ПАТ «КБ «НАДРА» додатковi договори (угоди) про продовження (пролонгацiю) строку дiї до 31.12.2013 року: - кредитного договору №36/5-1/2010/980-К/3 вiд 21.10.2010 року; - кредитного договору №36/5-1/2011/980-К/12 вiд 07.11.2011 року; - кредитного договору №2/1/2-1/2012/980-К/8 вiд 28.08.2012 року. 2.3. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» пiдписати вiд iменi товариства додатковi договори (угоди) до кредитних договорiв, зазначених в п. 2.1, 2.2 цього Рiшення, про продовження (пролонгацiю) строку їх дiї до 31.12.2013 року без змiни iнших умов таких договорiв. 2.4. Доручити директору ПрАТ «Газтек» звернутись з вiдповiдними клопотаннями до майнових поручителiв товариства за кредитними договорами, вказаними в п. 2.1, 2.2 цього Рiшення, в подальшому виступати майновими поручителями за виконання товариством своїх зобов’язань за такими кредитними договорами. 2.5. Продовжити строк дiї договору застави акцiй №2/1/2-1/2012/980-ЗА/8-1 вiд 29.08.2012 року, укладеного з ПАТ «КБ «НАДРА», до 31.12.2013 року включно, для чого укласти з ПАТ «КБ «НАДРА» вiдповiдний додатковий договiр (угоду) про продовження строку дiї вказаного договору застави. 2.6. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» пiдписати вiд iменi товариства додатковий договiр (угоду) про продовження строку дiї договору застави акцiй №2/1/2-1/2012/980-ЗА/8-1 вiд 29.08.2012 року, укладеного з ПАТ «КБ «НАДРА», до 31.12.2013 року включно. 2.7. Схвалити укладення ПрАТ «Газтек» додаткового договору (угоди) до договору застави акцiй №36/5-1/2011/980-ЗА-5-6 вiд 27.04.2012 р. у зв’язку зi збiльшенням загального лiмiту кредитування за кредитним договором №36/5-1/2011/980-К/5 вiд 10.10.2011 р., укладеним ТОВ «ЛАСФАНО Україна» з ПАТ «КБ «НАДРА», до суми не бiльше 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень. 2.8. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» пiдписати вiд iменi товариства додатковий договiр (угоду) до договору застави акцiй №36/5-1/2011/980-ЗА-5-6 вiд 27.04.2012 р., на умовах, зазначених в п. 2.7 цього Рiшення, з визначенням решти умов на його розсуд, а також iншi, пов’язанi з вказаними правочинами, документи. 2.9. Схвалити укладення ПрАТ «Газтек» договорiв (угод) про придбання товариством цiнних паперiв, в тому числi, але не обмежуючись, акцiй, облiгацiй, iнвестицiйних сертифiкатiв, граничною сукупною вартiстю не бiльше 1 000 000 000,00 (один мiльярд) гривень на умовах оплати придбаних товариством цiнних паперiв будь-яким незабороненим чинним законодавством способом, в т.ч. шляхом видачi векселiв. 2.10. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» провести пошук потенцiйних продавцiв цiнних паперiв, провести з ними переговори, листування, та пiдписати вiд iменi товариства договори (угоди) про придбання цiнних паперiв, в тому числi, але не обмежуючись, акцiй, облiгацiй, iнвестицiйних сертифiкатiв, на умовах, зазначених в п. 2.9 цього Рiшення, з визначенням решти умов на його розсуд, а також iншi, пов’язанi з вказаними правочинами, документи. 2.11. Схвалити укладення ПрАТ «Газтек» договорiв (угод) про наступний продаж товариством цiнних паперiв, якi будуть придбанi товариством на умовах, вказаних в п.п. 2.9 та 2.10 цього Рiшення, загальною сукупною вартiстю продажу не нижче вартостi придбання таких цiнних паперiв. 2.12. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» провести пошук потенцiйних покупцiв цiнних паперiв, провести з ними переговори, листування, та пiдписати вiд iменi товариства договори (угоди) про продаж цiнних паперiв, якi будуть придбанi товариством згiдно п.п. 2.9 та 2.10 цього Рiшення, на умовах, зазначених в п. 2.11 цього Рiшення, з визначенням решти умов на його розсуд, а також iншi, пов’язанi з вказаними правочинами, документи. 2.13. Забезпечити винесення на розгляд чергових Загальних зборiв акцiонерiв питання про схвалення укладених товариством договорiв (угод) про придбання та наступний продаж цiнних паперiв вiдповiдно до п.п. 2.9-2.12 цього Рiшення.По третьому питанню порядку денного «Про внесення змiн до контракту на управлiння товариством, укладеного з директором» слухали директора товариства Пушенка Ю.В., який повiдомив, що вiд акцiонерiв товариства не надiйшло жодних пропозицiй щодо конкретних змiн до контракту на управлiння товариством, укладеного з директором товариства.
Враховуючи зазначене, Пушенко Ю.В. запропонував зняти третє питання порядку денного Загальних зборiв «Про внесення змiн до контракту на управлiння товариством, укладеного з директором» з розгляду.Iнших пропозицiй та/або заперечень вiд акцiонерiв не надiйшлоГолова зборiв доповiдає, що за результатами голосування третє питання порядку денного Загальних зборiв «Про внесення змiн до контракту на управлiння товариством, укладеного з директором» зняте з розгляду
Результати голосування: "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування проголосувало 100 % акцiонерiв. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування проголосувало 0 % акцiонерiв. "УТРИМАЛИСЬ" вiд голосування за пропозицiю, винесену на голосування 0% акцiонерiв. Голова зборiв Петренко С.О. повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення. Голова зборiв Петренко С.О. подякувала всiм учасникам зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв. Голова Зборiв С.О.Петренко Секретар Зборiв А.Є.Башлаков