ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Олексанр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/н, д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 05/2010 ? 09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 ? 03/2011 ООО ?АВIАПОРТ? директор;10/2004 ? 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу ?видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП ?Такi Справи?
8) дата обрання та термін, на який обрано 02.09.2013, не визначено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ "Газтек" . Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у штатному розписii. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 05/2010 ? 09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 ? 03/2011 ООО ?АВIАПОРТ? директор;10/2004 ? 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу ?видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП ?Такi Справи?. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiкац Тетяна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/н, д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз"
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.05.2009, не визначено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась у розмiрi посадового окладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попередня посада:з 10.2005-05.2009 заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз", з 05.2009 головний бухгалтер "ПрАТ "Газтек". У перiод виконання посадових обов'язкiв особа працює провiдним бухгалтером в ПАТ "Київоблгаз". Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
директорМарчук Олексанр Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
головний бухгалтерМiкац Тетяна Анатолiївнад/н, д/н, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.