ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01№794547
3. Дата проведення державної реєстрації 07.09.2005
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 387500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

70.10 - Дiяльнiсть головних управлiнь (хед- офiсiв)

70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

49.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння ПрАТ "Газтек" є:
Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства.
Наглядова рада Товариства.
Виконавчий орган Товариства - Директор.
Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Надра"
2) МФО банку 380764
3) Поточний рахунок 26004300521001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ "Клiринговий дiм"
5) МФО банку 300647
6) Поточний рахунок 2600603749