ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був визначений акцiонерами Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликалися iз наступним порядком денним:

1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК».
3. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК».
4. Про затвердження звiту директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рiк.
5. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рiк.
6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку i покриття збиткiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рiк.
8. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2014 рiк та їх виплату.
9. Про визначення та затвердження основних напрямiв дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» в 2015 роцi.
За пропозицiєю вiд 26.03.2015 року акцiонера Товариства, що володiє 24 простими iменними акцiями Товариства, що становить 24 вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, поданою вiдповiдно до ч. 1 та 4 ст. 38 Закону України «Про акцiонернi товариства», порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства було доповнено наступними питаннями:
10. Про затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК».
11. Про вчинення та попереднє схвалення правочинiв, в тому числi значних.
За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення:1.По першому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою лiчильної комiсiї. 2.По другому питанню порядку денного одноголосноприйнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв. .3.По третьому питанню порядку денного Зборами прийнято рiшення проводити вiдкрите голосування з питань 1-10 порядку денного Загальних зборiв шляхом пiдняття рук, а з 11 питання порядку денного проводити голосування з використанням бюлетенiв. 4.По четвертому питанню порядку денного загальними зборами прийнято рiшення затвердити рiчний звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк.5.З п’ятого питання порядку денного Зборами прийнято рiшення затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2014 рiк. 6.По шостому питанню Загальними зборами прийнято рiшення в зв`язку з затвердженням Зборами звiту директора Товариства за 2013 рiк визнати роботу директора Товариства визнати роботу директора Товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає господарським iнтересам Товариства.
7. З сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не розподiляти прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та спрямувати його на забезпечення дiяльностi Товариства.
8.З восьмого питання порядку денного Загальними зборамиприйнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2014 рiк.
9.З дев`ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення зняти з розгляду дане питання порядку денного.
10.З десятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства та уповноважити директора Товариства Марчука Олександра Миколайовича пiдписати Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
11.За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято наступне рiшення:
1. Здiйснити вiдступлення третiм особам прав вимоги Товариства за будь-якими укладеними Товариством з АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» договорами про залучення коштiв на умовах субординованого боргу, в тому числi, але не виключно, за Договором про залучення коштiв на умовах субординованого боргу № 7 вiд 29.08.2014 року та Договором про залучення коштiв на умовах субординованого боргу № 8 вiд 07.11.2014 року, шляхом укладення Товариством вiдповiдних договорiв про вiдступлення прав вимоги.
2. Встановити, що загальна (сукупна) вартiсть (цiна) таких договорiв про вiдступлення прав вимоги не повинна бути меншою, нiж 250 000 000,00 (двiстi п`ятдесят мiльйонiв) гривень, та не повинна перевищувати 270 000 000,00 (двiстi сiмдесят мiльйонiв) гривень.
3. Надати директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу повноваження на укладання та пiдписання з будь-якими третiми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд, договорiв про вiдступлення прав вимоги Товариства за будь-якими укладеними Товариством з АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» договорами про залучення коштiв на умовах субординованого боргу, в тому числi, але не виключно, за Договором про залучення коштiв на умовах субординованого боргу № 7 вiд 29.08.2014 року та Договором про залучення коштiв на умовах субординованого боргу № 8 вiд 07.11.2014 року, за цiною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд в межах, встановлених цим рiшенням, та на iнших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд, а також на укладення та пiдписання додаткових угод/договорiв до них з правом самостiйного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх iстотних умов, з врахуванням рiшень цих загальних зборiв, та iнших документiв, пов`язаних з укладенням та пiдписанням зазначених договорiв.
4. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, пов`язаних з придбанням та/або вiдчуженням Товариством будь-яких належних йому цiнних паперiв та/або корпоративних прав на суму, що не перевищуватиме 250 000 000,00 (двiстi п`ятдесят мiльйонiв) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартiсть яких не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу повноваження на укладання та пiдписання з будь-якими третiми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд, вiдповiдних угод (договорiв, контрактiв) за цiною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд в межах, встановлених цим рiшенням, та на iнших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд, а також на укладення та пiдписання додаткових угод/договорiв до них з правом самостiйного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх iстотних умов, з врахуванням рiшень цих загальних зборiв, та iнших документiв, пов`язаних з укладенням та пiдписанням зазначених угод (договорiв, контрактiв).
5. Встановити, що зазначенi в цьому рiшеннi правочини можуть бути вчиненi Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
6. Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рiшення загальних зборiв директором Товариства буде призначено iншу особу, вказанi вище повноваження зберiгають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи. .
Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення.
Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна подякувала всiм учасникам Загальних зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 24.07.2015
Кворум зборів** 100
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликалися iз наступним порядком денним:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв.
3. Про порядок прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв.
4. Про прийняття рiшення щодо дроблення розмiщених Товариством акцiй та внесення вiдповiдних змiн до статуту Товариства в частинi номiнальної вартостi та кiлькостi розмiщених Товариством акцiй.
5. Про затвердження значних правочинiв.
6. Про приватне розмiщення облiгацiй Товариства та визначення органу Товариства, якому надаються спецiальнi повноваження щодо розмiщення облiгацiй Товариства.
7. Про затвердження проспекту емiсiї облiгацiй Товариства.
1. По першому питанню зборами прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою лiчильної комiсiї.
2.По другому питанню прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв.
3. По третьому питанню прийнято рiшення проводити вiдкрите голосування з питань першого, другого та третього питань порядку денного Загальних зборiв шляхом пiдняття рук, а з четвертого, п’ятого та шостого питань порядку денного проводити голосування з використанням бюлетенiв.
4.По четвертому питаннюприйнято рiшення:
Загальними зборами прийнято рiшення:
4.1. Здiйснити деномiнацiю (дроблення) акцiй Товариства запропонованих умовах.
Iнформацiя про Товариство та акцiї Товариства, якi пiдлягають деномiнацiї (дробленню):
Повне найменування товариства, його мiсцезнаходження та код за ЄДРПОУ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» iдентифiкацiйний код 31815603, мiсцезнаходження 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
Iнформацiю про Центральний
депозитарiй цiнних паперiв iз
зазначенням його повного
найменування, мiсцезнаходження, коду
за ЄДРПОУ, номера i дати укладення Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний Депозитарiй України»; Мiсцезнаходження: вул. Нижнiй Вал 17/8, м. Київ, 04071, код за ЄДРПОУ 30370711 Договiр про обслуговування випускiв цiнних
договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. паперiв № ОВ-2949 вiд 26.12.2013, укладений iз Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний Депозитарiй України» (iнформацiя за посиланням http://csd.ua/images/ stories/pdf/umovi_dog_obslug_vipuskiv.pdf.)
Iнформацiя про ранiше розмiщенi акцiї Товариства:
а) iнформацiя про випуски акцiй
товариства за кожним випуском iз
зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про
реєстрацiю випускiв акцiй, органiв, що
видали вiдповiднi свiдоцтва,
номiнальної вартостi, кiлькостi
розмiщених товариством акцiй кожного
типу, кiлькостi кожного класу
привiлейованих акцiй (у разi
розмiщення привiлейованих акцiй),
загальної суми випуску, форми випуску
акцiй, форми iснування; Свiдоцтво про реєстрацiю випускiв акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2006 року, реєстрацiйний № 19/1/06 дата реєстрацiї випуску акцiй 20.01.2006 року; номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 3 875 (три тисячi вiсiмсот сiмдесят пять) грн. 00 коп., кiлькiсть акцiй – 100 штук. Загальна сума випуску становить 387 500 (триста вiсiмдесят сiм тисяч п’ятсот) грн.. 00 коп. Форма випуску акцiй – iменнi простi Форма iснування - бездокументарна Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (ISIN) UA 1023481005 Привiлейованi акцiї не випускались. Свiдоцтво про реєстрацiю випускiв акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 31.03.2011 року, реєстрацiйний № 19/1/06 дата реєстрацiї випуску акцiй 20.01.2006 року; номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 3 875 (три тисячi вiсiмсот сiмдесят пять) грн. 00 коп., кiлькiсть акцiй – 100 штук. Загальна сума випуску становить 387 500 (триста вiсiмдесят сiм тисяч п’ятсот) грн.. 00 коп. Форма випуску акцiй – iменнi простi Форма iснування - бездокументарна Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (ISIN) UA 1023481005 Привiлейованi акцiї не випускались.
б) iнформацiя про наявнiсть викуплених
акцiй, їх кiлькiсть. акцiї не викупались
Розмiр статутного капiталу Товариства,
кiлькiсть та номiнальна вартiсть акцiй на
момент прийняття рiшення про
консолiдацiю або дроблення. Розмiр статутного капiталу становить 387 500 (триста вiсiмдесят сiм тисяч п’ятсот) грн.. 00 коп. На момент прийняття рiшення про дроблення акцiй кiлькiсть акцiй Товариства становить 100 (сто) штук номiнальною вартiстю 3 875 (три тисячi вiсiмсот сiмдесят п’ять) грн. 00 коп. одна акцiя. Загальна номiнальна вартiсть акцiй становить 387 500 (триста вiсiмдесят сiм тисяч п’ятсот) грн.. 00 коп.
Вид деномiнацiї (консолiдацiя або
дроблення), коефiцiєнт деномiнацiї. Вид деномiнацiї: дроблення. Коефiцiєнт деномiнацiї становить 125
Нова номiнальна вартiсть акцiй 31 (тридцять одна) грн.. 00 коп.
Кiлькiсть акцiй за кожним типом i
класом (у разi наявностi) пiсля
консолiдацiї або дроблення. 12 500 (дванадцять тисяч п’ятсот) простих iменних акцiй
4.2. Встановити, що вiдповiдно до процедури дроблення акцiй Товариства, змiнюється кiлькiсть акцiй, якими володiють акцiонери Товариства та номiнальна вартiсть кожної акцiї. Вiдсоток (частка у статутному капiталi) голосуючих акцiй кожного з шести акцiонерiв та загальна вартiсть частки залишаються незмiнними. Таким чином – з огляду на прийняте рiшення акцiонери володiтимуть наступною кiлькiстю акцiй:
№ Найменування акцiонера Данi акцiонера Кiлькiсть цiнних паперiв та голосiв (в % вiд загальної кiлькостi)
1 Компанiя “МАТЕРОН ЛIМIТЕД” (MATHERON LIMITED) Номер компанiї: НЕ 193881, мiсцезнаходження: Кiпр, 2064 Нiкосiя, Аргiрокастру, Строволос, б. 16 (Argirokastrou, 16, Strovolos, P.C. 2064, Nicosia, Cyprus) 500 акцiй (4% голосуючих акцiй) 15 500 грн.
2 Компанiя “ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД” (PORALA VENTURES LIMITED) Номер компанiї: НЕ 193877, мiсцезнаходження: Кiпр, 2682 Нiкосiя, Термопилон, Палiометоко, б. 8 (Thermopylon, 8, Paliometocho, P.S. 2682, Nicosia, Cyprus) 3000 акцiй (24% голосуючих акцiй) 93 000 грн.
3 Компанiя “НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД” (NESIBA VENTURES LIMITED) Номер компанiї: НЕ 193913, мiсцезнаходження: Васiлеос Тефкроу, 9, Агiос Дометiос, 2373, Нiкосiя, Кiпр (Vasileos Tefkrou, 9, Agios Dometios, P.S. 2373, Nicosia, Cyprus) 3000 акцiй (24% голосуючих акцiй) 93 000 грн.
4 Компанiя “ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД” (PASLER ENTERPRISES LIMITED) Номер компанiї: НЕ 193908, мiсцезнаходження: Ко, б. 11, Антуполi, 2302, Нiкосiя, Кiпр (Ko, 11, Anthoupoli, P.S. 2302, Nicosia, Cyprus) 2375 акцiй (19% голосуючих акцiй) 73 625 грн.
5 Компанiя “КРЕЗЕР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД” (KREZER HOLDINGS LIMITED) Номер компанiї: НЕ 193914, мiсцезнаходження: Дiонiсiу Ареопагiту, б. 17, Строволос, 2045, Нiкосiа, Кiпр (Dionysiou Areopagitou, 17, Strovolos, P.S. 2045, Nicosia, Cyprus) 3000 акцiй (24% голосуючих акцiй) 93 000 грн.
6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РГК ТРЕЙДIНГ» 01601, мiсто Київ, вулиця Мечникова, будинок 2, лiтера «А», поверх 21, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 38863790 625 акцiй (5% голосуючих акцiй) 19 375 грн.
Всього 12 500 акцiй (100% голосiв) номiнальною вартiстю 387 500,00 грн.
4.3. Прийняти рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, що пов’язано iз дробленням акцiй Товариства. Уповноважити директора Товариства Марчука О.М. пiдписати змiни до Статуту Товариства у виглядi окремого додатку в частинi викладення п. 5.2. Роздiлу 5. «Статутний капiтал товариства» у новiй редакцiй, а саме:
«п.5.2. Статутний капiтал Товариства подiлений на 12 500 (дванадцять тисяч п’ятсот) акцiй номiнальною вартiстю 31 (тридцять одна) грн. 00 коп. одна акцiя.»
4.4. Уповноважити Директора Товариства здiйснити усi необхiднi дiї що включає в себе:
- персональне письмове повiдомлення усiх акцiонерiв Товариства згiдно до перелiку акцiонерiв, що мали право на участь у цих Загальних зборах не пiзнiше 10 (десяти) робочих днiв пiсля прийняття цього рiшення. У повiдомленнi має бути вказано:
* найменування та мiсцезнаходження Товариства, номер телефону, код за ЄДРПОУ;
* розмiр статутного капiталу Товариства, кiлькiсть та номiнальна вартiсть акцiй на момент прийняття рiшення про консолiдацiю або дроблення;
* дата i номер цього протоколу;
* нова кiлькiсть i номiнальна вартiсть акцiй;
* посилання на нормативно-правовий акт, що регулює порядок здiйснення операцiй у депозитарнiй системi щодо змiни номiнальної вартостi акцiй.
- опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдного повiдомлення про прийняте Загальними зборами рiшення про дроблення акцiй;
- реєстрацiя змiн до Статуту Товариства.
- подання до реєструвального органу заяви та всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску акцiй нової номiнальної вартостi;
- реєстрацiю випуску акцiй нової номiнальної вартостi та отримання Товариством свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй;
- присвоєння акцiям мiжнародного iдентифiкацiйного номера;
- переоформлення i депонування глобального сертифiката у Центральному депозитарiї цiнних паперiв;
- здiйснення операцiй у депозитарнiй системi щодо змiни номiнальної вартостi акцiй;
- здiйснення iнших необхiдних, визначених чинним законодавством, дiй.
5. По пятому питанню прийнято наступне рiшення:
Зняти дане питання з розгляду зв’язку iз вiдсутнiстю значних правочинiв у Товариствi, необхiдних для погодження.
З шостого питання порядку денногоЗагальними зборами прийнято наступне рiшення:

6.1. Здiйснити приватне розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй серiї С Товариства у кiлькостi 1 710 000,00 (один мiльйон сiмсот десять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень серед осiб, перелiк яких додається до цього Протоколу (додаток № 1 до Протоколу Позачергових Загальних Зборiв).

Виконання зобов’язань Товариства за цими облiгацiями забезпечуватиметься страхуванням ризикiв непогашення основної суми боргу за облiгацiями (викуп за номiнальною вартiстю облiгацiй), що здiйснюватиметься Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20945990) шляхом укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв. Згiдно до вимог чинного законодавтсво Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Скiфiя» пiдтвердила своє зобов’язання страховика щодо укладення ним вiдповiдного договору перестрахування iз Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Планета страхування» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32827253) № 07-15-24-ФР – ПЛТ вiд 24.07.2015 року

6.2. Затвердити рiшення про приватне розмiщення облiгацiй серiї С Товариства (Додаток № 2 до Протоколу Загальних Зборiв).

6.3. Надати Директору Товариства повноваження на здiйснення наступних дiй:

- залучення до розмiщення андеррайтера;

- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;

- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй;

- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi приватного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю оплачено);

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;

- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй;

- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй;

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй;

- прийняття рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй;

- прийняття рiшення про випуск облiгацiй з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї);

- затвердження результатiв конвертацiї облiгацiй;

- прийняття рiшення про вiдмову вiд проведення конвертацiї облiгацiй;

- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй;

- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй;

- прийняття рiшення про продовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй;

- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;

- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;

Iншi повноваження нiкому не надавати.

6.4. Надати Директору Товариства Марчуку О.М. повноваження на укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв зi страховиком – Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (код ЄДРПОУ 20945990) для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за облiгацiями, що розмiщуватимуться, шляхом страхування ризикiв непогашення основної суми боргу.

У зв’язку з отриманим Розпорядженням НКЦПФР вiд 01.07.2015 року № 03-КФ-Ндобр/В-О щодо визнання емiсiї недобросовiсної та вiдмови в реєстраццiї випуску та проспекту облiгацiй ПрАТ «ГАЗТЕК» 24 липня 2015 року Директору Товариства Марчуку О.М. розiрвати Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв № 03-15-14 ФР вiд 14 березня 2015 р., укладеного зi страховиком – Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (код ЄДРПОУ 20945990).
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити проспект емiсiї облiгацiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення .

Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення.

Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна подякувала всiм учасникам Загальних зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв.
Голова Загальних зборiв Дiдковська I.О. Секретар Зборiв Мiкац Т.А.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 19.10.2015
Кворум зборів** 100
Опис Вид загальних зборiв: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства;
Форма проведення: заочне голосування методом опитування.
Дата складання Протоколу та пiдведення пiдсумкiв голосування шляхом пiдрахунку бюлетенiв для голосування – 19 жовтня 2015 року. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликалися iз наступним порядком денним:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв.
3. Про скасування рiшення директора щодо дострокового погашення простих iменних вiдсоткових облiгацiй серiї А та простих iменних вiдсоткових облiгацiй серiї В.
4. Про прийняття рiшення щодо викупу Товариством емiтованих Товариством облiгацiй.
5. Про пiдтвердження повноважень директора щодо продовження строкiв розмiщення простих iменних дисконтних облiгацiй серiї С.
За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з першого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
«Для пiдрахунку голосiв згiдно отриманих бюлетенiв для заочного голосування методом опитування акцiонерiв з кожного питання порядку денного Загальних зборiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення Загальних зборiв, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою лiчильної комiсiї».
За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з другого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
«Обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв».
За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з третього питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
1. З метою забезпечення реалiзацiї економiчно-фiнансових iнтересiв ПрАТ «ГАЗТЕК» скасувати:
1.2. Наказ директора ПрАТ «ГАЗТЕК» № 24/02-пг вiд 24.02.2015 р., яким прийнято рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдсоткових iменних забезпечених серiї А емiтента ПрАТ «ГАЗТЕК», згiдно якого встановлено новi дати пред’явлення облiгацiй вiдсоткових iменних забезпечених серiї А емiтента ПрАТ «ГАЗТЕК» до дострокового погашення облiгацiй: дата початку погашення облiгацiй 19.03.2015 р.; дата закiнчення погашення облiгацiй 19.12.2015 р.
1.3. Наказ директора ПрАТ «ГАЗТЕК» № 25/02-пг вiд 25.02.2015 р., яким прийнятi рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдсоткових iменних забезпечених серiї В емiтента ПрАТ «ГАЗТЕК», згiдно якого встановлено новi дати пред’явлення облiгацiй вiдсоткових iменних забезпечених серiї В емiтента ПрАТ «ГАЗТЕК» до дострокового погашення облiгацiй: дата початку погашення облiгацiй 19.03.2015 р.; дата закiнчення погашення облiгацiй 19.12.2015 р.
2. Погашення облiгацiй серiї А буде вiдбуватись у строки, зазначенi у Проспектi емiсiї облiгацiй, згiдно яких вiдбулось публiчне розмiщення облiгацiй серiї А.
Погашення облiгацiй серiї В буде вiдбуватись у строки, зазначенi у Проспектi емiсiї облiгацiй, згiдно яких вiдбулось публiчне розмiщення облiгацiй серiї В.
3. Директору Товариства:
* повiдомити власникiв облiгацiй про рiшення щодо скасування Наказу директора ПрАТ «ГАЗТЕК» № 24/02-пг вiд 24.02.2015 р. про дострокове погашення облiгацiй серiї А та Наказу директора ПрАТ «ГАЗТЕК» № 25/02-пг вiд 25.02.2015 р. про дострокове погашення облiгацiй серiї В згiдно до реєстрiв власникiв облiгацiй станом на день, наступний за днем оформлення Протоколу Позачергових загальних зборiв акцiонерiв проведених шляхом заочного голосування (методом опитування);
* здiйснити публiкацiю зазначеної iнформацiї в офiцiйному виданнi НКЦПФР».
голосiв акцiонерiв.
За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з четвертого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
«4.1. Керуючись економiчною доцiльнiстю ведення господарської дiяльностi Товариства на ринку цiнних паперiв, а також враховуючi те, що власники облiгацiй попередньо мали iнформацiю щодо прийнятого Товариством рiшення про дострокове погашення випускiв простих iменних вiдсоткових облiгацiй серiї А та простих iменних вiдсоткових облiгацiй серiї В у строк до 19.12.2015 року, пропонується здiйснити викуп Товариством як емiтентом простих iменних вiдсоткових облiгацiй серiї А за умови згоди власникiв цих облiгацiй.
4.2. Уповноважити Директора Товариства протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня оформлення цього рiшення протоколом направити письмовi пропозицiї власникам облiгацiй щодо укладання договорiв викупу простих iменних вiдсоткових облiгацiй серiї А. Реєстр власникiв облiгацiй сформувати за даними НДУ на 20 жовтня 2015 року.
4.3. У пропозицiях щодо укладання договорiв викупу цiнних паперiв запропонувати:
1. власникам iменних вiдсоткових облiгацiй серiї А у перiод з 09.11.2015 року по 15.12.2015 року пред’явити облiгацiї для викупу шляхом укладення договорiв викупу цiнних паперiв у власникiв облiгацiй за договiрною цiною, але не менше номiнальної вартостi.
2. Розрахунок цiни викупу облiгацiй здiйснюється на умовах, якi зазначенi у Проспектi емiсiї облiгацiй серiї А».
За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з пятого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
«Пiдтвердити повноваження директора щодо змiни (продовження) строкiв розмiщення простих iменних дисконтних облiгацiй серiї С, якi передбаченi рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв, проведених 24.07.2015 року»
Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК», проведених шляхом заочного голосування (методом опитування) додається.
Даний Протокол складено на 5 (п’яти) аркушах.
Дата складання протоколу: 19 жовтня 2015 року.
Протокол про пiдсумки заочного голосування шляхом опитування та прийнятi на Загальних зборах рiшення надiслати усiм акцiонерам Товариства.
Дата надходження останнього бюлетеню для голосування: 15 жовтня 2015 року.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.