ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був визначений акцiонерами Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лiчильної комiсiї.
2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК».
3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК».
4.Про затвердження звiту директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2013 рiк.
5.Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2013 рiк.
6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2013 рiк.
7.Про розподiл прибутку i збиткiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2013 рiк.
8.Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2013 рiк та їх виплату.
9.Про схвалення (погодження) значних правочинiв, вчинених ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАЗТЕК» в 2013 роцi.
10.Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинiв.
11.Про визначення та затвердження основних напрямiв дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАМ «ГАЗТЕК» в 2014 роцi.

Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв та iнших осiб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення:1.По першому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою Лiчильної комiсiї – Петренко Свiтлану Олександрiвну2.По другому питанню порядку денного одноголосно прийняте рiшення обрати Головою зборiв Башлакова Андрiя Євгенiйовича , Секретарем зборiв – Петренко Свiтлану Олександрiвну.3.По третьому питанню порядку денного Зборами затверджено запропонований Головою зборiв порядок проведення Загальних зборiвi. 4.По четвертому питанню порядку денного загальними зборами прийнято рiшення затвердити рiчний звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.5.З п’ятого питання порядку денного Зборами прийнято рiшення затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2013 рiк. 6.По шостому питанню Загальними зборами прийнято рiшення в зв`язку з затвердженням Зборами звiту директора Товариства за 2013 рiк визнати роботу директора Товариства задовiльною.
7. З сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не розподiляти прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi у зв’язку з отриманням за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi збиткiв..
8.З восьмого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не затверджувати розмiр рiчних дивiдендiв за 2013 рiк та не здiйснювати їх виплату у зв’язку з отриманням за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi збиткiв.
9.З дев`ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення схвалити (погодити) та затвердити всi значнi правочини, вчиненi Товариством в 2013 роцi.
10.З десятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято наступне рiшення:
1. Надати згоду на розмiщення наявних у Товариства вiльних грошових коштiв з метою отримання додаткових доходiв у виглядi вiдсоткiв, у наступних банках: ПАТ «КБ «НАДРА» (iдентифiкацiйний код 20025456) та АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (iдентифiкацiйний код 21665382), в тому числi на здiйснення розмiщення коштiв на умовах субординованого боргу в сумi, яка не перевищує 200 000 000,00 грн (двiстi мiльйонiв грн. 00 коп) в кожному iз зазначених банкiв.
2. Надати повноваження Директору Товариства Марчуку О.М. на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства з ПАТ “КБ “НАДРА” (iдентифiкацiйний код 20025456) та/або АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (iдентифiкацiйний код 21665382) договору (договорiв) щодо розмiщення вiльних грошових коштiв, в тому числi на умовах субординованого боргу на суму не бiльше 200 000 000,00 грн (двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.) з кожним iз зазначених банкiв, а також договорiв, що змiнюють, доповнюють чи розривають такi договори, без додаткового погодження та з правом самостiйно визначати умови таких договорiв.
11. З одинадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення зняти з розгляду дане питання порядку денного.
Голова Загальних зборiв Башлаков Андрiй Євгенiйович повiдомив, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення.
Голова Загальних зборiв Башлаков Андрiй Євгенiйович подякував всiм учасникам Загальних зборiв за увагу та оголосив про закриття Загальних зборiв
Голова зборiв Башлаков А.Є. Секретар зборiв Петренко С.О.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 03.10.2014
Кворум зборів** 100
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликалися iз наступним порядком денним:
1.Про обрання лiчильної комiсiї.
2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв.
4.Про вчинення та попереднє схвалення правочинiв, в тому числi значних.
За пропозицiєю вiд 03.09.2014 року акцiонера Товариства, що володiє 24 простими iменними акцiями Товариства, що становить 24 вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, поданою вiдповiдно до ч. 1 та 4 ст. 38 Закону України «Про акцiонернi товариства», порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства було доповнено наступними питаннями:
5.Про публiчне розмiщення облiгацiй Товариства та визначення органу Товариства, якому надаються спецiальнi повноваження щодо розмiщення облiгацiй Товариства.
6.Про затвердження проспекту емiсiї облiгацiй Товариства.
Про внесення змiн до порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства всiх акцiонерiв Товариства було повiдомлено письмово 15.09.2014 року.

1. По першому питанню прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою лiчильної комiсiї
2.По другому питанню прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв.
3. По третьому питанню прийнято рiшення проводити вiдкрите голосування з питань першого, другого та третього питань порядку денного Загальних зборiв шляхом пiдняття рук, а з четвертого, п’ятого та шостого питань порядку денного проводити голосування з використанням бюлетенiв.
4.По четвертому питаннюприйнято рiшення:
1. Погодити (затвердити, схвалити) вчинений Товариством 25 вересня 2014 року правочин, а саме договiр № 57БВ/01 купiвлi-продажу iнвестицiйних сертифiкатiв, укладений Товариством з ТОВ «Фiнексперт» на загальну суму 280 858 620,00 (двiстi вiсiмдесят мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят вiсiм тисяч шiстсот двадцять грн. 00 коп.) гривень.
2. Схвалити укладання директором Товариства (Товариство є емiтентом вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй серiї А) договорiв щодо викупу у власникiв вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї А на усю суму випуску, яка буде зареєстрована, для чого надати йому повноваження протягом одного мiсяця з дня реєстрацiї звiту про результати розмiщення таких облiгацiй та отримання Свiдоцтва про реєстрацiї випуску облiгацiй пiдприємств, надiслати пропозицiю власникам облiгацiй щодо викупу облiгацiй iз самостiйним визначенням ним iстотних умов таких договорiв та з урахуванням вимог чинного законодавства України щодо процедури викупу облiгацiй емiтентом з правом наступного їх продажу.
3. У зв’язку з тим, що на момент проведення цих Загальних зборiв неможливо визначити, якi саме значнi правочини будуть вчинятися Товариством протягом календарного року, надати згоду на розмiщення наявних у Товариства вiльних грошових коштiв з метою отримання додаткових доходiв у виглядi вiдсоткiв, у наступних банках: ПАТ «КБ «НАДРА» (iдентифiкацiйний код 20025456) та АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (iдентифiкацiйний код 21665382), в тому числi на здiйснення розмiщення коштiв на умовах субординованого боргу в сумi, яка не перевищує 100 000 000,00 грн (сто мiльйонiв грн. 00 коп) в кожному iз зазначених банкiв.
4. Надати повноваження Директору Товариства Марчуку О.М. на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства з ПАТ “КБ “НАДРА” (iдентифiкацiйний код 20025456) та/або АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (iдентифiкацiйний код 21665382) договору (договорiв) щодо розмiщення вiльних грошових коштiв, в тому числi на умовах субординованого боргу на суму не бiльше 100 000 000,00 грн (сто мiльйонiв грн. 00 коп.) з кожним iз зазначених банкiв, а також договорiв, що змiнюють, доповнюють чи розривають такi договори, без додаткового погодження та з правом самостiйно визначати умови таких договорiв.
5. По пятому питанню прийнято наступне рiшення:
1. Здiйснити публiчне розмiщення iменних, вiдсоткових, забезпечених облiгацiй Товариства у кiлькостi 700 000 (сiмсот тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) гривень серiї В. Виконання зобов’язань Товариства за цими облiгацiями забезпечуватиметься страхуванням ризикiв непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облiгацiями, що здiйснюватиметься Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20945990) шляхом укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв.
2. Затвердити рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй Товариства (Додаток № 1 до Протоколу Загальних Зборiв).
3. Надати Директору Товариства повноваження на здiйснення наступних дiй:
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй;
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi публiчного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй;
- затвердження результатiв розмiщення облiгацiй;
- затвердження звiту про результати публiчного розмiщення облiгацiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй;
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй;
- прийняття рiшення про продовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй;
- визначення розмiру вiдсоткового доходу за вiдсотковими облiгацiями пiд час розмiщення таких облiгацiй у межах, визначених рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй та проспектом емiсiї облiгацiй;
- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй.
4. Надати Директору Товариства повноваження на укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв зi страховиком – Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (код ЄДРПОУ 20945990) для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за облiгацiями, що розмiщуватимуться, шляхом страхування ризикiв непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облiгацiями.
З шостого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити проспект емiсiї облiгацiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про публiчне розмiщення
Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення.
Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна подякувала всiм учасникам Загальних зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв
Голова Загальних зборiв Дiдковська I.О. Секретар Зборiв Мiкац Т.А.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.