ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 29.04.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за ЄДРПОУ 31815603
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів) за КВЕД 70.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 28
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 1312 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 1
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 37360 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (5287) (47)
Авансів 095 (74905) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (47) (50)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (23) (24)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (8) (8)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (148189) (1)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -189786 -101
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -189786 -101
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 97249 29806
необоротних активів 190 0 19
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 39774 141
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (422778) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -285755 29966
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -285755 29966
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 503770 38350
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (28299) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (68140)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 475471 -29790
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 475471 -29790
Чистий рух коштів за звітний період 400 -70 75
Залишок коштів на початок року 410 125 50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 55 125

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Газтек"


Керівник

 

(підпис)

Пушенко Ю.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мiкац Т.А.