ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був визначений акцiонерами Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства.
4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2012 роцi.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
7. Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2013 роцi.
8. Емiсiя цiнних паперiв Товариства
.Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв та iнших осiб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення:1.По першому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою Лiчильної комiсiї – Ковирньова Дениса Дмитровича.2.По другому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою зборiв Петренко Свiтлану Олександрiвну, Секретарем зборiв – Башлакова Андрiя Євгенiйовича.3.По третьому питанню порядку денного Зборами затверджено запропонований Головою зборiв порядок проведення Загальних зборiвi. 4.По четвертому питанню порядку денного загальними зборами прийняте рiшення затвердити Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та Баланс товариства за 2012 рiк.5.з п’ятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення не розподiляти прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2012 роцi у зв’язку з отриманням за результатами дiяльностi товариства у 2012 роцi збиткiв в розмiрi 64 694 тис. грн.. 6.1. Схвалити передачу ПрАТ «Газтек» в заставу ПАТ «КБ «НАДРА», в якостi забезпечення виконання зобов‘язань ТОВ "ЛАСФАНО Україна" (iдентифiкацiйний код 35850662, мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13) перед ПАТ «КБ «НАДРА» за кредитним договором № 36/5-1/2011/980-К/5 вiд 10.10.2011р. та за кредитним договором №2/1/2-1/2013/980-К/11 вiд 28.03.2012р., наступних цiнних паперiв:
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ВIННИЦЯГАЗ”, в розмiрi 12,64% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ВОЛИНЬГАЗ”, в розмiрi 14,31% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ЖИТОМИРГАЗ”, в розмiрi 34,57% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ЗАКАРПАТГАЗ”, в розмiрi 14,38% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ЗАПОРIЖГАЗ”, в розмiрi 24,75% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ”, в розмiрi 10,14% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „МИКОЛАЇВГАЗ”, в розмiрi 25,22% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ЧЕРНIГIВГАЗ”, в розмiрi 13,20% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ”, в розмiрi 24,85% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ”, в розмiрi 50,00% статутного капiталу товариства,
якi належать ПрАТ «Газтек» на правi власностi, шляхом укладення з ПАТ «КБ «НАДРА» вiдповiдного договору (договорiв) застави.
6.2. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» пiдписати вiд iменi товариства з ПАТ «КБ «НАДРА» договiр (договори) застави акцiй, зазначених в п. 6.1 цього Рiшення, на умовах, визначених в зазначеному пунктi цього Рiшення, з визначенням решти умов такого договору (договорiв) застави на його власний розсуд.
6.3. Схвалити передачу ПрАТ «Газтек» в заставу ПАТ «КБ «НАДРА», в якостi забезпечення виконання зобов‘язань ТОВ "Сандел Україна" (iдентифiкацiйний код 38405070, ) перед ПАТ «КБ «НАДРА» за кредитним договором №2/1/2-1/2013/980-К/12 от 28.03.2013 р., наступних цiнних паперiв:
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ДНIПРОГАЗ”, в розмiрi 1,20% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „КРИВОРIЖГАЗ”, в розмiрi 7,02% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ХАРКIВМIСЬКГАЗ”, в розмiрi 9,90% статутного капiталу товариства,
якi належать ПрАТ «Газтек» на правi власностi, шляхом укладення з ПАТ «КБ «НАДРА» вiдповiдного договору (договорiв) застави.
6.4. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» пiдписати вiд iменi товариства з ПАТ «КБ «НАДРА» договiр (договори) застави акцiй, зазначених в п. 6.3 цього Рiшення, на умовах, визначених в зазначеному пунктi цього Рiшення, з визначенням решти умов такого договору (договорiв) застави на його власний розсуд.
6.5. Схвалити передачу ПрАТ «Газтек» в заставу ПАТ «КБ «НАДРА», в якостi забезпечення виконання зобов‘язань ТОВ «Каховка Протеїн Агро» (iдентифiкацiйний код 37535022, перед ПАТ «КБ «НАДРА» за кредитним договором №2/1/2-1/2013/980-К/13 от 28.03.2013 р., наступних цiнних паперiв:
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „ЛЬВIВГАЗ”, в розмiрi 10,55% статутного капiталу товариства;
- акцiї простi iменнi, емiтованi ПАТ „РIВНЕГАЗ”, в розмiрi 24,07% статутного капiталу товариства,
якi належать ПрАТ «Газтек» на правi власностi, шляхом укладення з ПАТ «КБ «НАДРА» вiдповiдного договору (договорiв) застави.
6.6. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» пiдписати вiд iменi товариства з ПАТ «КБ «НАДРА» договiр (договори) застави акцiй, зазначених в п. 6.5 цього Рiшення, на умовах, визначених в зазначеному пунктi цього Рiшення, з визначенням решти умов такого договору (договорiв) застави на його власний розсуд.
6.7. Уповноважити директора ПрАТ «Газтек» пiдписувати вiд iменi товариства всi документи, необхiднi для належного виконання цього Рiшення.
7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборiв «Визначення та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2013 роцi» зняте з розгляду. 8.За результатами голосування з восьмого питання порядку денного Загальнi збори прийняте рiшення про закрите (приватне) розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй ПрАТ «Газтек» в порядку та на умовах, що викладенi в додатку №1, який є невiд’ємною частиною цього Протоколу Результати голосування: "ЗА" пропозицiї, винесенi на голосування проголосувало 100 % акцiонерiв. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування проголосувало 0 % акцiонерiв. "УТРИМАЛИСЬ" вiд голосування за пропозицiю, винесену на голосування 0% акцiонерiв. Голова зборiв Петренко С.О. повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення. Голова зборiв Петренко С.О. подякувала всiм учасникам зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв. Голова зборiв Петренко С.О. Секретар зборiв Башлаков А.Є.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 19.07.2013
Кворум зборів** 100
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства скликанi за iнiцiативою акцiонера . Порядок денний Загальних зборiв: 1. Обрання робочих органiв загальних зборiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Про вчинення та попереднє схвалення значних .3. Про вiдкликання Директора товариства.4.Про обрання Директора товариства. По першому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою зборiв представника акцiонера – компанiї «Несiба Венчурез Лiмiтед» Башлакова Андрiя Євгенiйовича, Секретарем зборiв –представника акцiонера – компанiї «Матерон Лiмiтед» Петренко Свiтлану Олександрiвну , Головою лiчильної комiсiї - представника акцiонера – компанiї «Матерон Лiмiтед» Петренко Свiтлану Олександрiвну 2 По другому питанню прийнято рiшення не розглядати дане питання порядку денного.3По третьому питанню прийнято рiшення вiдкликати (звiльнити) Пушенка Ю.В. з посади Директора Товаристваз 30.08.2013року за угодою сторiн.4. По четвертому питанню прийнято рiшення обрати(призначити) Марчука О.М.на посаду Директора Товариства з 02.09.2013 року.
Результати голосування: "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування проголосувало 100 % акцiонерiв. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування проголосувало 0 % акцiонерiв. "УТРИМАЛИСЬ" вiд голосування за пропозицiю, винесену на голосування 0% акцiонерiв. Голова зборiвА.Є.Башлаков. повiдомив, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення. Голова зборiв А.Є.Башлаков. подякував всiм учасникам зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв. Голова Зборiв А.Є.Башлаков Секретар Зборiв С.О.Петренко


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 31.10.2013
Кворум зборів** 100
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства скликанi за iнiцiативою акцiонера . Порядок денний Загальних зборiв:
1. Обрання робочих органiв загальних зборiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї.
2. Про вчинення ПрАТ "Газтек"правочинiв,в тому числi значних .
По першому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою зборiв представника акцiонера – компанiї «Несiба Венчурез Лiмiтед» Башлакова Андрiя Євгенiйовича, Секретарем зборiв –представника акцiонера – компанiї «Матерон Лiмiтед» Петренко Свiтлану Олександрiвну , Головою лiчильної комiсiї - представника акцiонера – компанiї «Матерон Лiмiтед» Петренко Свiтлану Олександрiвну
По другому питанню прийнято рiшення:З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "ЛАСФАНО YKPAiHA" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 35850662. надалi -
<<позичальник-1>) перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НАДРА"
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи 20025456, надалi- <БанК):
а) Погодити продовження строку дiї майнової поруки Товариства за зобов'язаннями Позичальника-l
перед Банком по Кредитному договору № Зб/5,Ll201r1/980-I(/5 вiд 10.10.201l року (надалi - кКредитний
договiр-l>), у зв'язку з пролонгацiею Кредитного договору-1 в cyMi 602042000,00 гривень зi сплатою
вiдсотковоI ставки за користування кредитними коштами -11% рiчних у гривнi, а у разi прострочення кредиту
- 16% рiчних у гривнi до 10.10.2014 року, а також погодити та затвердити умови укладеноi мiж Товариством та
Банком 11,10,201З року.Долатковоi угоди Ns 4 до.Договору застави акцiй Ns Зб15-|120|1/980-ЗЫ5-6 вiд
27,04.2012 року та.Додатковоi угоди Ns l до .Договору застави акцiй ]Ф 2/|l2-1/20|3/980-ЗL[Уl1-1 вiд 17.05.20lЗ
року, пов'язаних iз зазначеною пролонгацiею Кредитного договору-1.
б) Висryпити Товариству майновим поручителем за зобов'язаннями Позичальника-1 перед Банком по
Кредитному договору Ns 31/U2-1I2013/980-KJY3l вiд 30.08.2013 року з наступними iстотними умовами: сума
кредиry - 21899550,00 гривень, цiльове призначення кредиту - поповнення обiгових коштiв та./або для
придбання iнвестицiйних сертифiкатiв, строк користування кредитними коштами - до 01.04.2014 року,
вiдсоткова ставка за користування кредитними коштами - 10,0% рiчних у гривнi, а у разi прострочення кредитук
- 12% рiчних у гривнi (надалi - Кредитний договiр-2>) та передати в заставу Банку для забезпечення
виконання Позичальником-1 перед Банком зобов'язань за Кредитним договором-2 наступнi цiннi папери - акцii
ЕМIТЕНТА ПАТ "ВIННИЦЯГАЗ" в кiлькостi 65'1 263 штуки, акцiї ЕМIТЕНТА ПАТ "ВОЛИНЬГАЗ> в кiлькостi
З 214 540 шт, акцii ЕМIТЕНТА ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ> в кiлькостi 214 157 шт, акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ
"ЖИТОМИРГАЗ> в кiлькостi 55 652 штуки, акцii ЕМIТЕНТА ПАТ (ЗАКАРПАТГАЗ) в кiлькостi 373 90З штуки,
акцiї ЕМIТЕНТА ПАТ "ЗАПОРIЖГАЗ> в кiлькостi 5 37З 091 штука, акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ "IBAHO-
ФРАНКIВСЬКГАЗ) в кiлькостi 1 535 563 штуки, акцii ЕМIТЕНТА ПАТ "МИКОЛАiВГДЗ> в кiлькостi 2037 2|4
шцц акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ (ЧЕРНIГIВГАЗ) в кiлькостi 1 489 57З штуки, акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ) в кiлькостi 184 381 штука, якi належать Товариству на правi власност iта вже виступають
забезпеченням виконання зобов'язань Позичальника-1 перед Банком по Кредитному договору-l та Кредитному
договору Ns2ll/2-1l2013/980-K/11 вiд 28.03.20l3 року (надалi - <Кредитний договiр-3>), шляхом укладення
Товариством з Банком вiдповiдного договору застави цiнних паперiв (акцiй).
в) Попередньо схвалити та надати згоду на укладення Товариством в майбутньому, протягом 1 року з
дати прийняття цього рiшення, у разi виникнення такоi потреби,додаткових договорiв/угод до договОрiВ
застави цiнних паперiв (акuiй), що укладенi для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника-1 перед
Банком по Кредитному договору-1 та Кредитному договору-З, а також до договору застави цiнних паперiв
(акцiй), що буде укладений для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника-1 перед Банком по
Кредитному договору-2, пов'язаних з продовженням строку дii Кредитного договору-l, Кредитного договору-2
та Кредитного договору-3, а також зi збiльшенням кредитних зобов'язань Позичальника-1 на суму, що в
загальному пiдсумку не перевищуватиме 100 000 000,00 гривень по BciM трьом зазначеним Кредитним
договорам таlабо збiльшенням вiдсотковоI ставки за користування Позичальником-1 кредитними коштами.
г) Надати повноваження директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу на укладення та
пiдписання вiд iменiТовариства з Банком:
. договору застави цiнних паперiв - акцiй ЕМIТЕНТА ПАТ "ВIННИЦЯГАЗ" в кiлькостi 65'1 263 штуки, акцiї ЕМIТЕНТА ПАТ "ВОЛИНЬГАЗ> в кiлькостi
З 214 540 шт, акцii ЕМIТЕНТА ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ> в кiлькостi 214 157 шт, акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ
"ЖИТОМИРГАЗ> в кiлькостi 55 652 штуки, акцii ЕМIТЕНТА ПАТ (ЗАКАРПАТГАЗ) в кiлькостi 373 90З штуки,
акцiї ЕМIТЕНТА ПАТ "ЗАПОРIЖГАЗ> в кiлькостi 5 37З 091 штука, акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ "IBAHO-
ФРАНКIВСЬКГАЗ) в кiлькостi 1 535 563 штуки, акцii ЕМIТЕНТА ПАТ "МИКОЛАiВГДЗ> в кiлькостi 2037 2|4
шцц акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ (ЧЕРНIГIВГАЗ) в кiлькостi 1 489 57З штуки, акцiТ ЕМIТЕНТА ПАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ) в кiлькостi 184 381 штука, , якi належать
Товариству на правi власностi, у зв'язку iз iх передачею Товариством в заставу Банку для забезпечення
виконання Позичальником-1 зобов'язань перед Банком за Кредитним договором-2, . в маЙбугньому, протягом 1 року з дати прийняття цього рiшення, у разi виникнення такоТ потреби.
,додаткових договорiв/угод до договорiв застави цiнних паперiв (акцiй), що укладенi для забезпечення
виконання зобов'язань Позичальника-1 перед Банком по Кредитному договору-l та Кредитному договору-3, а
також до договору застави цiнних паперiв (акцiй), що буде укладений дlя забезпечення виконання зобов'язань
Позичальника-1 перед Банком по Кредитному договору-2, пов'язаних з продовженням строку дiТ Кредитного
договору-1, Кредитного договору-2 та Кредитного договору-З, а також зi збiльшенням кредитних зобов'язань
Позичальника-1 на суму, що в загальному пiдсумку не перевищуватиме 100 000 000,00 гривень по BciM трьом
зазначеним Кредитним договорам та,/або збiльшенням вiдсоткової ставки за користування Позичальником-l
кредитними коштами, . iнших документiв, необхiдних для здiйснення даних операцiй,
з правом самостiйного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем
iстотних та iнших умов зазначених правочинiв, з врахуванням рiшень, прийнятих цими позачерговими
загальними зборами акцiонерiв Товариства.
д) Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рiшення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства директором Товариства буле призначено iншу особу, вказанi вище гlовнова,.ке}ltlя
зберiгають силу для новопризначеноi на посаду директора Товариства особи.
2. З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (Сандел Україна) (iдентифiкацiйний код 38405070, мiсцезнаходження: 04053 м.
КиТв, пров. Несторiвський, 6) (надалi - <Позичальник-2>) перед Банком:
а) Попередньо схвалити та надати згоду на укладення Товариством в майбугньому, протягом l року з
дати прийняття цього рiшення, у разi виникнення такоi потреби, ,додаткових договорiв/угод до ,договору
застави цiнних паперiв Ns2/|/2-1,12013/980-ЗLЕУl2-1, що укладений 17 травня 20l3 року з Банком про передачу
Товариством в заставу Банку акцiй, що належать Товариству, а саме: акцii ЕМIТЕНТА ПАТ "ДНIПРОГАЗ>, в
кiлькостi 4'722З0 шryк; акцiй ЕМIТЕНТА ПАТ (КРИВОРIЖГАЗ>, в кiлькостi 306 703 шryки; акцiї ЕМIТЕНТА ПАТ(ХАРКIВМIСЪКГАЗ), в кiлькостi 346 605 штук, для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника-2
перед Банком по Кредитному договору М 2l|/1-1,l20|З/980-IVl2 вiд 28.0З,201З року, пов'язаних з
продовженням строку дiТ Кредитного договору NЬ2 /1/1-1/201Зl980-К/12 вiд 28.0З.201З року.
б) Налати повноваження .Директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу на укладання та
пiдписання вiд iMeHi Товариства з Банком в майбугньому, протягом 1 року з дати прийняття цього рiшення, у
разi виникнення такоi потреби, ,додаткових договорiв/угод до ,договору застави цiнних паперiв Np2l1l2-
1/201Зl980-ЗЦП/l2-1, що укладений |7 травня 2013 року Товариством з Банком для забезпечення виконання
зобов'язань Позичальника-2 перед Банком по Кредитному договору N9 211l1-1l2013l980-ICl2 вiд 28.03.2013 року, пов'язаних з продовженням строку дiї Кредитного договору Nч 2/1/1-1/2013/980-IO12 вiд 28.03.20l3 року,
а також iнших документiв, необхiдних для здiйснення даної операцii, з правом самостiйного визначення
директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем iстотних та iнших умов зазначених
правочинiв, з врахуванням рiшень, прийнятих цими позачерговими загальним зборами акцiонерiв Товариства.
в) Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рiшення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства директором Товариства буле призначено iншу особу, вказанi вище повноваження
зберiгають силу для новопризначеноi на посаду директора Товариства особи.
З. З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАХОВКА ПРОТЕiН АГРО) (iдентифiкацiйний код 37535022, мiсцезнаходження:
04053 м. Киiв, пров. Несторiвський, 6) (надалi- <<Позичальник-3>) перед Банком:
а) Попередньо схвалити та надати згоду на укладення Товариством в майбутньому, протягом 1 року з
дати прийняття цього рiшення, у разi виникнення такоi потреби, ,додаткових договорiв/угод до договору
застави цiнних паперiв Nр2/l/2-|1201Зl980-ЗЦГI/1З-1, що укладений 17 травrrя 2013 року з Банком про передачу
Товариством в заставу Банку акцiй, що належать Товариству, а саме: акцiї ЕМIТЕНТА ПАТ <ЛЬВIВГАЗ>, в
кiлькостi 358 8l4 штук; акцiї ЕМIТЕНТА ПАТ (РIВНЕГАЗ>, в кiлькостi274 766 шryк, для забезпечення виконання
зобов'язань Позичальника-З перед Банком по Кредитному договору N9 2/ll1-1l201,З/980-I{/lЗ вiд 28.03.2013
року, пов'язаних з продовженням строку дiї Кредитного договору № 2/1 / l -11201З1980-К/ I 3 вiд 2 8.03.20 l З poку
б) Надати повноваження директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу на укладання та
пiдписання вiд iMeHi Товариства з Банком в майбугньому, протягом l року з дати прийняття цього рiшення, у
разi виникнення такої потреби, додаткових договорiв/угод до ,договору застави цiнних паперiв Ng 2lll2-
1/201Зl980-ЗЦП/l3-1, що укладений 17 травня 20l3 року Товариством з Банком для забезпечення виконання
зобов'язань Позичальника-З перед Банком по Кредитному договору № 2ll/1-1/201rЗ/980-1(/1З вiд 28.03.20l3
року, пов'язаних з продовженням строку лii Кредитного договору Ns211l1-1120lЗ/980-10lЗ вiд 28.03,20l3 року,
а також iнших документiв, необхiдних для здiйснення даноi операцiТ, з правом самостiйного визначення Директором Марчуком iстотних та iнших умов зазаначених правочинiв.
Голова зборiвА.Є.Башлаков. повiдомив, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення. Голова зборiв А.Є.Башлаков. подякував всiм учасникам зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв. Голова Зборiв А.Є.Башлаков Секретар Зборiв С.О.Петренко


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.