ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 29.04.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за ЄДРПОУ 31815603
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів) за КВЕД 70.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий:
прибуток 050 0 0
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 97
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 5364 242
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 0 1
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 948
збиток 105 5364 146
Доход від участі в капіталі 110 77724 57067
Інші фінансові доходи 120 929 142
Інші доходи(1) 130 97249 29570
Фінансові витрати 140 105857 77705
Втрати від участі в капіталі 150 34163 0
Інші витрати 160 95212 22582
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 69694 13654
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 19
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 64694 13654
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 64694 13654
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 60 58
Відрахування на соціальні заходи 250 22 22
Амортизація 260 3 3
Інші операційні витрати 270 5279 160
Разом 280 5364 243

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 100 10
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 100 100
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Роздiл III РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ - не заповнюється, так як згiдно П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати" Роздiл III Звiту про фiнансовi результати заповнюють акцiонернi товариства, простi акцiї або потенцiйнi простi акцiї яких вiдкрито продаються та купуються на фондових бiржах, включаючи пiдприємства, якi перебувають у процесi випуску таких акцiй.


Керівник

 

(підпис)

Пушенко Ю.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мiкац Т.А.