ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); 07 вересня 2005 року Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю проведена державна реєстрацiя Закритого акцiонерного товариства "Газтек" (Свiдоцтво про держреєстрацiю серiя А00№108648). Закрите акцiонерне товариство створено за рiшенням Зборiв засновникiв внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Газтек". Засновниками виступили: Хара Валентина Iванiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Капiчон Вiра Петрiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Борисенко Катерина Геннадiївна-25% загальної кiлькостi голосiв; Мелiксетян Юрiй Новикович-25% загальної кiлькостi голосiв.
З лютого 2011 року Закрите акцiонерне товариство "Газтек" змiнило найменування на Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 30/09 вiд 30.09.2010). Змiна найменування проводилась на виконання п. 5 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про акцiонернi товариства> (№ 514 вiд 17.09.2008). Також, в межах приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ЗУ <Про акцiонернi товариства>, Загальними зборами акцiонерiв були прийнятi рiшення про затвердження у новiй редакцiї Статуту та внутрiшнiх положень про органи управлiння ПрАТ "Газтек"
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До органiзацiйної структури ПрАТ "Газтек" входять наступнi органи управлiння Товариством: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя,Виконавчий орган в особi Директора. Загальнi збори є вищiм органом управлiння Товариства. Наглядова рада є органом, який контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Виконавчий орган Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Директор, який обирається Загальними зборами акцiонерiв, має право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2. Чисельнiсть працiвникiв вiдносно попереднього року не збiльшилась i складає на кiнець звiтного перiоду 3 особи. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився i складає 393 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: навчання (курси, семiнари) та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв шляхом наставництва.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких обєднать пiдприємств
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; У звiтному перiодi (2014 рiк) пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Нарахування амортизацiї необоротних активiв здiйснюється виходячи iз лiквiдацiйної вартостi i очiкуваного термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв, встановлених комiсiєю з введення в експлуатацiю основних засобiв, призначеною наказом по пiдприємству. Методи нарахування амортизацiї для: - малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї таких об'єктiв; - тимчасових (не титульних) споруд, природних ресурсiв, iнвентарної тари, предметiв прокату, iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; - основних засобiв - прямолiнiйний метод. Iнформацiя про запаси формується в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С) БО 9 <Запаси>, з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо запасiв, встановлених iншими П(С) БО. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартостi або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилася або вони зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили спочатку очiкувану економiчну вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу, очiкуваних витрат по завершенню виробництва i збуту. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi, оцiнку здiйснювати по методу ФIФО. Оцiнка запасiв по методу ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi вiдпускаються у виробництво (продаж i iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Готова продукцiя оцiнюється за фактичною собiвартiстю. Бухгалтерський облiк готової продукцiї власного виробництва вiдображається за фактичною виробничою собiвартiстю. Вибуття готової продукцiї здiйснюється згiдно п. 16 П(С) БО 9 <Запаси> та за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi готової продукцiї. Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства на дату балансу вiдображаються за вартiстю, визначеною по методу участi в капiталi, вiдповiдно до П(С) БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами дiяльностi пiдприємства є управлiння пiдприємствами та консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; В 2010 роцi ПрАТ "Газтек" було придбано акцiї пiдприємств по газифiкацiї та газопостачанню на загальну суму 420 050 тис.грн.
В 2012 роцi Товариством додатково були придбанi акцiї пiдприємств по газифiкацiї та газопостачанню на загальну суму 422 788 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї здiйсненi за рахунок: - власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв та банкiвських кредитiв .
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У Емiтента вiдсутнi правочини з власниками iстотної участi
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11. Основнi засоби пiдприємства складаються з комп`ютерної технiки та офiсних меблiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 6 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 100% Ступiнь використання потужностей 100%. Сума нарахованого зносу: 6 тис.грн. В найближчий час емiтент не планує придбання iнших основних засобiв.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На дiяльнiсть Товариства впливає незбалансованiсть банкiвської системи, а також неплатоспроможнiсть замовникiв продукцiї.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В 2014 роцi у пiдприємства вiдсутнi будь-якi штрафнi санкцiї та компенсацiї за порушення законодавства
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Капiтальнi iнвестицiї здiйснюються за рахунок кредитiв банкiв та власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв. Робочого капiталу для поточних потреб не достатньо. За оцiнками фахiвцiв емiтента, показники коефiцiєнтiв фiнансової стiйкостi не вiдповiдають нормативним вимогам.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; ПрАТ "Газтек" не має укладених. але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Протягом наступного року Товариство буде продовжувати здiйснювати основнi види дiяльностi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Пiдприємство не веде нiяких дослiджень та розробок.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У ПрАТ "Газтек" вiдсутнi будь-якi не закритi судовi справи.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Емiтент вважає наведену iнформацiю достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента