ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 29.04.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за ЄДРПОУ 31815603
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів) за КВЕД 70.10
Середня кількість працівників 2    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 04116, м. Київ,вул.Маршала Рибалка,11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 2 1
первісна вартість 011 3 3
накопичена амортизація 012 1 2
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 4 1
первісна вартість 031 5 5
знос 032 2 4
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 183299 798407
інші фінансові інвестиції 045 429313 273916
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 1 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 612618 1072325
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1 1
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 3 2
за виданими авансами 180 1 73594
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 12
Поточні фінансові інвестиції 220 3500 3690
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 125 55
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 1 0
Усього за розділом II 260 3631 77353
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 1
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 616249 1149679


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 388 388
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 116031 243650
Резервний капітал 340 3 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 18658 -46037
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 135080 198004
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 2370 2370
Усього за розділом III 480 2370 2370
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 458350 933821
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 0 0
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 0 1
з оплати праці 580 0 2
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 20449 15478
Усього за розділом IV 620 478800 949305
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 616249 1149679
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПрАТ"Газтек"


Керівник

 

(підпис)

Пушенко Ю.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мiкац Т.А.