ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська компанiя-Товариство з обмеденою вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд."
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04116 Україна Шевченкiвський Київ Старокиївська,буд.10 лiтера И
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №2228, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, П, 00053, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за перiод з 01.01.2013 по 31.12.2013 Акцiонерам та керiвництву ПрАТ «ГАЗТЕК» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Вiдповiдно до умов договору вiд 16.04.2014 № 15-2637, укладеного мiж Приватним акцiонерним товариством «ГАЗТЕК» (далi – Товариство) i Аудиторською компанiєю - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.» (далi – Аудитор), проведена незалежна перевiрка доданої до цього висновку фiнансової звiтностi Товариства стосовно вiдповiдностi цiєї звiтностi чинному законодавству, положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України, прийнятiй облiковiй полiтицi. До перевiрки була надана фiнансова звiтнiсть Товариства у складi: баланс станом на 31.12.2013 i складенi за результатами дiяльностi у 2013 роцi звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної звiтностi. Основнi вiдомостi про Аудитора Аудиторська компанiя ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» включена до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, про що має свiдоцтво № 2228 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 р. № 221/3 подовжена до 04.11.2015 р.); внесена до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, про що має свiдоцтво П № 000053. Мiсцезнаходження аудиторської компанiї: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, Лiтера И. Телефон: 230-47-32, факс: 230-47-34. Основнi вiдомостi про емiтента Приватне акцiонерне товариство «ГАЗТЕК» Код за ЄДРПОУ – 31815603 Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, б. 11. Дата первинної державної реєстрацiї: 10.12.2001. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення означеної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», прийнятих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО), iнших законодавчих i нормативних актiв. Також управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього контролю, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, вiльної вiд суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть Аудитора Вiдповiдальнiсть Аудитора полягає у висловленнi думки про перевiрену фiнансову звiтнiсть на основi результатiв аудиту, проведеного ним у перiод з 18.04.2014 до 25.04.2014. Особою, вiдповiдальною за органiзацiю, планування i виконання аудиту, є спiвробiтник Аудитора – головний аудитор Шмакова Т.В. (сертифiкат аудитора серiї А вiд 25.04.2000 за № 004203). Опис аудиторської перевiрки Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планувати i виконувати аудит для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У пiдготовцi аудиторського висновку Аудитор керувався Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженнi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011, та Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, що затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки ПрАТ «ГАЗТЕК» вiдповiдно до П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї» оцiнює належнi йому фiнансовi iнвестицiї на дату балансу за методом участi в капiталi та вiдображає за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єктiв iнвестування. Оцiнка iнвестицiй пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi проведена на пiдставi даних фiнансової звiтностi об’єктiв iнвестування, складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi МСФЗ). На момент подання цього Висновку (Звiту) фiнансова звiтнiсть об’єктiв iнвестування ПАТ «Чернiвцiгаз» та ПАТ «Севастопольгаз» не мала пiдтвердження незалежним аудитором та не затверджена на загальних рiчних зборах акцiонерiв. Результати такого аудиту можуть зумовити необхiднiсть коригувань на звiтну дату (в тому числi суттєвих) як загальної величини власного капiталу об’єктiв iнвестування, так i оцiнки активiв ПрАТ «ГАЗТЕК». Умовно-позитивна думка На думку Аудитора, за винятком впливу обставин та фактiв, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ГАЗТЕК» станом на 31.12.2013 та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та прийнятих в Українi положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Пояснювальний параграф Аудитор звертає увагу, що пiсля дати фiнансової звiтностi Товариства вiдбулися подiї, якi можуть призвести до суттєвого обмеження, або повної втрати його контролю над частиною iнвестицiй в суб’єкти господарської дiяльностi, що розташованi на територiї Автономної республiки Крим. Вартiсть таких iнвестицiй оцiнена в балансi в сумi 71 235 тис. грн. Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на результатах перевiрки окремих її статей. У ходi аудиту зроблено наступнi висновки про розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «ГАЗТЕК». Розкриття iнформацiї за видами активiв, про зобов'язання, власний капiтал та аспектами дiяльностi Товариства 1. АКТИВИ Необоротнi активи Товариства представленi в балансi в сумi 972 095 тис. грн. Вартiсть нематерiальних активiв та основних засобiв станом на 31.12.2013 оцiнювалась в сумi 8 тис. грн. за первiсною вартiстю. Майновий комплекс Товариства створено власними нематерiальними активами та основними засобами. Визнання та оцiнка необоротних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 «Основнi засоби» та П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи». Наведений у балансi знос нематерiальних активiв та основних засобiв в сумi 8,0 тис. грн., визначений шляхом нарахування амортизацiї вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7 «Основнi засоби» П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи» i в порядку, обумовленому облiковою полiтикою. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2013 облiкованi в сумi 972 095 тис. грн. та представленi вартiстю придбаних акцiй та внесками до статутного капiталу iнших пiдприємств, у тому числi акцiй у сумi 690 179 тис. грн. за методом участi в капiталi наступних пiдприємств ПАТ «Вiнницягаз» - частка у статутному капiталi 29,60 %, ПАТ «Волиньгаз» - частка у статутному капiталi 38,57 %, ПАТ «Днiпропетровськгаз» - частка у статутному капiталi 45,75 %, ПАТ «Житомиргаз» – частка у статутному капiталi 50,44 %, ПАТ «Запорiжгаз» - частка у статутному капiталi 44,91 %, ПАТ «Iвано-Франкiвсьгаз» - частка у статутному капiталi 30,04 %, ПАТ «Луганськгаз» - частка у статутному капiталi 26 %, ПАТ «Хмельницькгаз» – частка у статутному капiталi 50,94 %, ПАТ «Миколаївгаз» - частка у статутному капiталi 50,22 %, ПАТ «Рiвнегаз» - частка у статутному капiталi 31,67 %, ПАТ «Севастопольгаз» - частка у статутному капiталi 25 %, ПАТ «Сумигаз» - частка у статутному капiталi 25,79 %, ПАТ «Тисменицягаз» - частка у статутному капiталi 26 %, ПАТ «Чернiвцiгаз» - частка у статутному капiталi 34,39 %. Аудитор вiдмiчає, що розрахунок балансової вартостi фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi здiйснено на пiдставi даних рiчної фiнансової звiтностi зазначених вище об’єктiв iнвестування, складеної за вимогами МСФЗ. На момент проведення аудиторської перевiрки фiнансова звiтнiсть ПАТ «Чернiвцiгаз» та ПАТ «Севастопольгаз» не пiдтверджена незалежними аудиторами та не затверджена на загальних рiчних зборах акцiонерiв. За результатами аудиту фiнансової звiтностi зазначених вище об’єктiв iнвестування вартiсть фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi станом на 31.12.2013 може суттєво вiдрiзнятись вiд суми, визнаної на звiтну дату. Вiдповiдно, власний капiтал Товариства в результатi проведення розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на пiдставi даних остаточної фiнансової звiтностi за 2013 рiк може бути оцiнений в сумi значно бiльшiй або меншiй нiж та, що визнана у перевiренiй Аудитором фiнансовiй звiтностi. Оборотнi активи представленi в балансi Товариства у сумi 244 692 тис. грн. Поточна дебiторська заборгованiсть за виданими авансами у сумi 9 575 тис. грн. складається з коштiв, перерахованих Товариством як передплата на придбання цiнних паперiв та на оплату послуг з оренди примiщення. Найбiльшi суми дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2013 облiкованi за наступними операцiями: ? 9 521 тис. грн. (99,4%) – аванс перераховано у груднi 2012 року на купiвлю iнвестицiйних сертифiкатiв, ? 50 тис. грн. (0.5%) аванс перераховано за розмiщення облiгацiй на фондовiй бiржi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 2 тис. грн. вiдповiдає загальнiй сумi переплат в бюджет за податком на прибуток, податком з доходiв фiзичних осiб, податком на додану вартiсть. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 62 тис. грн. складається з коштiв, перерахованих Товариством як передплата держмита за операцiями з цiнними паперами та на придбання послуг з оренди примiщення. Перевiркою не виявлено сум вiдхилень при вiдображеннi статей дебiторської заборгованостi в балансi Товариства станом на 31.12.2013. Вiдображення цих статей вiдповiдало вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Поточнi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 227 058 тис.грн. представленi станом на 31.12.2013 вартiстю векселя на суму 3 500 тис. грн., емiтованого ЗАТ «Дормаш», та вартiстю iнвестицiйних iменних сертифiкатiв на суму 223 558 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти, контрольованi Товариством на звiтну дату, оцiнюються в сумi 7 696 тис. грн. Перевiркою органiзацiї бухгалтерського облiку операцiй з грошовими коштами пiдтверджено достовiрнiсть цих сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. До складу витрат майбутнiх перiодiв входять витрати, понесенi Товариством у звiтному перiодi по страхуванню фiнансових ризикiв, якi пiдлягають вiднесенню на витрати у майбутнiх звiтних перiодах. Вказанi витрати станом на 31.12.2013 складали 298 тис. грн. 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2013 складали 1 192 304 тис. грн. та представленi в балансi: - зобов’язаннями за випущеними звичайними (незабезпеченими) вiдсотковими iменними облiгацiями в сумi 268 500 тис. грн. Випуск облiгацiй серiї А пiдтверджено виданим 24.10.2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Тимчасовим Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств, реєстрацiйний номер 190/2/2013-Т. Дата погашення зобов’язань за випущеними облiгацiями вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй 05 – 07 листопада 2028 року; - зобов’язаннями за виданими довгостроковими векселями – 923 804 тис. грн. Данi про довгостроковi зобов’язання наведенi в балансi Товариства станом на 31.12.2013. пiдтвердженi даними бухгалтерського облiку. Загальна сума поточних зобов’язань Товариства оцiнена на звiтну дату в розмiрi 23 тис. грн. i представлена наступними статтями: • кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги в сумi 12 тис. грн. з розрахункiв з постачальниками; • поточними зобов’язаннями з оплати працi – 7 тис. грн., • зобов’язаннями за розрахунками зi страхування – 4 тис. грн., якi визнанi Товариством з перерахування платежiв єдиного соцiального внеску та iндивiдуальне страхування працiвникiв. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань у звiтному перiодi вiдповiдали вимогам П(С)БО № 11 «Зобов‘язання» та облiкової полiтики Товариства. 3. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Загальна сума власного капiталу Товариства станом на 31.12.2013 дорiвнює 24 460 тис. грн. i складається iз: • статутного капiталу – 388 тис. грн.; • iншого додаткового капiталу – 445 113 тис. грн.; • резервного капiталу – 3 тис. грн.; • непокритого збитку – 421 043 тис. грн. Статутний капiтал Товариства, заявлений у його балансi станом на 31.12.2013, сформований у попереднi звiтнi перiоди повнiстю у сумi 387,5 тис. грн., що вiдповiдає розмiру статутного капiталу, визначеному Статутом Товариства, що зареєстрований 15.02.2011 за № 10741050010009952 (попередня реєстрацiя 07.02.2007 за № 10741050004009952). Статутний капiтал Товариства подiлений на 100 простих iменних акцiй однаковою номiнальною вартiстю 3 875,00 грн. кожна. Акцiї розподiленi мiж акцiонерами Товариства та повнiстю ними сплаченi. Акцiонерами ПрАТ «ГАЗТЕК» є юридичнi особи: - «Паслер ентерпрайзiз лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Крезер холдiнгз лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Несiба венчерз лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Порала Венчерз Лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Матерон лiмiтед» (Кiпр) – 4%. Випуск акцiй в бездокументарнiй формi зареєстровано ДКЦПФР України 20.01.2006 за реєстрацiйним № 19/1/06. Розподiл акцiй мiж власниками цiнних паперiв пiдтверджено даними iнформацiйної довiдки депозитарiю ПАТ «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (м. Київ) станом на 16.04.2014 (довiдка вiд 17.04.2014 № 59680зв). Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в Товариствi за кожним акцiонером. Iнший додатковий капiтал визнано у сумi 445 113 тис. грн. у результатi проведення оцiнки фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi на звiтнi дати, а саме: балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшувалась (зменшувалась) на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок чистого прибутку (збитку) iз включенням (виключенням) цiєї суми до iншого додаткового капiталу Товариства Резервний капiтал у сумi 3,0 тис. грн. Товариства сформований у попереднiх звiтних перiодах i у перевiреному перiодi змiн не зазнав. На початок 2013 року непокритий збиток Товариства складав 46 726 тис. грн. За 2013 рiк згiдно Звiту про фiнансовi результати та даних облiку отримано збиток в сумi 374 316 тис. грн., сума якого станом на 31.12.2012 збiльшила збиток минулих звiтних перiодiв. Станом на 31.12.2013 непокритий збиток склав 421 043 тис. грн. Визначення сум власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам прийнятих в Українi П(С)БО. Проте, Аудитор зазначає, що наведене у цьому Висновку (Звiтi) зауваження щодо пiдтвердження даних про оцiнку фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi вiдповiдно впливає на оцiнку iншого додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) Товариства. Тому за результатами аудиту фiнансової звiтностi об’єктiв iнвестування зазначенi статтi потребують коригувань. 4. ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ Показник чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 оцiнений в сумi 24 460 тис. грн. Його розмiр перевищує статутний капiтал та вiдповiдає вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв розрахована вiдповiдно до вимог Рiшення Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485. 5. IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ За результатами господарської дiяльностi Товариство визнало наступнi доходи: ? iншi операцiйнi доходи – 75 тис. грн., ? дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – 952 294 тис. грн. ? iншi фiнансовi доходи – 13 216 тис. грн. Визнання доходiв в цiлому у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Доходи». Товариство для ведення господарської дiяльностi здiйснило та визнало витрати на загальну суму 1 339 901 тис. грн., у тому числi: ? собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй – 986 995 тис. грн., ? втрати вiд участi в капiталi – 304 153 тис. грн. ? фiнансовi витрати – 46 366 тис. грн., ? адмiнiстративнi витрати – 2 377 тис. грн., ? витрати на збут – 11 тис. грн. Визнання витрат в цiлому у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати». Фiнансовим результатом господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi визначений збиток у сумi 374 317 тис. грн. Проте, враховуючи зауваження, наведенi Аудитором при розкриттi iнформацiї щодо оцiнки iнвестицiй пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi станом на 31.12.2013 року, величина чистого збитку Товариства за 2013 рiк може бути визначена в сумi значно бiльшiй або меншiй нiж та, що визнана у перевiренiй Аудитором фiнансовiй звiтностi 6. СПЛАТА СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) Для забезпечення дiяльностi зареєстровано статутний капiтал в розмiрi 387 500,00 гривень. Фактично внесено 387 500,00 грн., що складає 100% статного капiталу. ПрАТ «ГАЗТЕК» зареєстроване у вiдповiдностi до протоколу вiд 30.09.2010 № 30/09 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, згiдно якого прийнято рiшення щодо змiни найменування ЗАТ «ГАЗТЕК». Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПрАТ «ГАЗТЕК» №794547 серiї А01 видане 15.02.2011. ЗАТ «ГАЗТЕК» засноване вiдповiдно до рiшення Установчих зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 15.08.2005 р. засвiдчений нотарiально) в результатi реорганiзацiї ТОВ «ГАЗТЕК» шляхом перетворення. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Газтек», код ЄДРПОУ 31815603, було засноване вiдповiдно до рiшення Установчих зборiв учасникiв та зареєстроване Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 10.12.2001 р. за № 13197. За перiод з початку створення Товариства його статут декiлька разiв змiнювався в зв’язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства, складу засновникiв та їх часток в статутному капiталi. Станом на 01.01.2013 статутний капiтал Товариства повнiстю сформований шляхом здiйснення засновниками наступних внескiв: Засновник Розмiр внеску, грн. Частка статного капiталу, вiдсоток (%) Форма внеску Документ, що пiдтверджує факт внеску згiдно затвердженого статуту ТОВ «ГАЗТЕК» у сумi 12 000,00 грн. Хара Валентина Iванiвна 10 800,00 90 основнi засоби (2 комп’ютера Pentium 333) Акт оцiнки та прийому-передачi майна вiд 22.11.01 Карпенко Вiталiй Петрович 1 200,00 10 Набiр офiсних меблiв (6 столiв та 4 тумбочки) Акт оцiнки та прийому-передачi майна вiд 22.11.01 згiдно затвердженого статуту ЗАТ «ГАЗТЕК» у сумi 387 500,00 грн. Хара Валентина Iванiвна 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 26.05.05 № 22 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 4 на суму 22 812,50 грн. Капiчон Вiра Петрiвна 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 25.05.05 № 20 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 2 на суму 22 812,50 грн. Борисенко Катерина Генадiївна 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 25.05.05 № 19 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 1 на суму 22 812,50 грн., Мелiксетян Юрiй Новiкович 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 25.05.05 № 21 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 3 на суму 22 812,50 грн., *ПКО – прибутковий касовий ордер. Станом на 01.01.2013 акцiонерами ПрАТ «ГАЗТЕК» є наступнi юридичнi особи: - «Паслер ентерпрайзiз лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Крезер холдiнгз лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Несiба венчерз лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Порала Венчерз Лiмiтед» (Кiпр) – 24%, - «Матерон лiмiтед» (Кiпр) – 4%. Iнформацiя щодо випуску акцiй та їх розподiлу станом на 01.01.2013 наведена у роздiлi 3 «Власний капiтал» цього Висновку (Звiту). Протягом 2013 року розмiр статутного капiталу Товариства не змiнювався. Порядок облiку статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 7. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛIКВIДНОСТI ПРОФЕСIЙНИХ УЧАСНИКIВ ФОНДОВОГО РИНКУ Товариство протягом 2013 року не здiйснювало господарської дiяльностi як професiйний учасник фондового ринку України. Показники фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2013 наведенi у додатку до цього Аудиторського висновку (Звiту). 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ВIДПОВIДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Станом на 31.12.2013 Товариство мало зобов’язання за цiнними паперами (облiгацiями), якi випущено з додатковим забезпеченням. Вид забезпечення: договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв № 04-13-22 ФР вiд 26 квiтня 2013 зi страховиком Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя». Державну реєстрацiю страховика проведено 10.07.2002 Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю у мiстi Києвi. Розмiр забезпечення складає: 670 000 000 (шiстсот сiмдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Вiдповiдно до iстотних умов зазначеного договору страхування страхова сума – це грошова сума, у межах якої страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов’язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. 9. СТАН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ На звiтну дату та протягом перевiреного перiоду Товариство не мало зобов’язань за iпотечними цiнними паперами; не проводило дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку, управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування або недержавних пенсiйних фондiв. 10. ПОДIЇ НА ПРОТЯЗI 2013 РОКУ, ЯКI МАЮТЬ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА Аудитор зазначає, що за iнформацiєю, поданою керiвництвом Товариства до аудиторської перевiрки, у 2013 роцi, вiдбулись дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме: - на чергових загальних зборах акцiонерiв прийняло рiшення про випуск iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй (Протокол № 26/04 вiд 26.04.2013) на суму 670 000,0 тис.грн., що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, - 30.08.2013 звiльнено директора Пушенка Юрiя Володимировича. - 02.09.2013 прийнято на посаду директора Марчука Олександра Миколайовича. Iншi подiї, що вiднесенi до особливої iнформацiї про емiтента цiнних паперiв, за результатами перевiрки не встановленi. 11. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 11.1. Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю Мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством i подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю на дату перевiрки суттєвих невiдповiдностей Аудитор не виявив. 11.2. Виконання значних правочинiв Аудитором дослiдженi значнi правочини (10% i бiльше вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за звiтний перiод. Зауважень та порушень вiдносно виконання цих правочинiв аудиторською перевiркою не встановлено. 11.3. Стан корпоративного управлiння Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як такий, що вiдповiдає Статуту акцiонерного товариства та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». 11.4. Ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Аудитором не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Генеральний директор В.Г.Козленко (сертифiкат аудитора серiї А № 004111 вiд 28.01.2000) Головний аудитор Т.В. Шмакова (сертифiкат аудитора серiї А вiд 25.04.2000 р. за № 004203) 28 квiтня 2014 Додаток до Висновку незалежного аудитора вiд 28.04.2014. ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН ПрАТ «ГАЗТЕК» станом на 31.12.2013 На пiдставi отриманих облiкових даних Аудитор проаналiзував показники фiнансового стану ПрАТ «ГАЗТЕК». Джерелом iнформацiї для визначення показникiв фiнансового стану Товариства були: Баланс станом на 31.12.2013 (форма №1) та Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма № 2). У таблицi подано основнi показники, що характеризують фiнансовий стан Товариства на звiтну дату, в порiвняннi з їх значеннями на вiдповiдну дату минулого звiтного перiоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями. Показники фiнансового стану Товариства № з/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану пiдприємства Значення показника на 31.12.2013 Значення показника на 31.12.2012 Нормативнi значення 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф.1 (ряд.1160+ряд.1165) Ф.1 (ряд.1695) 10 206 0,004 0,25 – 0,5 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Ф.1 (ряд.1195) Ф.1 (ряд.1695) 10 639 0,08 1,0 – 2,0 3 Коефiцiєнт фiнан¬со¬вої стiйкостi (або пла¬то-спроможностi, або автономiї) Ф.1 ряд.1495 Ф.1 ряд.1900 0,02 0,22 0,25 - 0,5 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) Ф.1 (ряд.1595+ряд.1695) Ф.1 ряд.1495 48,7 3,54 0,5 - 1,0 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 ряд.2350 Ф.1 ряд. 2550 (гр.3+гр.4)/2 < 0 < 0 > 0 (збiльшення) Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013 значно перевищує межi оптимального значення, що вiдображає наявнiсть у Товариства значної суми високолiквiдних коштiв, що перевищує поточнi зобов’язання i може бути використана для iнвестування. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) свiдчить про те, що обсяг поточних зобов’язань Товариства можливо погасити за рахунок оборотних активiв. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) характеризує питому вагу власного капiталу у загальнiй сумi сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi. Рiвень показника свiдчить про наявнiсть у Товариства значного дефiциту власних коштiв для здiйснення своєї дiяльностi. У 2013 роцi рiвень показника зменшився. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує пропорцiю рiзних джерел фiнансування господарської дiяльностi i свiдчить про високу залежнiсть фiнансового стану Товариства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує ефективнiсть використання (рентабельнiсть) активiв пiдприємства та показує розмiр чистого прибутку (збитку) на одну гривну активiв. Значення цього коефiцiєнта у звiтному перiодi є негативним. Наведенi в таблицi показники фiнансового стану ПрАТ «ГАЗТЕК» не вiдповiдають вимогам їх оптимальних значень, що зумовлено характером його дiяльностi – iнвестування та контроль над довгостроковими iнвестицiями. Головний аудитор Т.В. Шмакова (сертифiкат аудитора серiї А № 004203 вiд 25.04.2000р.)
д/н
д/н
д/н