ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марчук Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 31815603
4. Місцезнаходження Україна, 04116, ["00000" - відсутнє у довіднику], Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
5. Міжміський код, телефон та факс 0444843998, 0444843998
6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81, Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.gaztek.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2017

(дата)