ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.01.200619/1/06Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA1023481005["011" - відсутнє у довіднику]Бездокументарні іменні3875100387500100
Емiтент не проводив торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках. Акцiї емiтента процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не проводилась.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24.10.2013190/2/2013-ТНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку1000670000Бездокументарні іменні6700000006.5з 5 листопада по 7 листопада кожного року004.11.2028
Облiгацiї розмiщуються шляхом вiдкритого продажу через органiзатора торгiвлi Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» згiдно Правил Публiчного акцiонерного товариства «Схiдно-Європейська фондова бiржа», затверджених НКЦПФР 09.07.2013 року, Рiшення № 1218. Розмiщення емiтованих облiгацiй вiдбуватиметься за адресою: «Схiдно-європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И».Емiтент прийняв рiшення, що не буде залучати андерайтера до вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй. Строк обiгу облiгацiй починається з реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй та триває по 04.11.2028р. включно Викуп здiйснюється пiсля першого, другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев’ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого та чотирнадцятого вiдсоткового перiодiв, при цьому вiдсоткова ставка залишається незмiнною протягом першого, другого та третього вiдсоткових перiодiв. З четвертого по шостий, з сьомого по дев’ятий, з десятого по дванадцятий та з тринадцятого по п’ятнадцятий вiдсотковi перiоди емiтент може змiнити вiдсоткову ставку або залишити її незмiнною своїм рiшенням. Викуп облiгацiй здiйснюється за договiрною цiною, але не нижчою нiж номiнальна вартiсть облiгацiй

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н