ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2315, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, П, 00043, 12.03.2013- 24.02.16
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) незалежної Аудиторської фiрми «Актив-аудит» щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року Цей «Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)» адресується: Керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Газтек»; Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України; Всiм iншим можливим користувачам фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек». Звiт щодо фiнансової звiтностi Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Газтек». Код ЄДРПОУ – 31815603. Мiсцезнаходження – 04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалко, буд. 11. Станом на 31.12.2014 року, вiдповiдно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв, Товариство зареєстроване Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Дата реєстрацiї - 07.09.2005 р. Номер запису: 1 074 123 0000 009952 Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» (надалi – Компанiя, Товариство) станом на кiнець дня 31.12.2014 р. у складi балансу (звiту про фiнансовий стан), звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк, звiту про власний капiтал за 2014 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 р. (далi – фiнансовий звiт), якi додаються. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансового звiту, який не має мiстити суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України (протокол № 122 вiд 18.04.2003 р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Товариство, вiдповiдно до П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї», оцiнює належнi йому фiнансовi iнвестицiї на дату балансу за методом участi в капiталi та вiдображає за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єктiв iнвестування. Оцiнка iнвестицiй пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi проведена на пiдставi даних фiнансової звiтностi об’єктiв iнвестування. Товариство не провело переоцiнку iнвестицiй компанiях ПАТ «Кримгаз», ПАТ «Луганськгаз» та ПАТ «Севастопольгаз», сума яких складає 124 828 млн. грн., у зв’язку з обмеженим контролем за цими компанiями. Не проведення оцiнки iнвестицiй має вплив на оцiночну вартiсть iнвестицiй, а результат змiни справедливої вартостi iнвестицiй має вплив на фiнансовий результат Товариства. Ми не отримали пiдтвердження справедливої вартостi активу у виглядi векселя, що враховується у складi поточних iнвестицiй Товариства на суму 3 500 тис. грн., в зв’язку з цим ми не можемо пiдтвердити його вартiсть, вiдображену у складi поточних iнвестицiй Товариства. Можливий вплив вказаних питань на фiнансову звiтнiсть є суттєвим. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питань, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року та вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Iншi питання Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв В ходi проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням принципу суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту, нами не були встановленi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Також ми отримали достатнi та прийнятнi докази, щодо того, що фiнансова звiтнiсть не мiстить ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. За результатами аудиту нами встановлена вiдсутнiсть корпоративного управлiння та положення про внутрiшнiй аудит, що свiдчить про недолiки системи корпоративного управлiння Товариства, в тому числi iнституту внутрiшнього аудиту. СПЛАТА СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) Статутний капiтал Товариства на кiнець дня 31.12.2014 р. становить 388 тис. грн. Для забезпечення дiяльностi зареєстровано статутний капiтал в розмiрi 387 500,00 гривень. Фактично внесено 387 500,00 грн., що складає 100% статного капiталу. ПрАТ «ГАЗТЕК» зареєстроване у вiдповiдностi до протоколу вiд 30.09.2010 № 30/09 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, згiдно якого прийнято рiшення щодо змiни найменування ЗАТ «ГАЗТЕК». Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПрАТ «ГАЗТЕК» №794547 серiї А01 видане 15.02.2011. ЗАТ «ГАЗТЕК» засноване вiдповiдно до рiшення Установчих зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 15.08.2005 р. засвiдчений нотарiально) в результатi реорганiзацiї ТОВ «ГАЗТЕК» шляхом перетворення. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Газтек», код ЄДРПОУ 31815603, було засноване вiдповiдно до рiшення Установчих зборiв учасникiв та зареєстроване Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 10.12.2001 р. за № 13197. За перiод з початку створення Товариства його статут декiлька разiв змiнювався в зв’язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства, складу засновникiв та їх часток в статутному капiталi. Станом на 31.12.2014 статутний капiтал Товариства повнiстю сформований шляхом здiйснення засновниками наступних внескiв: Засновник Розмiр внеску, грн. Частка статного капiталу, вiдсоток (%) Форма внеску Документ, що пiдтверджує факт внеску згiдно затвердженого статуту ТОВ «ГАЗТЕК» у сумi 12 000,00 грн. Хара Валентина Iванiвна 10 800,00 90 основнi засоби (2 комп’ютера Pentium 333) Акт оцiнки та прийому-передачi майна вiд 22.11.01 Карпенко Вiталiй Петрович 1 200,00 10 Набiр офiсних меблiв (6 столiв та 4 тумбочки) Акт оцiнки та прийому-передачi майна вiд 22.11.01 згiдно затвердженого статуту ЗАТ «ГАЗТЕК» у сумi 387 500,00 грн. Хара Валентина Iванiвна 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 26.05.05 № 22 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 4 на суму 22 812,50 грн. Капiчон Вiра Петрiвна 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 25.05.05 № 20 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 2 на суму 22 812,50 грн. Борисенко Катерина Генадiївна 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 25.05.05 № 19 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 1 на суму 22 812,50 грн., Мелiксетян Юрiй Новiкович 93 875,00 25 грошовими коштами ПКО* вiд 25.05.05 № 21 на суму 71 062,5 грн., ПКО* вiд 28.02.06 № 3 на суму 22 812,50 грн., *ПКО – прибутковий касовий ордер. Станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал Товариства розподiлений мiж учасниками Товариства наступним чином: Учасник Сума вкладiв, грн. Частка у статутному капiталi, % ТОВ "Крезер Холдiнгз Лiмiтид" 93 000,00 24% ТОВ "Матерон Лiмiтид" 15 500,00 4% ТОВ "Несiба Венчуриз Лiмiтид" 93 000,00 24% ТОВ "Паслер Ентерпрайзiз Лiмiтид" 93 000,00 24% ТОВ "Порала Венчуриз Лiмiтид" 93 000,00 24% Всього 387 500,00 100% Таким чином, станом на 31.12.2014 року розмiр сплаченого (сформованого) статутного фонду (капiталу) Товариства у сумi 388 тис. грн. вiдповiдає розмiру, визначеному Статутом Товариства в редакцiї станом на 31.12.2014 року. Станом на 31.12.14 р. Статутний капiтал Товариства повнiстю сформований. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам, якi встановлено законодавством України. Розмiр власного капiталу Товариства, без урахування впливу питання, про що йдеться в параграфi щодо висловлення умовно позитивного висновку, станом на 31.12.2014 року складає 70 213 тис. грн. Основнi вiдомостi про аудитора 1. Повне найменування аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» 2. Номер i дата видачi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 24.02.2011р. №228/4 до 24.02.2016р.) 3. Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: серiя П №000043, строк дiї з 12.03.2013р. до 24.02.2016р. 4. Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в оглядi: Аудитор Буянов СА., Сертифiкат аудитора №004386, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської плати України № 95 вiд 31.10.2000 р. 5. Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б Фактичне мiсце розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4 Аудит здiйснений згiдно до договору на надання аудиторських послуг № 448 вiд 25.03.2015 р., укладеної мiж ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» i Товариством. Аудит здiйснювався в перiод з 25.03.2015 р. по 30.03.2015 р. 30 березня 2015 року Додаток: фiнансовий звiт Товариства станом на кiнець дня 31.12.2014 року Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» Мнiщенко В.М. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 24.02.2012р. №228/4 до 24.02.2016р.) сертифiкат аудитора № 006503, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №197/2 вiд 18.12.08 р. Аудитор Буянов С.А. сертифiкат аудитора № 004386, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №95 вiд 31.10.2000 р.
д/н
д/н
д/н