ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.01.200619/1/06Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA1023481005["011" - відсутнє у довіднику]Бездокументарні іменні3875100387500100
Емiтент не проводив торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках. Акцiї емiтента процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не проводилась.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24.10.2013190/2/2013Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку1000670000Бездокументарні іменні6700000006.5з 5 листопада по 7 листопада кожного року22386222.8104.11.2028
Облiгацiї розмiщуються шляхом вiдкритого продажу через органiзатора торгiвлi Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» згiдно Правил Публiчного акцiонерного товариства «Схiдно-Європейська фондова бiржа», затверджених НКЦПФР 09.07.2013 року, Рiшення № 1218. Розмiщення емiтованих облiгацiй вiдбуватиметься за адресою: «Схiдно-європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И».Емiтент прийняв рiшення, що не буде залучати андерайтера до вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй. Строк обiгу облiгацiй починається з реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй та триває по 04.11.2028р. включно Викуп здiйснюється пiсля першого, другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев’ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого та чотирнадцятого вiдсоткового перiодiв, при цьому вiдсоткова ставка залишається незмiнною протягом першого, другого та третього вiдсоткових перiодiв. З четвертого по шостий, з сьомого по дев’ятий, з десятого по дванадцятий та з тринадцятого по п’ятнадцятий вiдсотковi перiоди емiтент може змiнити вiдсоткову ставку або залишити її незмiнною своїм рiшенням. Викуп облiгацiй здiйснюється за договiрною цiною, але не нижчою нiж номiнальна вартiсть облiгацiй Наказом Директора ПрАТ "Газтек" вiд 21.11.2014р.№ 21/11-б/р було прийнято рiшення звернутись до ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"щодо включення облiгацiй добiржового реєстру. Облiгацiї ПрАТ "Газтек"(код ЄДРПОУ 31815603) iменнi вiдсотковi забезпеченi серiя А, форма iснування бездокументарна,номiнальна вартiсть 1 облiгацiї -1000,00 грн,кiлькiсть у випуску-670000 шт, свiдоцтво про реєстрацiю випуску НКЦПФР№190/2/2013 вiд 21.10.2014р пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа".Вiдповiдно до рiшення корирувальної комiсiї ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"(протокол вiд 15.12.2014р) iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї А,16.12.2014р включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнем лiстингу.
24.11.2014233/2/2014Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку1000700000Бездокументарні іменні70000000012.508-11.03,08-11.06006.09.2029
Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 03/10 вiд 03 жовтня 2014 року); Iнформацiя про облiгацiї, якi пропонуються до розмiщення: параметри випуску: характеристика облiгацiй Iменнi, вiдсотковi, забезпеченi кiлькiсть облiгацiй 700 000,00 (сiмсот тисяч) штук номiнальна вартiсть облiгацiї 1000,00 (одна тисяча) грн. загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) грн. серiя облiгацiй* Серiя В кiлькiсть облiгацiй та порядковi номери облiгацiй в серiї облiгацiй* 700 000,00 (сiмсот тисяч) штук загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй* 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) грн. Метою емiсiї облiгацiй є залучення коштiв: емiтент планує спрямувати кошти, залученi вiд продажу облiгацiй серiї В (700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень 00 копiйок) на такi напрями: 1) придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв в обсязi – 98 % на суму 686 000 000,00; 2) придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi в обсязi – 2 % на суму 14 000 000,00; iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, якi планується розмiстити - купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку; - отримувати вiдсотковий дохiд та номiнальну вартiсть облiгацiй у строки, передбаченi умовами розмiщення; - подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй; - право отримання номiнальної вартостi у строк погашення облiгацiй та вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод; - отримати номiнальної вартостi у строк викупу облiгацiй; - здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству та умовам емiсiї облiгацiй; - iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитранiй установi. Порядок публiчного розмiщення облiгацiй та їх оплати: Дата початку укладання договорiв з першими власниками – 08.12.2014; дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками – 08.12.2015 (включно) Укладання договорiв iз першими власниками в процесi публiчного розмiщення договорiв буде проводитись на фондовiй бiржi: Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» згiдно Правил та Регламенту Публiчного акцiонерного товариства «Схiдно-Європейська фондова бiржа» за адресою: Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И». Код за ЄДРПОУ 35524548.Розрахунок за облiгацiї на виконання договорiв iз першими власниками будуть здiйснювати без дотримання принципу «поставка проти оплати» строк та порядок оплати облiгацiй Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладання договорiв iз першими власниками - за номiнальною вартiстю. Номiнальна вартiсть 1 облiгацiї складає 1 000,00 (одна тисяча) грн. Пiд час укладання договорiв iз першими власниками облiгацiй фактична цiна продажу облiгацiй визначається попитом та пропозицiєю, але не може бути меншою, нiж номiнальна вартiсть. Оплата за облiгацiї здiйснюється в нацiональнiй валютi України - гривнi. Оплата облiгацiй здiйснюється шляхом перерахування 100 % вартостi облiгацiй на рахунки Емiтента у нацiональнiй валютi: 1. р/р 26004300521001 в ПАТ КБ «Надра», м. Києва, МФО 380764, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31815603; 2. або р/р 2600603749 в АБ «Клiринговий дiм», м. Києва, МФО 300647, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31815603. Строк оплати облiгацiй встановлюється вiдповiдно до умов договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, але не пiзнiше даного законодавством термiну укладення договорiв з першими власниками - до 08.12.2015 року. Для купiвлi облiгацiї покупець повинен обов’язково мати рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в однiй з лiцензованих НКЦПФР депозитарних установ. вiдомостi про андеррайтера (якщо емiтент користується його послугами щодо розмiщення облiгацiй цього випуску): повне найменування Емiтент прийняв рiшення не користуватись послугами андерайтера щодо публiчного розмiщення облiгацiй та розмiщує облiгацiї самостiйно вiдомостi про фондову бiржу, через яку прийнято рiшення здiйснювати публiчне розмiщення облiгацiй (у разi прийняття рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй): повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» код за ЄДРПОУ 35524548 мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И» номери телефонiв та факсiв (044) 200-09-70, 200-09-71, 200-09-72 номер i дата видачi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку АВ № 581397 вiд 21.06.2011, строк дiї: 05.03.2009-05.03.2019 Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Обiг облiгацiй здiйснюється по рахунках у цiнних паперах в депозитарних установах та в депозитарiї ПАТ «Нацiональний Депозитарiй України» (Депозитарiй). Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обранiй ним депозитарнiй установi. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Строк обiгу облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 08.12.2029 р. включно. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Емiтент має право придбати облiгацiї на вторинному ринку за договiрною цiною, здiйснити подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, укладати цивiльно-правовi договори вiдносно викуплених облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунках у цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску будь-якi iншi дiї, що не суперечать чинному законодавству України Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi; Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткiв за облiгацiями забезпечується Депозитарiєм вiдповiдно до Правил Депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (Реєстр). Такий Реєстр складається Депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки, визначенi законодавством про депозитарну дiяльнiсть. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок у грошових коштах, вiдкритий Депозитарiєм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Розрахунковий центр), грошових коштiв для здiйснення виплати та надання документiв визначених Правилами Депозитарiю. Депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв для виплати власникам/отримувачам облiгацiй. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Депозитарiєм вiдповiдно до Правил Депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних Реєстру, складеного Депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки, визначенi законодавством про депозитарну дiяльнiсть. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок у грошових коштах, вiдкритий Депозитарiєм у Розрахунковому центрi, грошових коштiв для здiйснення погашення та надання документiв визначених Правилами Депозитарiю. Депозитарiй надає розпорядження Розрахунковому центру здiйснити переказ коштiв з рахунку Депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв, у яких вiдкрито рахунки власникiв/отримувачiв облiгацiй. Депозитарнi установи та/або депозитарiї-кореспонденти перераховують грошовi кошти власникам/отримувачам облiгацiй вiдповiдно до договорiв про обслуговування рахунку в цiнних паперах, укладених з власниками/отримувачами облiгацiй. Погашення облiгацiй вiдбувається в нацiональнiй валютi України – гривнi. Наказом Директора ПрАТ "Газтек" вiд 29.12.2014р.№ 29/12-лс було прийнято рiшення звернутись до ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"щодо включення облiгацiй до бiржового реєстру. Облiгацiї ПрАТ "Газтек"(код ЄДРПОУ 31815603) iменнi вiдсотковi забезпеченi серiя В, форма iснування бездокументарна,номiнальна вартiсть 1 облiгацiї -1000,00 грн,кiлькiсть у випуску-700000 шт, свiдоцтво про реєстрацiю випуску НКЦПФР№233/2/2014 вiд 24.11.2014р пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа".Вiдповiдно до рiшення корирувальної комiсiї ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"(протокол вiд 29..12.2014р) iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї В,30.12.2014р включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнем лiстингу.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н